ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Informace pro vlastníky lesa - Jak čerpat finanční pomoc od státu

Po dlouhých dvou letech jednání SVOL se první konkrétní mimořádná peněžní pomoc státu nestátním vlastníkům lesů přiblížila na dosah. Přinášíme podrobnosti, jak peníze čerpat.

Finanční pomoc na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018

Kdo může být žadatelem:

 • vlastník lesa nebo jiná osoba s právy a povinnostmi vlastníka lesa podle § 58 odst. lesního zákona ke dni příjmu žádosti (např. nájemce, pachtýř, vypůjčitel),
 • pouze vlastníci nestátních lesů mimo území národních parků a jejich ochranných pásem a mimo vojenských újezdů

Výše příspěvku:

 • součin objemu jehličnatého dříví z nahodilé těžby v porostní skupině za čtvrtletí a sazby příspěvku pro toto čtvrtletí

Čtvrtletí Sazba v Kč/m3

4. Q 2017 26

1. Q 2018 152

2. Q 2018 256

3. Q 2018 375

4. Q 2018 510

Doložení objemu jehličnatého dříví v daném čtvrtletí:

 • účetním nebo daňovým dokladem o provedení těžby - v případě provedení těžby dodavatelem), nebo
 • pracovním lístkem (výrobní, mzdový nebo výrobně mzdový lístek) – v případě provedení těžby nebo soustřeďování dříví vlastními zaměstnanci, nebo
 • účetním nebo daňovým dokladem o prodeji dříví na stojato – v případě prodeje dříví nastojato (v aukci nebo pro samovýrobu).

Pokud v předložených účetních nebo daňových dokladech ani v souvisejících výrobních dokladech (v pracovních lístcích, v odvozních lístcích) nejsou uvedeny objemové jednotky, přepočítají se peněžní jednotky (za prodej, těžbu nebo soustřeďování dříví) na objem dříví (z ceny bez daně z přidané hodnoty, pokud je v dokladu vylišena) pomocí těchto sazeb: 1 452Kč/m3 pro prodej dříví v roce 2017, 1205 Kč/m3 pro prodej dříví v roce 2018, 187 Kč/m3 pro těžbu dříví, 252 Kč/m3  pro soustřeďování dříví.

Pro převod prostorových metrů na plnometry se použije převodní číslo 0,64.

Podmínka poskytnutí dotace:

 • v zákonné lhůtě (dle § 31 odst. 6 lesního ve spojení s příslušným opatřením obecné povahy) řádně obnovit lesní porosty na holinách vzniklých nahodilou těžbou jehličnatého dříví, na kterou byl poskytnut finanční příspěvek

Jak podat žádost:

 • žádost se sestavuje v modulu pro žadatele (odkaz je umístěn na internetové stránce Ministerstva zemědělství na adrese EAGRI.CZ/PRISPEVKY-KUROVEC),
 • pro vlastníky lesů, kteří chtějí do modulu pro žadatele vkládat data hromadně exportem z vlastního výrobního/provozního SW, je k dispozici šablona XSD,
 • do doby zahájení příjmu žádostí není aktivní tlačítko pro odeslání dat žádosti,
 • zahájení příjmu žádostí souvisí s nabytím účinnosti novely lesního zákona č. 314/2019 Sb. Zákon nabývá účinnosti 29. listopadu 2019, poté bude zveřejněna výzva ministra zemědělství k podávání žádostí a následně bude také aktivováno tlačítko pro odeslání žádosti na krajský úřad v modulu pro žadatele,
 • žádost sestavenou v modulu je nutné vytisknout a nechat potvrdit odborným lesním hospodářem,
 • odepsanou žádost je možné podat na příslušný krajský úřad, v jehož územní působnosti leží katastrální území, ve kterém byla nahodilá těžba jehličnatého dříví provedena: odobně, písemně, datovou zprávou do datové schránky.

Podává se pouze jedna souhrnná žádost za IV. 2017 a rok 2018

Kde zjistit další informace k pravidlům dotace a podrobný návod

 • na webové stránce Ministerstva zemědělství www.mze.cz, rozcestník eAgri – Lesy, záložka Dotace v lesním hospodářství a myslivosti, odkaz Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity,
 • na emailové adrese prispevky-kurovec@mze.cz, na telefonní lince 222 815 031 (úterý-pátek od 8 do 12 hodin),
 • na příslušném krajském úřadě, odboru životního prostředí,
 • u svého odborného lesního hospodáře,
 • s technickými problémy při práci s modulem pro žadatele se obracejte na helpdesk@mze.cz.
 • pro drobné vlastníky lesů zařízené v lesní hospodářské osnově zpracoval SVOL podrobný návod k ručnímu vyplnění žádosti v modulu pro žadatele – k dispozici na www.svol.cz

Navzdory naší snaze se však nepodařilo zajistit, aby o tento finanční příspěvek mohli žádat drobní vlastníci, pokud v uvedeném období provedli těžbu i (soustřeďování) dříví svépomocí a vytěžené dříví použili pro vlastní spotřebu (nemají potřebné doklady pro prokázání objemu těžby podle schválených zásad).

SVOL vybojoval finanční pomoc pro nestátní vlastníky lesů po složitých jednáních. Využijte proto možnosti získání příspěvku v maximální možné míře! Podejte žádost o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity, pokud možno ještě do konce letošního roku. V případě nevyčerpání připravené finanční částky za uvedené období hrozí krácení finanční pomoci v dalším příspěvkovém období.

Upozorněte na možnost získání příspěvku rodinné příslušníky, přátele, známé a další vlastníky lesů.

Kolektiv SVOL