logo SVOL tisk

Informace pro členy SVOL - vyhlášení 2. kola příjmu žádostí PRV na vybrané lesnické intervence + pravidla

7.9.2023

Ministr zemědělství Marek Výborný schválil 1. září Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027 pro 2. kolo příjmu žádostí. Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 21. 11. 2023 8:00 hodin do 12. 12. 2023 18:00 hodin.

Obecné podmínky pro poskytování dotace platné pro 2. kolo příjmu žádostí 

2. kolo příjmu žádostí je vyhlášeno pro lesnické intervence:

38.73 Investice do obnovy kalamitních ploch – alokace 103 957 000 Kč

Podpora je zaměřena na obnovu lesních porostů po abiotických kalamitách, způsobených klimatickými a dalšími vlivy (např. bořivý vítr, mokrý sníh, námraza, požár, sucho), a vybranými škodlivými biotickými činiteli (houbové patogeny: nekróza jasanu (Hymenoscyphus fraxineus / anamorfní stádium Chalara fraxinea) na jasanech, sazná nemoc kůry javorů (Cryptostroma corticale) na javorech, Phytophthora alni species complex na olších, kloubnatka smrková (Cucurbitaria piceae) na smrku ztepilém; hmyzí škůdci: ponravy chroustů rodu Melolontha, bekyně mniška (Lymantria monacha) na smrku a borovici, kůrovci (např. lýkožrouti rodu Ips a Pityogenes na smrku, lýkožrout vrcholkový (Ips acuminatus) na borovici, lýkožrouti rodu Pityokteines na jedli); obratlovci: hlodavci z podčeledi hraboši (Arvicolinae)). Podpora je poskytována na odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených k rekonstrukci, přípravu ploch po kalamitních těžbách před zalesněním (např. odstranění vývratových koláčů, naorávání, zraňování, terénní úpravy, chemická příprava půdy), umělou obnovu sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách a ochranu založených lesních porostů. Podpora je zacílena na lesní pozemky na území celé ČR mimo území hl. města Prahy.

Žadatelem může být vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků, sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků

Podpora ve výši 100 % způsobilých výdajů. Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, 75 000 Kč na projekt. Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, 40 000 000 Kč na projekt.

Specifické podmínky

39.73 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin – alokace 24 053 000 Kč
Podpora se vztahuje na úhradu nákladů na pořízení a instalaci hromadné mechanické ochrany (oplocenek) melioračních a zpevňujících dřevin, které byly vysazené v souladu s projektem obnovy. Opatření je zacíleno na lesní pozemky na území celé ČR mimo Prahu.
Žadatelem může být vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků, sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků.
Podpora ve výši 100 % způsobilých výdajů. Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, 20 000 Kč na projekt. Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, 1 000 000 Kč na projekt.

Specifické podmínky

Kromě obecných a příslušných specifických pravidel intervence se žadatel musí řídit také Příručkou pro publicitu Strategického plánu SZP na období 2023–2027Příručkou pro zadávání zakázekMetodikou hodnocení finančního zdraví a Metodikou ke střetu zájmů vše ke stažení pod tímto odkazem