ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Společná výzva vládě ČR a kompetentním institucím

Společná výzva vládě ČR a kompetentním institucím
ke koncepci hospodářské politiky Lesů ČR od roku 2012 a situaci v Lesích ČR

(elektronicky zasláno členům vlády a poslancům Parlamentu ČR)

Brno, Pelhřimov, Praha a Ostrava, 22. prosince 2010

Asociace českých a moravských dřevozpracovatelů
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
Hnutí DUHA – Přátelé Země ČR
Sdružení živnostníků v lesním hospodářství

reagují na snahu ministra zemědělství Ivana Fuksy o urychlené projednání dlouhodobé koncepce hospodaření státního podniku Lesy ČR vládou stejně jako na stav totální nejistoty v oboru po 1. lednu 2011 a předkládají zejména premiérovi ČR, ministru vnitra, stejně jako dalším členům vlády tuto veřejnou výzvu:

1)    Vyzýváme vládu, aby odmítla návrh Koncepce hospodářské politiky Lesů ČR od roku 2012 – tzv. Dřevěnou knihu předkládanou ministrem zemědělství Ivanem Fuksou, a nechala prošetřit vliv expředsedy dozorčí rady Lesů ČR Pavla Drobila a jeho poradce Martina Knetiga na rozhodování managementu Lesů ČR v oblasti veřejných zakázek a správy finančních prostředků podniku Lesy ČR.  Model netransparentního zadávání veřejných zakázek na služby spojených zároveň s prodejem dříví „při pni“ (*), který je šit na míru pouze několika největším těžebním společnostem, vznikl právě v době působení Pavla Drobila v čele dozorčí rady podniku. Upozorňujeme na tvrzení Martina Knetiga, který v nahraném rozhovoru s bývalým ředitelem Státního fondu životního prostředí řekl: „…co jsem zažil v Lesích [ČR] vedle Pavla, kde fakt, ale opravdu to byly krádeže za bílýho dne….“. Stejný model koncepce veřejných zakázek Lesů ČR nyní předkládá ministr Ivan Fuksa formou Dřevěné knihy. Koncepční rozhodnutí obsažená v Dřevěné knize, před jejímž schválením vládu ČR varujeme, povedou k trvalému nekontrolovatelnému a právně jen složitě postižitelnému poškozování ekonomických zájmů státu ve prospěch úzké skupiny firem, k porušování Národního lesnického programu (usnesení vlády č. 1221/2008), Koaliční smlouvy a zásad trvale udržitelného, ekologického hospodaření ve státních lesích stejně jako k likvidaci navazujícího živnostenského podnikání v oblasti lesnických služeb a regionálního dřevozpracujícího průmyslu. Jsme přesvědčeni, že není možné schválit koncepci, která nestojí rovnou měrou na všech třech pilířích odpovědného lesního hospodaření – ekologickém, ekonomickém i sociálním.

2)    V návaznosti na veřejně dostupné informace z kauzy ministra životního prostředí Pavla Drobila vyzýváme ministra vnitra, aby v rámci svého resortu neodkladně inicioval policejní vyšetřování ve státním podniku Lesy ČR. V rámci tohoto vyšetřování žádáme o prověření ekonomické výhodnosti ministrem zemědělství Fuksou a vedením Lesů ČR zvoleného způsobu prodeje dříví „při pni“ pro stát.

3)    Vyzýváme vládu, aby si vyžádala nezávislou oponenturu Dřevěné knihy a ekonomického vyhodnocení způsobů prodeje dřeva uplatňovaných u Lesů ČR v letech 2008 a 2009.  Dřevěná kniha se opírá o výsledky manipulace s daty v rámci ekonomického vyhodnocení modelů prodeje státního dříví ve prospěch nevýhodného modelu P (*) a o nehodnotitelné výsledky ankety Mze.  Nepředstavuje koncepci odpovědného hospodaření, nýbrž  snahu zmanipulovat činnost Lesů ČR v oblasti zadávání zakázek na služby a prodej dříví ve prospěch vlivných podnikatelských subjektů profitujících na zakázkách Lesů ČR.

4)    Žádáme vládu ČR a zemědělský výbor PSP ČR stejně jako jeho podvýbor pro lesní hospodářství, aby se na svém nejbližším zasedání zabýval(a) otázkou existence ekonomického vyhodnocení způsobů prodeje státního dříví P (*) a OM (**) zpracovaného samotnými Lesy ČR, jehož výsledky by měly být dle našich informací předmětem dopisu generálního ředitele Lesů ČR Svatopluka Sýkory ze dne 17. srpna 2010 adresovaného náměstku MZe Jiřímu Novákovi. Výsledky tohoto hodnocení dle našich informací nekorespondují s výsledky tzv. nezávislé komise MZe. 

5)    Žádáme ministra zemědělství o zveřejnění detailní metodiky ekonomického vyhodnocení modelů prodeje dříví Lesů ČR použité tzv. nezávislou komisí Mze při hodnocení ekonomické výhodnosti způsobů prodeje dříví Lesů ČR v letech 2008 a 2009 tak, aby mohla široká odborná veřejnost posoudit její důvěryhodnost a objektivitu.

6)    Poukazujeme na fatální dopady stávajícího tendru Lesů ČR na dodávky služeb a prodej dříví „při pni“ v roce 2011 do regionálního živnostenského podnikání v lesnictví a do regionálního dřevozpracujícího průmyslu. Ministr zemědělství Fuksa a management Lesů ČR jsou neodiskutovatelně zodpovědní za vyvolaný stav chaosu a totální nejistoty práce či dodávek dříví po 1. lednu 2011. Upozorňujeme, že tento stav vede řadu podniků z navazujícího dřevozpracujícího sektoru k omezování výroby a propouštění zaměstnanců, tzn. k značným ekonomickým újmám. Poukazujeme na tragickou skutečnost, že dodnes nejsou zveřejněny oficiální výsledky veřejné soutěže, které měly být dle Lesů ČR známy do konce listopadu (viz. TZ ČTK z 27.10.2010).

7)    Vyzýváme Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby neprodleně rozhodl ve věci podnětů k veřejné zakázce Lesů ČR na dodávky služeb a prodej dříví „při pni“ v roce 2011 a svou podezřelou liknavostí tak již neprodlužoval kritickou situaci a nejistotu v oboru.

Naším cílem je podpořit objektivitu a seriózní, objektivními argumenty podepřené koncepční řešení pro správu veřejného lesního majetku, která významně ovlivňuje tvorbu a strukturu tržního prostředí v oblasti lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu, významně ovlivňuje regionální zaměstnanost a ekonomický rozvoj venkova stejně jako zdravotní stav lesních porostů v majetku státu a lesů sousedních vlastníků.


Za Asociaci českých a moravských dřevozpracovatelů
prezident asociace Ing. Zdeněk Valný, Ph.D.

Za Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
předseda sdružení Ing. František Kučera

Za Hnutí DUHA
MVDr. Jaromír Bláha, program Lesy

Za Sdružení živnostníků v lesním hospodářství
předseda sdružení Petr Šubert

Vysvětlivky:
(*) Tzv. model P (prodej dříví při pni v celých kmenech). Způsob netransparentního prodeje dříví zavedený ve státních lesích v  roce 1992, kdy vlastnické právo ke dříví přechází ze státu na těžební firmu po skácení a odvětvení kmene u pařezu, čili při pni, a to bez účasti zástupce Lesů ČR, tzn. bez kontroly správnosti stanovení objemu kmene a jeho zařazení do kvality. Objem i kvalitu tak určuje sám kupec -  těžební firma. Tyto data až následně, v důsledku tzv. prodoudové výroby s využitím harvestorových technologií většinou až po expedici dříví z lesa, předává Lesům ČR, které jí na jejich základě fakturují za odebrané dříví.  Sortimenty vyrobené z kmene obchoduje těžební firma a Lesy ČR nemají o jejich struktuře informace. Model prodeje „při pni“, uplatňovaný Lesy ČR, dosud nepřevzal jediný z ostatních vlastníků či správců lesů v ČR či EU. Rozhodujícím faktorem na ekonomické výsledky hospodaření a zároveň hlavním příjmem vlastníka/správce lesa jsou přitom výnosy z prodeje dříví.

(**)Tzv. model OM (prodej dříví z odvozního místa v sortimentech). V lesnicky vyspělých zemích standardně používaný, historicky osvědčený způsob prodeje dříví, kdy je toto obchodováno v podobě z kmene stromu vyrobených sortimentů vlastníkem nebo správcem lesa. Těžební firma dodává pouze službu v podobě těžebních prací a transportu dříví z lesního porostu na odvozní místo (skládku). Transport dříví z odvozního místa ke zpracovateli zajišťuje vlastník/správce lesa či zpracovatel sám dle dohody smluvních stran. Způsob prodeje z OM umožňuje vlastníkovi lesa nejen vysoký stupeň kontroly kvality a objemu vyrobeného dříví, ale i jeho přímou účast na trhu se surovým dřívím a možnost ovlivňování a spolutvorby tohoto trhu. Stejně tak umožňuje ovlivňovat exportní bilanci a zaměstnanost v regionálním dřevozpracujícím průmyslu.  Model OM používají např. Vojenské lesy a statky ČR, s.p.,  městské a soukromé lesy sdružené ve Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL), Rakouské spolkové lesy, Bavorské státní lesy, Saské státní lesy, státní lesy v Polsku, Maďarsku a další vlastníci v ČR a EU.