ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Hospodaření v lese, ekonomika

Dobrý den, potřeboval bych znát právní názor na problematiku výkonu funkce OLH.  Pokud je výkonem funkce OLH pověřena právnická osoba, například obchodní organizace typu společnosti s ručením omezeným, musí mít pro výkon funkce OLH udělenou orgánem státní správy  licenci. V případě udělené licence pro právnickou osobu musí podmínky pro vydání  licence splňovat její odpovědný zástupce, který pak zodpovídá za odbornou úroveň výkonu činnosti funkce OLH. U právnických osob je běžnou praxí, že odpovědným zástupcem je např.  jednatel společnosti a praktický výkon činnosti OLH vykonává některý ze zaměstnanců společnosti (lesník či osoba v rámci společnosti pověřená touto činností). Je možné a bude to v souladu s platnou legislativou, pokud tuto činnost (vyhledávání kůrovcových stromů, kontrola provedených prací při žádostech o příspěvky na hospodaření, poradenská činnost vlastníkům lesa apod.) bude pro společnost vykonávat na základě uzavřené smlouvy o dílo osoba samostatně výdělečně činná?

Přes určité veřejnoprávní prvky spojené s institutem odborného lesního hospodáře (OLH) a výkonem jeho funkce je OLH především osobou soukromého práva, neboť činnost OLH je v příloze č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, řazena mezi obory činností náležející do živnosti volné a je tedy považována za podnikání. Na tom nic nemění ani skutečnost, že výkon činnosti OLH je v ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona (dále jen „lesní zákon“) podmíněn udělením licence podle § 41 a násl. téhož zákona. OLH není nositelem veřejné moci a meze, v nichž se při své činnosti může pohybovat, jsou určeny principem „každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá“ zakotveným do čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, nikoliv princip vázanosti zákonem podle čl. 2 odst. 2 téže Listiny.

Z toho vyplývá, že zajištění činnosti OLH s využitím subdodavatelů při plnění některých dílčích úkolů může být označeno za protiprávní jen v případě, že zákon vznik takového stavu zakazuje. Tak tomu ovšem není, když ani z § 37, ani z § 41 až 45, ovšem ani ze zákona č. 455/1991 Sb. žádný zákaz nevyplývá. Jedinými omezeními jsou pravidlo zakotvené do § 37 odst. 4 lesního zákona, podle kterého činnost OLH s výjimkou obhospodařování vlastního majetku nemůže vykonávat zaměstnanec orgánu státní správy lesů v lesích v obvodu působnosti tohoto orgánu (což vylučuje i možnost, aby zaměstnanec orgánu státní správy lesů vystupoval i v postavení subdodavatele), a dále ustanovení § 44 odst. 4 lesního zákona stanovící, že licence je nepřenosná. Nepřenosnost licence však znamená, že její držitel nemůže práva a povinnosti s ní spojené a z ní vyplývající převést na jinou osobu, nikoliv to, že při výkonu licencované činnosti nemůže využívat subdodavatele. Jinak řečeno z principu nepřenosnost licence nevyplývá požadavek, aby držitel licence vykonával licencovanou činnost osobně.  Pokud zákonodárce u některých typů činnosti vyžaduje jejich osobní výkon držitelem příslušného oprávnění, stanoví to výslovně, jako např. u znalců (srov. § 1 odst. 4 zákona č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech: „Znalec vykonává znaleckou činnost osobně; to platí i v případě, že znaleckou činnost vykonává ve znalecké kanceláři.“)

Možnost využití subdodávek není v rozporu ani s účelem lesního zákona – fakticky totiž není rozdíl mezi stavem, kdy činnost OLH namísto držitele licence vykonává jeho zaměstnanec (což je nesporně stav legální a též dlouhodobě praktikovaný) či jeho subdodavatel.

V každém případě je však držitel licence odpovědný za výsledek činnosti subdodavatele a to stejně, jako by činnost vykonával sám. To zcela jednoznačně vyplývá z ustanovení § 1935 občanského zákoníku.  Dopustí-li se tedy subdodavatel porušení povinnosti stanovené držiteli licence OLH lesním zákonem, může to mít za následek odnětí licence podle ustanovení § 45 odst. 1 písm. d) lesního zákona, a to i když se držitel licence na vzniku protiprávního výsledku osobně přímo nijak nepodílel.

JUDr. Ing. Martin Flora, Dr., advokát
20.9.2021