ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Program rozvoje venkova 2014-2020

Evropská komise dne 26. 5. 2015 oficiálně schválila programový dokument Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014-2020.

Programovovací období 2014-2020 upouští od rozdělení podpor do jednotlivých os, jak tomu bylo v minulém období. Obecné cíle podpory pro rozvoj venkova jsou vyjádřeny prostřednictvím šesti priorit platných pro celou EU. Jedná se o tyto priority:

 • Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech
 • Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů
 • Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství
 • Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím
 • Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu
 • Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

Lesnická opatření a operace v PRV 2014-2020:

M04 - Investice do hmotného majetku
 • 4.3.2 Lesnická infrastruktura
M08 - Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů
 • 8.1 Podpora zalesňování - 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů (plošné opatření)
 • 8.3 a 8.4  Podpora předcházení poškozování lesů lesními požáry, přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi - 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích - Zalesňování a zakládání lesů, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
 • 8.5 Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické  hodnoty lesních ekosystémů - 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích,8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
 • 8.6 Podpora investic do lesnických technologií a zpracování     lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh- 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
M15 - Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů
 • 15.1.1 Zachování porostního typu hospodářského souboru (plošné opatření)
 • 15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin (plošné opatření)

Příjem žádostí - prostřednictvím Portálu farmáře

U všech projektových lesnických opatření Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, kde způsobilé výdaje projektu, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 mil. Kč, se bude předkládat finanční zdraví za poslední tři „účetně“ uzavřené roky, tj. tři po sobě navazující období předcházející roku podání Žádosti o dotaci.

 • Od poloviny února do 15. března 2016 bude probíhat příjem žádostí o zařazení do opatření Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů. Podávání žádostí bude probíhat elektronickou formou na Oddělení příjmu žádostí a LPIS (SZIF). Příjem žádostí o dotaci bude probíhat do 15. května 2016.
 • 3. kolo příjmu žádostí na lesnické operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura, 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství bude probíhat od 11.10. do 31.10.2016.
 • 4. kolo příjmu žádostí na lesnické operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura, 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven, 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněm, 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích, 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin bude probíhat 4.4. do 24.4.2017.
 • 5. kolo příjmu žádostí na lesnické operace 8.3.1 Zavádění preventivních opatřeních v lesích, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství bude probíhat od 10.10. do 30.10.2017.
 • 6. kolo příjmu žádostí na lesnické operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi, 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích, 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin, 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven bude probíhat od 3.4. do 23.4.2018.
 • 8. kolo příjmu žádostí na lesnické operace 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi, 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích, 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin, 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství bude probíhat prostřednictvím Portálu farmáře od 8. října 2019 8:00 hodin do 29. října 2019 18:00 hodin.
 • 11. kolo příjmu žádostí lesnické operace: 4.3.2 Lesnická infrastruktura, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin a nelesnické operace: 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační, 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 6.4.2 Podpora agroturistiky, bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 6. 10. 2020 8:00 hodin do 27. 10. 2020 18:00 hodin.
 • 13. kolo příjmu žádostí lesnické operace: 4.3.2 Lesnická infrastruktura, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách a nelesnické operace: 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 5. 10. 2021 8:00 hodin do 26. 10. 2021 18:00 hodin.

Znění schválených pravidel, alokace a další podrobnosti na webových stránkách Ministerstva zemědělství nebo Státního zemědělského intervenční fondu.