ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Poslanci mají v rukách "osud" dopravy na lesních cestách. Vlastníci apelují na logiku

Poslenacká sněmovna projedná Senátem vrácený návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu). SVOL je výsledkem dosavadního projednání novely hluboce zklamán.

Nová povinnost se totiž mj. vztahuje také na účelové komunikace, které slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby jejich vlastníků nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků, jejichž výstavbu, opravy a údržbu financují převážně ze svých prostředků jejich majitelé.

Na většině těchto komunikací ovšem nelze s ohledem na jejich konstrukční parametry (šíře 3-3,5 metru) požadovaný minimální odstup dodržet.
Navrhovaná povinnost významně ztíží možnost hospodaření na pozemcích zemědělského půdního fondu a pozemcích určených k plnění funkcí lesa v důsledku zpomalení dopravy na nich.

Rychlost pohybu motorových vozidel používaných k hospodaření na pozemcích obsluhovaných účelovými komunikacemi se totiž nutně bude muset rovnat rychlosti jízdy nejpomalejšího z cyklistů zpravidla po celé délce účelové komunikace, protože zde nejsou místa k předjetí cyklisty v požadované odstupové vzdálenosti. Na tyto případy však zákonodárce v navrhované právní úpravě vůbec nepamatuje, přitom lesní cesty mají ze zákona primárně sloužit právě k obhospodařování lesa.

Obrázek

Již současná právní úprava umožňuje bezohledné jednání jakéhokoliv účastníka silničního provozu řešit, a proto rozhodně nesouhlasíme s tím, aby novela zákona stanovovala povinnost, kterou na řadě míst nelze vůbec dodržet a která ve svém důsledku může vést k osazování lesních cest dopravní značkou B8 Zákaz vjezdu cyklistů.

Návrh novely byl předložen do Poslanecké sněmovny panem poslancem Petrem Dolínkem již v lednu 2019. Velkou diskusi zákonodárců, ale i široké veřejnosti vyvolal zejména pozměňovací návrh podaný předkladatelem novely v rámci opakovaného druhého čtení, kterým se do zákona o silničním provozu doplňuje zákaz pro řidiče motorového vozidla předjíždět cyklistu, pokud nedodrží nově stanovený bezpečný boční odstup nejméně 1,5 metru, v místě s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km/h nejméně 1 metr. Tento pozměňovací návrh nicméně Poslanecká sněmovna ve třetím opakovaném čtení, které probíhalo v březnu a dubnu 2021, přijala.
Uvedenou povinnost navrhly z novely zákona zcela vypustit Ústavně právní výbor Senátu i garanční Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu na svých zasedáních. Plénum Senátu 10. června 2021 po rozpravě nakonec odsouhlasilo pozměňovací návrh, který změkčuje sankce a posunuje účinnost zákona - při předjíždění cyklisty je řidič motorového vozidla povinen dodržet bezpečný boční odstup, stanovení hranice bezpečného odstupu 1,5 (ev. 1) metru zůstala zachována.