logo SVOL tisk

Několik poznámek k rizikům bezzásahovosti v lesních ekosystémech v souvislosti s návrhem nařízení EU o obnově přírody

Velkoplošný požár v národním parku České Švýcarsko přinesl mimo jiné bohatou diskuzi nad smyslem a přijatelnou mírou bezzásahových území v České republice (ČR). Shoda (snad) panuje v tom, že z hlediska potřeb lidské společnosti by měla mít ochrana majetkových hodnot a lidských životů před potenciálními riziky vzniku velkoplošných požárů přednost.

Vzhledem k připravovanému nařízení EU o obnově přírody je vhodné se zamyslet i nad dalšími aspekty současných nebo budoucích bezzásahových území. Toto nařízení úzce navazuje na Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030, neboť počítá s významným příspěvkem chráněných území k obnově přírody (ukládá členským státům rozšířit plochu chráněných území na 30 % rozlohy státu a 10 % plochy území státu chránit přísně). Podrobnosti níže. 

Revize právních předpisů EU týkajících se reprodukčního materiálu rostlin a lesních dřevin 

Evropská komise zahájila revizi právních předpisů týkajících se reprodukčního materiálu rostlin a lesních dřevin. Avizovaným cílem této revize je sladit právní předpisy EU týkající se rostlinného a rozmnožovacího materiálu s politickými cíli Zelené dohody a strategií "od zemědělce ke spotřebiteli", biologickou rozmanitostí, přizpůsobením se změně klimatu a digitálními strategiemi a strategiemi v oblasti lesnictví, podporovat technický rozvoj, udržitelné zemědělsko-potravinářské systémy a lesy odolné vůči změně klimatu a chránit biologickou rozmanitost a genetické zdroje rostlin a lesů, odstranit překážky obchodování na jednotném trhu.

Ve dnech 21.12.2021-27.3.2022 probíhala veřejná konzultace, do které se SVOL aktivně zapojil - podrobnosti níže.

Nový rámec EU pro monitorování lesů a strategické plánování 

Cílem této iniciativy je vytvořit celounijní rámec (evropské nařízení) pro pozorování stavu lesů, který by poskytoval otevřený přístup k aktuálním, podrobným, přesným, pravidelně shromažďovaným informacím o stavu lesů v EU a hospodaření s nimi a zároveň monitoroval s lesem související produkty a ekosystémové služby.Evropská komise zahájila revizi právních předpisů týkajících se reprodukčního materiálu rostlin a lesních dřevin.

Evropská komise otevřela k tématu veřejnou konzultaci ve dnech 25.8.2022-17.11.2022, do které se SVOL aktivně zapojil - podrobnosti níže. 

Návrh nařízení EP a Rady o obnově přírody  

Cílem návrhu, který předložila Evropské komise, je stanovit závazné cíle pro obnovu ekosystémů a udržení jejich dobrého stavu a zavést povinnost členských států vypracovat národní plán na obnovu přírody. Konkrétní požadavky návrhu:

  1. Rozšíření stávající soustavy NATURA 2000 v ČR (tzv. znovuvytvoření typů stanovišť a stanovišť druhů) v případech, pokud bude jejich rozloha shledána nedostatečnou z hlediska minimální rozlohy k zajištění životaschopnosti typů stanovišť (tzv. příznivého referenčního areálu – v roce 2030 min. 30 % dodatečné celkové rozlohy, 2040 min. 60 % a 2050 100 % této rozlohy), resp. nedostatečnou z hlediska kvality a kvantity stanovišť druhů.
  2. Soustavné zvětšování rozlohy vyjmenovaných „naturových“ typů stanovišť v tzv. dobrém (nejlepším možném) stavu, dokud jich nebude alespoň 90 % (v roce 2030 min. 30 %, 2040 min. 60 % a 2050 min. 90 %) a dokud nebude dosaženo tzv. příznivého referenčního areálu pro každý typ stanoviště v každé biogeografické oblasti na území daného státu.
  3. Rostoucí trend směrem k dostatečné kvalitě a kvantitě „naturových“ suchozemských, pobřežních a sladkovodních stanovišť druhů včetně zvýšení jejich propojenosti.
  4. Rostoucí trend u ukazatelů v lesních ekosystémech stanovených v příloze VI do 31.12.2030 a poté každé tři roky až do dosažení uspokojivých úrovní pro posílení jejich biologické rozmanitosti (jedná se o stojící mrtvé dřevo, ležící mrtvé dřevo, podíl lesů s nerovnoměrnou věkovou strukturou, propojení lesů, indikátor běžných druhů lesních ptáků a zásobu organického uhlíku).
  5. Povinnost členských států vypracovat národní plány na obnovu přírody, provést přípravné monitorování a výzkum potřebné k určení opatření a kvantifikovat území, které je třeba bnovit.

Evropská veřejnost měla možnost připomínkovat návrh nařízení v období 24.6.2022-22.8.2022. SVOL se do procesu aktivně zapojil. Požadavek na znovuvytvoření typů stanovišť a stanovišť druhů v ČR SVOL zásadně odmítá a požaduje řešit danou problematiku evropskou směrnicí, která umožňuje zohlednění aktuálních podmínek konkrétních zemí. Shrnutí připomínek SVOL - uvedeno níže.  

Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o dodávání na trh Unie a vývozu z Unie určitých komodit a produktů spojených s odlesňováním a znehodnocením lesů a o zrušení nařízení (EU) č. 995/2010 

Návrh nařízení proti odlesňování zveřejnila Evropská komise 17. listopadu 2021. Návrh vychází z nařízení EU 995/2010 o dřevu (zkr. EUTR), které bude tímto nahrazeno. Cílem této legislativní inciativy je minimalizovat příspěvek EU k odlesňování a znehodnocování lesů na celém světě a snížit příspěvek Evropské unie k emisím skleníkových plynů a celosvětovému úbytku biologické rozmanitosti. Návrh nařízení se již nesoustřeďuje pouze na to, zda daná komodita či produkt byl vyroben v souladu s předpisy země původu (zásada legality), ale s odkazem na cíle udržitelného rozvoje nově musí splňovat podmínku „nezpůsobující odlesňování“ – tzn. že byl vyprodukován na půdě, na níž po 31. prosinci 2020 nedošlo k odlesňování a že těžba dřeva po tomto datu nevyvolala znehodnocování lesa.

V Radě bylo zahájeno projednávání návrhu na konci ledna 2022 a ukončeno přijetím obecného přístupu na Radě ministrů pro životní prostředí dne 28. června 2022. Evropský parlament odhlasoval svou zprávu dne 13. září 2022. Následovaly trialogy (společné jednání Komise, Rady a EP) ve dnech 27.9.2022, 9.11.2022 a 5.12.2022.

SVOL se aktivně zapojil do připomínkování návrhu na národní úrovni i společně s partnerskou Konfederací evropských vlastníků lesů (CEPF). Shrnutí stavu projednávání návrhu - podrobnosti níže.