logo SVOL tisk

Poradna pro majitele lesa

Služby poradny jsou poskytovány zdarma; náklady s touto službou spojené hradí Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR ze svého rozpočtu. Žádat o odbornou radu mohou pouze členové SVOL. Odpovědi na obecné dotazy k problematice obhospodařování lesa jsou přístupné pro všechny majitele lesa. Odpovědi na specializované a některé právní dotazy jsou přístupné pouze pro členy SVOL.

Pro zadání nového dotazu použijte tento odkaz.
Otázky související s ochranou staveb (a obecně veškerých nemovitostí) nacházejících se na lesních pozemcích a v jejich blízkosti, jakož i otázky související s posuzováním odpovědnosti za újmu, která na stavbách (a obecně všech nemovitostech) nebo v souvislosti s jejich užíváním či provozováním vzniká díky existenci lesa (typicky v důsledku pádu stromů a jejich částí, zastíněním, pádem kamenů a lavin), jsou mezi vlastníky lesů a vlastníky, resp. provozovateli přilehlých staveb pravidelně předmětem polemik. Názory vlastníků lesa se přitom v praxi nejčastěji střetávají s názory a požadavky vlastníků rekreačních a obytných staveb,vlastníků (provozovatelů) železničních drah, vlastníků pozemních komunikací, vlastníků energetických vedení (elektrická vedení, plynovody, teplovody) a  vlastníků vodovodů a kanalizací.
Obecný návod, jak v takových případech postupovat připravil pro členy SVOL JUDr. Ing. Martin Flora, Dr. Návod obsahuje odkazy a doslovné citace ustanovení dotčených právních předpisů a aktuální judikatury včetně doporučení pro vlastníky lesů – dostupné pouze členům SVOL.

Chaty v lese a přístup k nim. Bohužel historicky máme cca 200 chat v lese, jedná se o jednotlivé chatky, zřízené cca v 70.–80. letech minulého století, k individuální rekreaci. Ne na trvalé bydlení. Tato část lesa je protkaná vyježděnými cestami. Chataři si začínají stěžovat, že potřebují lepší cesty. Že má takové a makové auto a že si ho poškozuje apod. (pro příklad ale pro fabii jsou sjízdné). Zatím náš právník tvrdí, že dle občanského zákona je situace dostačující a že přístup neznamená příjezd, a to ještě v nějaké kvalitě přizpůsobené nějakým autům. Jednak prosím o vyjádření, na co mají vlastníci nemovitostí-chat (oni vlastní nemovitost, pozemek pod chatou a okolo patří městu, vše jsou lesní pozemky) právo, co jsme povinni zajistit my a popř. jak si v nájemní smlouvě zabezpečit či spíše formulovat, že mají nárok na to a to a že jsou si vědomi přístupové situace a nebudou po městu požadovat její změnu.
Ve věci zajištění příjezdu k rekreačním chatám se navzájem prolíná veřejnoprávní a soukromoprávní úprava. Ve veřejnoprávní rovině je rozsah práva vlastníků rekreačních chat užívat dopravní trasy nacházející se na pozemcích určených k plnění funkcí lesa pro jízdu a stání motorových…

Jak ošetřit ve vyjádření k umístění staveb do 50 metrů od lesa a v lese, že stavby a zejména pohyb osob do 50 m od lesa je na jejich nebezpečí. Bohužel jsou takto dle lesního zákona ošetřeny pouze stavby a zařízení, avšak čím dál častěji se setkáváme s tím, že po nás požadují kácení z obav před pádem stromu, že musí čistit bazén od jehličí apod.
V odpovědi na dotaz je nejprve nutno zmínit, že s účinností od 1.1.2024 se ochranné pásmo lesa, jehož hranice zatím sahá až do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, v důsledku přijetí zákonů č. 284/2021 Sb. a 149/2023 Sb. zužuje…

Jedná se o situaci, kdy zaparkuje člověk auto na nelesním pozemku sousedícím s lesem (pole, louka či zejména zahrada) a spadne na auto strom, větev apod. Jak je to s odpovědností za škodu?
 Odpovědnostní vztahy související mj. s pády stromů a jejich částí jsou upraveny primárně v ustanoveních občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění) a lesního zákona (zákon č. 289/1995 Sb. rovněž v platném znění). Na druhém místě označený předpis, tj. lesní zákon, označuje…

Jaké jsou parametry organizované a hromadné sportovní akce v lese?
 Lesní zákon v § 20 odst. 5 stanoví, že organizované nebo hromadné sportovní akce lze v lese konat pouze na základě oznámení orgánu státní správy lesů, které musí být předloženo nejméně 30 dnů před dnem konání akce společně se souhlasem…

Na zřízení a provozování singletrackových tratí na pozemcích určených k plnění funkcí lesa jsou vydávána rozhodnutí o odnětí nebo omezení plnění funkcí lesa. Součástí žádosti o toto rozhodnutí je také výpočet náhrady za škodu na lesním pozemku z odnětí nebo omezení plnění produkční funkce (§ 3 nebo § 4 vyhl). Podle § 1, odst. 1, písm. a), bod 1. se jedná o "dřevoprodukční" funkci. Jak postupovat v níže uvedených případech:
  b) pozemek je PUPFL a je v druhu pozemku "lesní pozemek", ale jedná se o bezlesí (tedy o část pozemku, která dočasně neplní produkční funkci) Jak vyplývá z definice lesního pozemku v předchozí odpovědi, je jím rovněž pozemek bez…

Je možno v uvedených případech vyčíslovat náhradu za škodu z odnětí nebo omezení plnění produkční funkce podle § 3 nebo § 4 vyhlášky?
Z výše uvedených ustanovení lesního zákona ve spojení s § 1 vyhlášky č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, vyplývá, že jednou z náležitostí žádosti o odnětí…

Mám svůj soukromý les. Můžu si v něm uříznout vánoční stromek, aniž bych něco porušil?
Vánoční stromek si ve svém lese uříznout můžete. Pokud byste jich ale potřeboval větší počet, nesmíte snížit zakmenění (zjednodušeně hustotu porostu) pod 80% (u mladých nezajištěných porostů vyžadujících ještě péči proti buřeni a zvěři). V již zajištěných porostech je těžba vánočních…

1. V opatření obecné povahy z 3. 4. 2019 je v bodu 2.2 uvedeno, že holina vzniklá na lesních pozemcích v důsledku nahodilé těžby (tedy i např. pouze 0,30 ha), musí být zalesněna do 5 let. V odůvodnění k tomuto bodu se však mluví o kalamitních holinách. Ty však mají specifikaci 1 ha+. 2.. V případě vzniku kalamitní holiny se nezalesněné pruhy o šířce 5 metrů mohou ponechat ve vzdálenosti minimálně cca 20 metrů od sebe pouze v „červených“ zónách a to u pouze u holin o výměře větší než 2 ha.  Chápu to takto dobře? Pokud ano, tato plocha se následně otdečte od celkové výměry holiny?
ad 1) Platí to, co je uvedeno ve výroku daného OOP, tj. „…v důsledku nahodilé těžby…“. Text odůvodnění OOP z 3.4.2019 byl nepřesný a byl nahrazen novým odůvodněním v OOP č.j. 1710/2020-MZE-16212: „Prodloužení lhůty pro zalesnění holiny na lesních pozemcích a zajištění na…

Výklad pojmu zalesněný pozemek. Platí ve vazbě na zalesňovací povinnost z lesního zákona? Jestliže vlastník zalesní pozemek v posledním roce zákonné lhůty a bude třeba sucho a významná část sazenic uhyne, tak pozemek nebude zalesněný a vlastník porušuje zákon? To by totiž nebyl zalesněný skoro žádný pozemek, protože průměrné vylepšování je někde okolo 30%
Předně je nutno rozlišovat pojem zalesněný pozemek = nelesní pozemek prohlášený za les rozhodnutím orgánu SSL s nutností zalesnění (90% min. počtu) a pojem obnovený pozemek = holina na lesním pozemku (60% min. počtu) s možností přirozené nebo umělé obnovy nebo…