ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Vlastníci lesa si mohou nechat otestovat kvalitu nebo původ sazenic a osiva lesních dřevin

Vlastníci lesa a lesní hospodáři mohou při zakládání nebo obnově porostů využít poradenských služeb, které nabízejí odborníci na semenářství, pěstování lesa nebo biologii a šlechtění lesních dřevin z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

K dispozici jim jsou také akreditované zkušební laboratoře Školkařská a Semenářská kontrola. Poradenská činnost se týká lesního semenářství a školkařství, zakládání, obnovy a výchovy lesních porostů, zalesňování, biotechnologií a využívání introdukovaných a rychlerostoucích dřevin.

V oblasti lesního semenářství mohou zájemci nechat otestovat kvalitu semen lesních dřevin. Hodnocení provádí Výzkumná stanice Kunovice, která je specializovaným pracovištěm VÚLHM v oblasti reprodukčních zdrojů.

Loni zdejší akreditovaná laboratoř zpracovala tisíc vzorků a provedla 2 263 zkoušek kvality semen 21 druhů lesních dřevin. Největší podíl zpracovaných vzorků semen tvořil smrk ztepilý (50 %), borovice lesní (26 %), duby (7 %), jedle bělokorá (6 %), douglaska tisolistá (5 %), třešeň ptačí (4 %) a buk lesní (3 %). Stanice také hodnotí zdravotní stav lesního osiva – monitoruje výskyt škodlivých činitelů. Loni zde odborníci uskutečnili zdravotní rozbory skladovaných vzorků douglasky tisolisté, buku lesního, lípy malolisté a dubu letního.

V akreditované zkušební laboratoři „Školkařská kontrola“ ve Výzkumné stanici Opočno, zabývající se pěstováním lesa, testují kvalitu sadebního materiálu lesních dřevin. Je zde možné také provést komplexní testy biologické nezávadnosti pěstebních obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu. Přímo v terénu mohou dostat lesní hospodáři odpovědi na dotazy týkající se obnovy, zalesňování nebo výchovy lesa.

V oblasti biotechnologií provádějí odborníci na biologii lesních dřevin např. analýzy DNA pro ověřování genetické skladby a původu reprodukčního materiálu lesních dřevin. Loni takové šetření uskutečnili např. v semenných sadech lípy, borovice a také v porostech kosodřeviny. Zároveň byla doplňována databáze referenčních vzorků, byly zařazeny výsledky provedených molekulárních analýz např. u jedinců dubu, buku, smrku, modřínu nebo borovice. V rámci činnosti bylo prováděno dlouhodobé sledování a hodnocení růstu klonů a proveniencí na testovacích plochách hospodářsky významných, příp. i vtroušených lesních dřevin pro demonstraci růstu a vývoje výpěstků in vitro. Na 30 ověřovacích výsadbách domácích druhů lesních dřevin bylo provedeno hodnocení za účelem získání informací o geneticky podmíněné proměnlivosti.

Více informací včetně popisu jednotlivých pracovišť a kontaktů naleznete ZDE.