ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Návrh EK na nařízení proti odlesňování a degradaci lesů – co na to vlastníci lesů v Evropě?

Podle evropských vlastníků lesů a správců lesních majetků hrozí, že návrh nařízení o odlesňování a znehodnocování lesů, zveřejněný Evropskou komisí dne 17. listopadu 2021, nesplní svůj cíl kvůli neadekvátním definicím a neproveditelným ustanovením pro monitoring a realizaci.

Správci a vlastníci lesů podporují obecný cíl iniciativy EU omezit celosvětové odlesňování způsobené spotřebou určitých produktů a komodit v EU. Jsme však i nadále přesvědčeni, že toho by mělo být dosaženo posílením stávajících rámců řízení pro aktivní a udržitelné lesní hospodářství. V souvislosti s lesy EU to vyžaduje soudržný politický rámec s přiměřenými ustanoveními týkajícími se environmentálních cílů a změny klimatu, ale také hospodářských aspektů, obchodu, biohospodářství a životaschopnosti venkovských oblastí. Rozsáhlé zkušenosti se stanovováním opatření, která se týkají udržitelného a multifunkčního lesnictví, mají členské státy EU a ve skutečnosti je zavádějí vlastníci a správci lesů.

Přístup navrhovaný Komisí bohužel tuto zkušenost v podstatě přehlíží, a tím brání nalezení vhodné cesty vpřed. Proto by vlastníci a správci lesů rádi upozornili spoluzákonodárce EU na následující úvahy s nadějí, že bude vytvořen legislativní rámec, který přinese přidanou hodnotu.

Zásadní připomínky:

  1. Definice by měly být proveditelné a v souladu s mezinárodním výkaznictvím o lesích, tudíž přizpůsobené rozmanitosti lesů na celém světě
  2. Monitorování degradace lesů musí stavět na spolehlivých metodách
  3. Srovnávání zemí by se mělo řídit transparentním a srovnatelným procesem
  4. Povinnosti související s kategoriemi rizika země by měly být rozlišitelné a přizpůsobené skutečnému riziku odlesňování
  5. Požadavky na provozovatele musí být přiměřené a proveditelné
  6. Přístup ke spravedlnosti a právo předkládat odůvodněné obavy musí být lépe vyváženy

Podrobnosti ke stanovisku evropských vlastníků a dalších organizací ze dne 7.3.2022

Na to, že navržený systém pro posuzování zemí obsahuje relativně obecná kritéria, která mohou být hodnocena velmi subjektivně, poukázal ve svém usnesení také Senát PČR 2. března t. r.
Senát má výhrady k návrhu nařízení, zejména pokud jde o podstatné navýšení administrativní a finanční zátěže nejen pro hospodářské subjekty a obchodníky, ale také pro vnitrostátní kontrolní orgány v porovnání se současným stavem a doporučuje zvážit jinou alternativu systému náležité péče a kontrol, které by pro uvedené subjekty byly méně administrativně a finančně náročné.
Senátoři je toho názoru, že pro vyřešení problému celosvětového odlesňování a neadekvátního nahrazování lesního porostu bude důležitá především úzká spolupráce EU s producentskými zeměmi, která bude zaměřena na řešení základních příčin odlesňování a podporu udržitelného obhospodařování lesů.
Senát také požaduje, aby před zavedením navrhovaných opatření bylo  předloženo vyhodnocení a výsledky jedenáctileté zkušenosti s prováděním nařízení (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010 ve smyslu nákladů a přínosů současného systému, který se tímto návrhem nařízení rozšiřuje.

Svůj zásadní nesouhlas s předloženým návrhem již dříve vyjádřil SVOL a ALDP, a to zejména z důvodu právní nejistoty, kterou s sebou nese dodatečné upřesňování obecných definic nařízení v budoucích prováděcích aktech a v aktech v přenesené pravomoci. Některé z těchto aktů zasahují do oblastí, které je z důvodu znalosti místních podmínek nutné ponechat v pravomoci členských států, neboť přírodní podmínky v EU jsou natolik různorodé, že není možný paušální přístup k provádění navržených opatření.

Společné prohlášení SVOL a ALDP.