ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Senátory zajímá, jak stát pomáhá vlastníkům lesů s dopady dlouhodobého sucha a kůrovcovou kalamitou

Senátní Podvýbor pro zemědělství na svém jednání 19. května 2021 podpořil informace obsažené v Lesnické výzvě II., která poukazuje na dlouhodobé finanční problémy způsobené dopady sucha a kůrovcové kalamity. Vyzývá Ministerstvo financí a Ministerstvo zemědělství k zajištění výplaty "kůrovcových kompenzací" za rok 2020 v minimální výši 7 mld. Kč.

Podvýbor žádá Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, aby podpořil toto usnesení a postoupil ho k řešení na nejbližší schůzi Senátu. Jednání podvýboru k tomuto tématu se za SVOL zúčastnil místopředseda Stanislav Janský, pověřený výkonem funkce předsedy sdružení.

Obrázek

Celková škoda vzniklá v lesích ČR  (bez rozdílu vlastnictví) v roce 2020 činí dle odborné analýzy Czech Forest think tank 44 miliard Kč.

Z celkové výměry lesů v České republice (2,6 mil. ha) představují nestátní lesy 45 % - jedná se o desítky tisíc vlastníků. Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje 45 % českých lesů, státní podnik Vojenské lesy a statky spravuje  5 % výměry lesů v republice, na ostatní státní lesy (národní parky apod.) připadá 5 %. U státních podniků LČR a VLS, představuje v současné době výše těžeb cca 3násobek běžné plochy těžeb a znamená ztrátu tříletého zisku. Lze tak předpokládat, že státní podniky budou mít po skončení kůrovcové kalamity v méně postižených oblastech potenciál pro pokrytí své režie.

Nestátní a zejména střední a menší lesní majetky v nejvíce postižených oblastech, kde byla kalamitou zničena jejich významná část, však ztratily zdroj  budoucích příjmů z prodeje dříví na několik desetiletí – až do prvních probírek za 40-50 let v těchto porostech. Prodej dříví tvoří u většiny lesních majetků 95-98 % příjmů.

Na základě vlastního interního šetření SVOL předpokládal u nestátních vlastníků lesů výši jehličnatých nahodilých těžeb v roce 2020 cca 14,6 mil. m3 a minimální částku potřebnou jen na příspěvek pro nestátní vlastníky lesů na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity ve výši 5,8 mld. Kč.

Obrázek

Senát má velký podíl na tom, že se vláda v roce 2019 konečně začala seriózně zabývat kůrovcovou kalamitou století. SVOL na podzim 2018 inicioval petici "Zdravé a prosperující lesy pro příští generace", která se dostala až na jednání plenární schůze Senátu 13. června 2019.

V usnesení z roku 2019 Senát důrazně upozorňuje, že současná situace v českých lesích vyžaduje realizaci mimořádných kroků a opatření zejména v oblasti přímé podpůrné ekonomické a odbytové pomoci, v oblasti možného nasazení všech dostupných pracovních sil a prostředků, v oblasti přijímání rychlých změn zákonných a podzákonných norem a v oblasti činnosti orgánů státní správy ve prospěch vlastníků lesů. Senát doporučoval Ministerstvu financí, Ministerstvu zemědělství a vládě ČR uvolnit v roce 2019 minimálně 3 mld. Kč na pomoc vlastníkům lesů při zpracování kalamity a opětovném zalesnění. Již tehdy předvídal, že likvidace následků kalamity bude v příštích letech ještě náročnější, a  proto doporučoval vyčlenit na tento účel adekvátní prostředky a počítat ve státním rozpočtu s částkou na obovu lesů minimálně 5-7 mld. Kč. Čas dal bohužel senátorům za pravdu. Za rok 2019 byly kůrovcové kompenzace vlastníkům nestátních lesů kráceny o 25 %, protože vláda do rozpočtu Ministerstva zemědělství neuvolnila dostatek financí. O kompenzacích za rok 2020 teprve bude vláda jednat.

Obrázek

Vlastníci lesů zasažení kůrovcovou kalamitou věří, že Ministerstvo financí zajistí potřebné finanční pokrytí kůrovcových kompenzací. Bez finanční pomoci státu se totiž neobejdou. Přišli o dřevo, které už v lesích nenaroste a peníze do lesa zpátky nepřinese. Kůrovcová kalamita je připravila o budoucnost a na desítky let dopředu je čekají pouze náklady spojené se zalesňováním a následnou péčí o porosty.