ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Vlastnické vztahy

Lesy na území dnešní České republiky prošly ve dvacátém století bouřlivým obdobím. Jednalo se zejména o majetkové změny vyvolané dvěma světovými válkami a komunistickým pučem v r. 1948. Zatímco na začátku dvacátého století stát lety téměř nevlastnil (0,3 % výměry lesů v r. 1900), na jeho konci byly prakticky všechny lesy ve vlastnictví státu (95,8 % v r. 1990). K 1.1.2018 se nacházelo v soukromých rukách 22,3 % všech lesů v republice. Státu patří 54,3 %, obcím a lesním družstvům obcí 18,3 %, církvím 5,1 % (fyzicky ještě nebylo vše předáno).

Příležitost navrátit zestátněný majetek jeho původním majitelům s sebou přinesly společenské změny v r. 1989. Restituci lesních majetků do soukromých rukou otevřel zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (č. 229/1991 Sb.). O nedokonalosti zákona svědčí skutečnost, že během následujících tří let od svého vydání byl pětkrát novelizován. Tímto zákonem bylo zároveň blokováno nakládání s majetkem, jehož původními vlastníky byly církve, náboženské řády a kongregace. Vrácení majetku církvím umožnil až zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi přijatý v r. 2012.

Navracení historických lesních majetků obcí

Města a obce získaly zpět svůj historický lesní majetek, který vlastnily k 31. 12. 1949, na základě zákona o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí (č. 172/1991 Sb.). Aplikace zákona v praxi poukázala na jeho chyby a nedostatky, a proto SVOL inicioval a připravoval jeho novelizace. V roce 2000 tak obce získaly zpět své nemovitosti, stavby účelových komunikací, drobné stavby sloužící k plnění funkcí lesa, lesotechnickým melioracím, k výkonu práva myslivosti nebo k ochraně porostů a také obecní lesy v národních parcích. Další novela v r. 2002 umožnila převod nemovitého majetku bývalých lesních družstev obcí do vlastnictví nástupnických obcí. Dlouhou dobu se však nedařilo zajistit navrácení historických lesních majetků obcí, které po r. 1949 převzaly tehdejší organizace federálního ministerstva obrany a hopodařil na nich státní podnik Vojenské lesy a statky. Snaha SVOL o novelizaci zákona v roce 2005 byla neúspěšná - nepodařilo se nám získat pro podporu návrhu zákonodárce z vládních i opozičních stran. Další pokus, realizovaný tentokrát prostřednictvím senátního tisku, ztrostokal až v samém finále - ve třetím čtení v dolní komoře parlamentu v r. 2007.

Své úsilí o novelizaci zákona SVOL znovu zintenzívnil počátkem roku 2011. Návrh předložila sněmovně 9. září 2011 skupina poslanců Františka Dědiče, Jana Bauera, Jiřího Olivy, Milana Šťovíčka a Jana Babora. K návrhu zákona zaslala vláda ČR dne 5. října 2011 nesouhlasné stanovisko. Vládní připomínky byly ve spolupráci s Ministerstvem obrany,  Ministerstvem vnitra a předkladateli návrhu novely vypořádány v rámci komplexního pozměňovacího návrhu. S tímto zněním vyjádřil souhlas také výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kterému byl návrh zákona přikázán k projednání. Novela prošla třetím čtením ve sněmovně 21. března. Vývoj se ještě poněkud zdramatizoval v Senátu. Ústavně-právní výbor podal pozměňovací návrh, kterým by se odsunul termín podání žádosti obce o předmětný historický majetek na neurčito. S tím ovšem také stouplo riziko, že zákon nebude v Poslanecké sněmovně vzhledem k tehdejší "horké" situaci projednán vůbec a obce se svými majetky neshledají ani po 20 letech a ani na třetí pokus o změnu zákona. Plenární zasedání Senátu nakonec přijalo návrh zákona ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou. Novela vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 173/2012 Sb., účinnosti nabyla 29.6.2012.

Podle této novely přecházejí dnem 1. ledna 2014 do vlastnictví obcí nemovité věci, které obce vlastnily ke dni 31. prosince 1949 a ke dni 24. května 1991 byly ve vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky. Další podmínkou je, že ke dni podání žádosti obce jsou ve vlastnictví České republiky, nenachází se na území vojenských újezdů a nenachází se v pásmu do 50 metrů od státních hranic ČR.

Termín pro podání žádosti obce byl stanoven na 31. března 2013. Seznam vydávaných nemovitostí projednala na svém zasedání 9. srpna 2013 vláda České republiky (usnesení č. 599-605).

Církevní restituce

V červnu 2008 předložila vláda Poslanecké sněmovně návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Pro zpracování podkladů byla ustavena dočasná sněmovní komise. Její činnost oproti předpokladům pokračovala i v roce 2009, ale pád vlády a finanční krize toto téma odsunuly na neurčito. SVOL vždy podporoval navrácení veškerého majetku odebraného komunistickým režimem původním vlastníkům, tj. včetně majetku církevního, ztotožnil se také s názorem, že majetek církví, který byl z různých důvodů v minulosti převeden na obce nebo jiné nestátní vlastníky, církvím vydán nebude a povinnou osobou budou pouze státem zřízené organizace a ministerstva.

Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, vstoupil v platnost dnem 1. ledna 2013.