logo SVOL tisk

Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o dodávání na trh Unie a vývozu z Unie určitých komodit a produktů spojených s odlesňováním a znehodnocením lesů a o zrušení nařízení (EU) č. 995/2010 

Návrh nařízení proti odlesňování zveřejnila Evropská komise 17. listopadu 2021. Návrh vychází z nařízení EU 995/2010 o dřevu (zkr. EUTR), které bude tímto nahrazeno. Cílem této legislativní inciativy je minimalizovat příspěvek EU k odlesňování a znehodnocování lesů na celém světě a snížit příspěvek Evropské unie k emisím skleníkových plynů a celosvětovému úbytku biologické rozmanitosti. Návrh nařízení se již nesoustřeďuje pouze na to, zda daná komodita či produkt byl vyroben v souladu s předpisy země původu (zásada legality), ale s odkazem na cíle udržitelného rozvoje nově musí splňovat podmínku „nezpůsobující odlesňování“ – tzn. že byl vyprodukován na půdě, na níž po 31. prosinci 2020 nedošlo k odlesňování a že těžba dřeva po tomto datu nevyvolala znehodnocování lesa.

V Radě bylo zahájeno projednávání návrhu na konci ledna 2022 a ukončeno přijetím obecného přístupu na Radě ministrů pro životní prostředí dne 28. června 2022. Evropský parlament odhlasoval svou zprávu dne 13. září 2022. Následovaly trialogy (společné jednání Komise, Rady a EP) ve dnech 27.9.2022, 9.11.2022 a 5.12.2022.

SVOL se aktivně zapojil do připomínkování návrhu na národní úrovni i společně s partnerskou Konfederací evropských vlastníků lesů (CEPF). Shrnutí stavu projednávání návrhu - podrobnosti níže.

1) Přístup Rady

V otázce rozsahu zůstal návrh u původního ekosystému a šesti komodit (hovězí maso a dobytek, kakao, káva, palmový olej, sója a dřevo) a nenavrhuje tento rozsah rozšiřovat. V rovině produktů však dochází k rozšíření u dřeva o: dřevěné uhlí, dřevěné obruče a dřevěné tyče, dřevěnou vlnu a dřevní moučku, dřevěné hračky, dřevěné nádobí a kuchyňské potřeby, intarzované a vykládané dřevo, dřevěné rakve a dřevěné židle.

V oblasti definic došlo k významné úpravě definice degradace lesa na strukturální změny lesního porostu vedoucí k přeměně původních lesů na pěstované lesy a jinou zalesněnou půdu. Tuto definici podporují nově vzniklé definice původních lesů a jiné zalesněné půdy, naopak definice udržitelných těžebních postupů byla z návrhu odstraněna. Termín pro „deforestation-free“ byl posunut na konec roku 2021.

Povinnosti hospodářských subjektů (HS) nově stanovují povinnost HS komunikovat informace ohledně náležité péče v rámci svého dodavatelského řetězce. Velcí obchodníci musí zajistit, že HS v jejich dodavatelském řetězci plní náležitou péči. Současně velcí obchodníci nemusí plnit povinnosti jako hospodářské subjekty.

U náležité péče byly odstraněny delegované akty, kterými by mohla Komise rozšiřovat povinnosti dané všemi třemi prvky tohoto systému. Příslušný orgán musí být určen nejpozději šest měsíců po vstupu nařízení v platnost.

Kontroly obsahují detailnější popis analýzy rizika a plánu kontrol. Mají být prováděny ve výši nejméně 1% všech hospodářských subjektů ze zemí se středním rizikem a 5% hospodářských subjektů ze zemí s vysokým rizikem. U zemí s nízkým rizikem minimální podíl kontrol dán není a má se postupovat podle analýzy rizika.

U reportingu je rozděleno, které informace se mají předávat Komisi a které veřejnosti. Sankce zůstaly zachovány. Benchmarking je v návrhu nastaven tak, aby všechny země spadaly do kategorie středního rizika při vstupu nařízení v platnost. Rozřazení do zbylých dvou kategorií má být Komisí předloženo 18 měsíců poté, což je současně termín, ke kterému má být nařízení účinné. Seznam má být aktualizován vždy, když je to potřeba, nejméně však jednou za dva roky.

Přístup k právu byl vyškrtnut a nahrazen recitálem. Při přezkumu po dvou letech je Komisi dáno více povinností, specificky se má ve svém zhodnocení soustředit na možné rozšíření v rovině komodit o kaučuk, na kvantifikovatelné cíle v oblasti kontrol a na možné rozšíření definice degradace lesa. Je nastaveno přechodné období pro fungování nařízení o dřevu, než bude toto nové nařízení účinné.

2) Pozměňovací návrhy EP

Finální verze zprávy po hlasování v rámci plenárního zasedání EP dne 13.9.2022 je dostupná pod tímto odkazem.

Zpráva navrhla rozšířit rozsah nařízení o kaučuk, kukuřici, ovce, kozy, prasata a drůbež v rovině komodit a současně navrhuje rozšíření o deriváty palmových olejů, tištěné produkty a dřevěné uhlí. Zpráva dále představila nové definice – přírodního ekosystému, přeměny ekosystému, přeměny lesa, smysluplného zapojení stakeholderů a dalších. Termín pro deforestation-free (cut-off date) byl ve zprávě EP stanoven na konec roku 2019.

Zpráva navrhla začlenit do návrhu také finanční instituce s obdobnými povinnostmi jako mají hospodářské subjekty. Zpráva dále navrhla pravidelně zveřejňovat seznam subjektů, které nejsou v souladu s povinnostmi danými tímto nařízením.

Zpráva zvýšila procenta kontrol u subjektů oproti původnímu komisnímu návrhu na 5 % všech subjektů a objemu obchodu ze zemí s nízkým rizikem, 10 % všech subjektů a objemu obchodu ze zemí se středním rizikem a 15 % všech subjektů a objemu obchodu ze zemí s vysokým rizikem.

Zpráva rozšířila možnost sankcí a navrhla, aby tyto sankce byly harmonizovány napříč členskými státy EU. V celním režimu navrhla upřednostnit variantu darování místo zničení zboží, stejně jako v případě sankcí, které uděluje příslušný orgán. Systém hodnocení zemí zpráva navrhla změnit obdobně jako Rada.

3) Trialogová jednání

Na prvním trialogu byl schválen kalendář technických setkání (tzv. ITM). V první fázi jednání měly instituce rozdílné názory na rozsah návrhu, procento kontrol, definice degradace lesa a "deforestation-free", delegované akty, přezkum nařízení, sankce i přístup k právu. Na posledním jednání 5.12.2022 došlo k dohodě na kompromisu. 

Kompromisní návrh nařízení musí před jeho vstupem v platnost Evropský parlament a Rada formálně přijmout. Jakmile nařízení vstoupí v platnost (předpokládá se květen-červen 2023), budou mít hospodářské subjekty a obchodníci osmnáct měsíců na to, aby nová pravidla provedli. Mikropodniky a malé podniky budou mít delší adaptační období, a to dvacet čtyři měsíců.

Návrh se týká těchto komodit: káva, kakao, palmový olej, sója, hovězí maso, dřevo a kaučuk a některých odvozených produktů (např. čokoláda, nábytek, pnemumatiky, tištěné produkty). Nařízení se vztahuje jak na domácí produkci, tak na dovážené komodity a odvozené produkty. Při jejich výrobě nesmí docházet k odlesňování nebo znehodnocování lesů. Návrh otevírá i možnost budoucího rozšíření o další komodity na základě objektivních vědeckých údajů a po posouzení dopadů jejich zařazení.

Ostatní zalesněná půda bude podléhat doložce o přezkumu, která byla stanovena na 1 rok. Termín cut-off date byl dohodnut na 31.12.2020. 

Byla přijata dohoda k delegovaným aktům u přílohy 1. U finančních institucí byla stanovena doložka o přezkumu na dobu 2 let.

Došlo k dohodě ohledně minimální míry inspekcí s ohledem na riziko 1 % (země s nízkým rizikem), 3 % (standardní riziko), 9 % (vysoké riziko). U definice znehodnocování lesa byl přijat návrh EP zahrnout primární až vysázené lesy. Sankce byly nastaveny na hodnotu 4 %. Doložka přezkumu byla stanovena na 2 roky, resp. 5 let s výjimkou již zmíněného 1 roku pro ostatní zalesněné půdy.