logo SVOL tisk

Evropská komise schválila program adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu

2.11.2023

Evropská komise schválila program na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu. Nastavení programu bylo předmětem velké kritiky ze strany SVOL. Některé z požadavků SVOL byly po řadě jednáních s vedením a pracovníky MZe zohledněny - podrobně viz Zpravodaj SVOL č. 48. Podařilo se např. vyjednat, aby za rok 2023 a násl. mohli o příspěvek žádat i vlastníci, kteří po kůrovcové kalamitě nemají co těžit a holiny již mají zalesněné.
Program má podobu pětiletého dobrovolného závazku. Kdo podal ohlášení pro rok 2022, ale nebude se chtít zavázat na 5 let, bude moci čerpat příspěvek za rok 2022 pouze v režimu de minimis.
V tuto chvíli se čeká na oficiální zveřejnění zásad a zahájení příjmu žádostí.

 

Evropská komise schválila podle pravidel EU pro státní podporu český režim ve výši 742 milionů eur (17,4 miliardy korun českých) na podporu udržitelného obhospodařování lesů do 31. prosince 2028. Opatření podle Evropské komise přispěje prostřednictvím podpory ochrany životního prostředí v lesích k dosažení cílů společné zemědělské politiky.

Česko oznámilo Komisi své plány na podporu odvětví lesnictví v zemi s cílem adaptovat lesy na změnu klimatu. 
V rámci režimu bude mít podpora podobu přímých grantů malým, středním a velkým vlastníkům lesů a dalším subjektům s podobnými právy a povinnostmi, včetně státem vlastněných subjektů. Způsobilí příjemci obdrží podporu ve výši přibližně 0,18 eur (4,22 korun českých) denně na hektar lesní půdy. 

Komise zjistila, že opatření programu přispívají k rozvoji hospodářské činnosti, konkrétně udržitelného obhospodařování lesů. Komise považuje režim podpory za nezbytný a vhodný k zajištění toho, aby lesy byly odolné vůči změně klimatu. Program zároveň podporuje obecný cíl společné zemědělské politiky, kterým je podpora ochrany životního prostředí, včetně biologické rozmanitosti, a dosažení cílů EU v oblasti životního prostředí a klimatu.

Podle Komise bude mít podpora pobídkový účinek, protože bez veřejné podpopry by příjemci investice neuskutečnili. Komise zjistitla, že podpora je přiměná, neboť je omezena na nezbytné minimum a bude mít omezený dopad na hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy. Podpora přináší pozitivní účinky, které převažují nad případným narušením hsopodářské soutěže a obchodu v EU. 

(Podle TZ Evropské komise)

V tuto chvíli se čeká na oficiální zveřejnění zásad a zahájení příjmu žádostí ze strany Ministerstva zemědělství. Aktuální informace uvedeme na webu SVOL.

Zájemcům doporučujeme sledovat webové stránky ministerstva v gesci LESY/Dotace v lesním hospodářství a myslivosti, záložka Podpora adaptace na klimatickou změnu