ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Certifikace lesů

ObrázekCertifikace lesů systémem PEFC je jedním z procesů v lesním hospodářství, který směřuje k prosazení trvale udržitelného hospodaření v lesích v České republice a zlepšení všech funkcí lesů ve prospěch životního prostředí člověka.

Do procesu certifikace lesů systémem PEFC, který je finančně přijatelný i pro drobné vlastníky lesů, se v zájmu nestátních vlastníků lesů aktivně zapojil i SVOL a podílel se spolu s ostatními zainteresovanými stranami - dřevozpracovateli, správci státních lesů, nevládními environmentálními organizacemi, lesnickými školami a dalšími institucemi na přípravě certifikačních kritérií a pravidel - tzv. standardů.

PEFC Česká republika
Certifikace lesů je proces, v rámci kterého nezávislá organizace vydává certifikát potvrzující, že hospodaření v lesích splňuje předem stanovená kritéria trvale udržitelného hospodaření v lesích. Nezávislou organizací se myslí certifikační orgán, který je pro tuto činnost akreditován u Českého institutu pro akreditaci a notifikován PEFC Česká republika. Tento systém zaručuje nestranný proces posuzování a jeho důvěryhodnost.

Správu Českého systému certifikace lesů (CFCS – Czech Forest Certification Scheme), schvalování a revizi standardů, prezentaci a propagaci systémuzajišťuje právnická osoba PEFC Česká republika, která je součástí mezinárodní organizace PEFC International. CFCS splňuje všechny mezinárodní požadavky pro certifikační systémy. V červnu 2001 byl systém uznán Radou PEFC, v letech 2005, 2006 a 2011 revidován a aktualizován a na základě posouzení nezávislým auditorem opětovně schválen, a to na období 30.9.2015.

Sdružení - Žadatel
Vlastní průběh certifikace lesů řídí a organizačně zajišťuje Sdružení - Žadatel, celým jménem Sdružení vlastníků a správců lesních pozemků v ČR. Jedná se o dobrovolné a nezávislé zájmové sdružení právnických osob, které vlastní lesní pozemky nebo takové vlastníky sdružují, a právnických osob, na něž se vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa. Přístup vlastníka k certifikaci je kontinuální. Zájemci o účast v regionální certifikace se mohou přihlásit zde.

V současné době je v České republice certifikováno 1.883.149 ha lesa.
Na světě je certifikováno systémem PEFC 232 mil. ha lesů.

Na certifikaci lesa navazuje certifikace spotřebitelského řetězce tzv. Chain of Custody C-o-C. Jejím prostřednictvím zpracovatelská firma deklaruje, že dříví použité na výrobu dřevovýrobků pochází z lesa obhospodařovaného v souladu s kritérii trvale udržitelného hospodaření. V současné době bylo v ČR uděleno 231 C-o-C certifikátů, celosvětově pak 7.617. Informace pro dřevozpracovatele zde.

Certifikace PEFC je z hlediska ujištění spotřebitelů o trvale udržitelném obhospodařování lesů se zřetelem k jejich mnohostranné úloze považována za rovnocennou certifikaci FSC - viz např. usnesení Evropského parlamentu ze dne 16.2.2006 o provádění strategie Evropské unie v oblasti lesního hospodářství.