ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Info pro členské obce SVOL - účetní konsolidace státu 2019

V rámci účetní konsolidace státu mají všechny obce a dobrovolné svazky obcí povinnost předat do centrálního systému účetních informací státu seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu ve stavu k 31. prosinci 2019, ve kterém uvedou výčet (a podíl vlivu) založených, vlastněných a ovládaných společností. Jedná se o všechny organizace, v nichž má obec nějaký vliv na řízení a ovládání bez ohledu na jeho výši. Vedle obchodních společností a příspěvkových organizací se jedná také o vliv na řízení a ovládání v dobrovolných svazcích obcí, členství v různých asociacích, honebních společenstvech, mikroregionech a spolcích.

Podíl ve Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR za rok 2019

SVOL sdružuje celkem 679 členů, z toho jsou 4 členové mimořádní. Mimořádní členové nemají aktivní ani pasivní volební právo, a tudíž nejsou do výpočtu podílu na řízení a ovládání zahrnuti.

Podíl jedné členské obce ve SVOL dle požadavků konsolidační vyhlášky činí 0,15 %.
(výpočet: 1: 675 x 100 = 0,1481; zaokrouhleno na 0,15).
Do sloupce C 1 „Přímý vliv na řízení a ovládání“ uvede obec hodnotu 0,15 %.
Do sloupce C 2  „Nepřímý vliv  na řízení a ovládání“ uvede obec uvede hodnotu 0,00 %.
Do sloupce D „Vliv na řízení a ovládání“ uvede obec hodnotu 4 (= nevýznamný).
Dále obec vyplňuje až sloupec J1, J2. Kritéria (sloupec E – I) nevyplňuje, jelikož podíl vlivu je menší než 5 %.
Do sloupce J 1 obec uvede hodnotu 0,15 %.
Do sloupce J 2 obec uvede hodnotu 0,00 %.

Podrobnosti na https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu

Ing. Marie Růžková
tajemnice