logo SVOL tisk

Vzpomínka na Ing. Zdeňka Petříka

2.2.2023

30. ledna 2023 odešel do lesnického nebe Ing. Zdeněk Petřík, emeritní ředitel Městských lesů Hradec Králové, zakládající člen SVOL v roce 1992 a sedmnáct let jeho místopředseda.

Ing. Zdeněk Petřík vystudoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. Po absolvování v roce 1969 nastoupil do funkce technika výroby u lesního závodu Moravská Třebová. V roce 1974 -1976 absolvoval postgraduální studium – obor pěstování lesů a v roce 1979 byl vybrán na Podnikové ředitelství Východočeských státních lesů v Hradci Králové. V útvaru řízení výroby zastával funkci inspektora pro pěstování lesů, později jeho působnost byla rozšířena na lesní školkařství, semenářství a genetiku. Zde získal nejen cenné praktické zkušenosti, ale zejména povýšil svoji vysokou odbornou úroveň a stal se uznávaným odborníkem v oboru pěstování lesů.

V roce 1991 byl pověřen královéhradeckým magistrátem v roce 1991 k identifikaci a soustředění historického lesního a rybničního majetku města a byl jmenován ředitelem nově založené příspěvkové organizace Městské lesy Hradec Králové. Byl tak postaven před nelehký úkol – zajistit v rekordně krátké době (zákon o navracení majetku nabyl účinnosti 24. května 1991, Městské lesy byly zřízeny již k datu 1. července téhož roku) tuto organizaci personálně a ekonomicky a vytvořit funkční model správy lesa spojující aktivní lesnické hospodaření a vytvoření zázemí pro oddych a rekreaci obyvatel velké městské aglomerace. O tom, že byl ve svém konání úspěšný a dokázal navázat na vysokou úroveň hospodaření v městských lesích, svědčí ocenění pana Petříka Městem Hradec Králové v roce 2007 vyznamenáním „Primus inter pares“ za výjimečné výsledky v oblasti rozvoje lesního hospodářství.

Zdeněk Petřík byl u samotného počátku SVOL. Byl jedním z těch, kteří v roce 1991 iniciovali setkání s vedením nově vznikajících organizací městských lesů, aby vytvořily společnou komunitu. Cílem bylo především sdílet zkušenosti s hospodařením na menších lesních celcích, neboť správa lesů v předchozích čtyřiceti letech byla postavena na velkoplošném hospodaření a státním plánování. Po založení SVOL v roce 1992 byl Zdeněk Petřík zvolen místopředsedou SVOL. Velice aktivně se věnoval především problematice novelizace zákona č. 172/91 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, otázkám Natury 2000 a podporám vlastníků nestátních lesů z operačních programů spolufinancovaných z evropských fondů, předchůdců Programu rozvoje venkova 2014-2020. Díky jeho úsilí byly mj. do okruhu příjemců podpory na investiční opatření zařazeny také obchodní společnosti spravující obecní lesy. Zasadil se také o to, že obce vlastnící les mohly čerpat podporu na výstavbu nebo rekonstrukci lesní dopravní sítě či budování cyklostezek.

Zdeněk Petřík se dlouhodobě těšil velké důvěře členů SVOL a než ze zdravotních důvodů ukončil své aktivní působení ve SVOL, opakovaně byl volen do jeho vedení.

Zdeněk Petřík byl velkým propagátorem hospodaření přírodě bližšími postupy. Odborně spolupracoval s  Ing. Eduardem Průšou, CSc., při výchově a obnově porostů respektoval typologii, odborně doporučovanou druhovou skladbu a postupy hospodaření. Byl také členem vedení Pro Silva Bohemica. V rámci této organizace dokázal obhájit jako přírodě blízký způsob obnovy borových porostů využití holosečí a mechanické přípravy půdy pro podporu přirozeného zmlazení. Své zkušenosti ochotně předával ostatním kolegům. Královéhradecké lesy navštívily řady lesníků nejen z České republiky, ale téměř z celé Evropy. Několik odborných seminářů a exkurzí uskutečnil pro členy SVOL. Nezapomenutelná byla exkurze po městských lesích po 100 letech na podzim 2010.

Mimo odbornou lesnickou činnost působil ve Světovém nadačním klubu Rotary Hradec Králové.  K jeho zálibám patřilo i cestování a poznávání přírody v jiných zemích.

Čest jeho památce.