logo SVOL tisk

Poradna pro majitele lesa

Služby poradny jsou poskytovány zdarma; náklady s touto službou spojené hradí Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR ze svého rozpočtu. Žádat o odbornou radu mohou pouze členové SVOL. Odpovědi na obecné dotazy k problematice obhospodařování lesa jsou přístupné pro všechny majitele lesa. Odpovědi na specializované a některé právní dotazy jsou přístupné pouze pro členy SVOL.

Pro zadání nového dotazu použijte tento odkaz.

Pochopil jsem obnovený pozemek jako výsledek přirozené obnovy, ale nechápu u obnoveného pozemku limit 60%, když při zajištění je 80%. To by znamenalo, že přirozeně obnovený pozemek minimálním počtem nemůže být nikdy zajištěný.

Obnovený pozemek není pouze výsledkem přirozené obnovy (viz vysvětlení výše). Za zajištěný lesní porost (80% min. počtu) lze ve stanovené lhůtě pro zajištění (7 let od vzniku holiny ze zákona nebo 10 let od vzniku holiny dle OOP nebo různě prodloužené lhůtě orgánem SSL) považovat buď lesní porost vzniklý přirozenou obnovou, umělou obnovou sadbou nebo síjí nebo jejich kombinací. Je tedy plně na rozhodnutí vlastníka lesa (OLH), jaký způsob obnovy lesa v daných přírodních podmínkách k dosažení stanoveného min. počtu použije. Hlavní výhodou nové vyhlášky oproti stávající vyhl. č. 139/2004 Sb. je možnost dosáhnout na konkrétní holině ve stanovené lhůtě pro její zalesnění pouze 60% min. počtu a teprve následně jej postupně zvyšovat na stanovených 80% min. počtu. Např. na méně buřenících stanovištích s ponechanými výstavky lze s velkou pravděpodobností očekávat dostavení se včasné a bohaté přirozené obnovy. V případě živných stanovišť na velkých kalamitních holinách je naopak pravděpodobnost včasné a dostatečné přirozené obnovy nižší a vlastník bude muset použít primárně obnovu umělou. Nejčastějším případem v praxi však bude kombinace obou způsobů, tj. dosadba (doplnění) mezer v dostavivší se přirozené obnově nebo přirozený nálet do předchozí obnovy umělé.

Ing. Tomáš Dohnanský