ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Historie SVOL

Sdružení vlastníků obecních lesů vzniklo ke dni 3. března 1992, ustavující valná hromada proběhla 2. dubnu 1992. Navracení lesních majetků po roce 1989 s sebou v praxi přinášelo nejrůznější problémy. Ve státních insitucích neměli staronoví majitelé oporu a pomoc, a proto se rozhodli založit vlastní organizaci, která by jim pomáhala řešit komplikované situace při přebírání a následné správě majetku. Navázali tak na předválečnou tradici Volných sdružení lesních správ v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, která před vypuknutím 2. světové války sdružovala 671 členů hospodařících na 50 % lesů v České republice.

V prvpočátcích své existence měl SVOL 93 členů a členství bylo vyhrazeno pouze obcím a městům.  V roce 1996 byl umožněn vstup do SVOL i soukromým osobám. Jejich zapojení do činnosti Sdružení upevnilo a posílilo vliv a význam SVOL jako představitele všech druhů nestátního vlastnictví lesa v ČR a stalo se výchozím bodem pro navázání spolupráce s mezinárodními organizacemi nestátních vlastníků v zemích Evropské unie.

Od března roku 1999 je mimořádným členem Evropské federace obecních lesů FECOF a od července téhož roku je členem (se statutem pozorovatele) Evropské konfederace vlastníků lesů CEPF se sídlem v Bruselu. V obou těchto nadnárodních organizacích je zástupce SVOL členem užšího vedení a se vstupem naší republiky do Evropské unie od 1.května 2004 získal SVOL postavení plnoprávného člena. Toto partnerství je pro nás velkým zdrojem informací o stávajících a připravovaných směrnicích EU, postavení vlastníků lesů a lesnictví v jednotlivých členských státech, a účinně nám pomáhá při naplňování našich záměrů.

V roce 2002 bylo v rámci SVOL vytvořeno devět regionálních organizací jako reakce na vznik samostatných krajských celků. Účelem tohoto kroku je posílení spolupráce s představiteli krajů a krajských úřadů.

V roce 2004 schválila valná hromada SVOL dvoukomorové uspořádání, bylo založeno občanské sdružení SVOL-komora soukromých lesů v ČR, které je kolektivním členem SVOL. Během roku 2004 SVOL také zintenzívnil spolupráci s Organizací evropských vlastníků půdy ELO, která zastřešuje majitele lesů, zemědělské půdy a rybníků, a přijal členství v této organizaci.

Další změna stanov zasahující do struktury členské základny proběhla v roce 2008.  Ta vytvořila podmínky pro vstup majitelů církevních lesů.

V lednu 2019 byla založena samostatná právnická osoba SVOL-komora církevních lesů, z.s., která se stala kolektivním členem SVOL po změně stanov na konferenci 25.4.2019 a tvoří třetí pilíř SVOL (obce, soukromníci, církve).

Mimořádným členem SVOL mohou být subjekty a organizace obhospodařující lesy ve vlastnictví státu, resp. právnických osob státem zřízených nebo ovládaných (lesnické školy, výzkumné ústavy apod.). Mimořádný člen SVOL má všechna práva členů řádných s výjimkou aktivního a pasivního volebního práva. Střední lesnické školy zřizované kraji, které hospodaří na svém školním polesí, mohou být být řádnými členy. Pokud nemají vlastní školní polesí, mohou být členy mimořádnými.

Ke dni 1.7.2021 je ve SVOL organizováno 713 přímých členů (1368 vlastníků lesů) s celkovou výměrou 540 tis. ha lesa, což je 20 % výměry všech lesů v České republice.