ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Program rozvoje venkova 2014-2020

Aktualita:

28. července 2022 podepsal ministr zemědělství Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“), pro 15. kolo příjmu žádostí.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 15. kolo příjmu žádostí na operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství a 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 4. 10. 2022 8:00 hodin do 25. 10. 2022 18:00 hodin.

V 15. kole se rozdělí celkem více než 700 mil. Kč, které budou směřovat zejména na investice do lesnické techniky a na podporu odstraňování škod po kalamitách, tj. na obnovu lesních porostů.

Podrobnosti ke změnám u lesnických operací a další informace naleznete v článku ZDE.

Obrázek

Předchozí období:

Evropská komise dne 26. 5. 2015 oficiálně schválila programový dokument Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014-2020.

Programovovací období 2014-2020 upouští od rozdělení podpor do jednotlivých os, jak tomu bylo v minulém období. Obecné cíle podpory pro rozvoj venkova jsou vyjádřeny prostřednictvím šesti priorit platných pro celou EU. Jedná se o tyto priority:

 • Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech
 • Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů
 • Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství
 • Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím
 • Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu
 • Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

Lesnická opatření a operace v PRV 2014-2020:

M04 - Investice do hmotného majetku
 • 4.3.2 Lesnická infrastruktura
M08 - Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů
 • 8.1 Podpora zalesňování - 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů (plošné opatření)
 • 8.3 a 8.4  Podpora předcházení poškozování lesů lesními požáry, přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi - 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích - Zalesňování a zakládání lesů, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
 • 8.5 Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické  hodnoty lesních ekosystémů - 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích,8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
 • 8.6 Podpora investic do lesnických technologií a zpracování     lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh- 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
M15 - Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů
 • 15.1.1 Zachování porostního typu hospodářského souboru (plošné opatření)
 • 15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin (plošné opatření)

Příjem žádostí - prostřednictvím Portálu farmáře

U všech projektových lesnických opatření Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, kde způsobilé výdaje projektu, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 mil. Kč, se bude předkládat finanční zdraví za poslední tři „účetně“ uzavřené roky, tj. tři po sobě navazující období předcházející roku podání Žádosti o dotaci.

 • Od poloviny února do 15. března 2016 bude probíhat příjem žádostí o zařazení do opatření Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů. Podávání žádostí bude probíhat elektronickou formou na Oddělení příjmu žádostí a LPIS (SZIF). Příjem žádostí o dotaci bude probíhat do 15. května 2016.
 • 3. kolo příjmu žádostí na lesnické operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura, 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství bude probíhat od 11.10. do 31.10.2016.
 • 4. kolo příjmu žádostí na lesnické operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura, 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven, 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněm, 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích, 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin bude probíhat 4.4. do 24.4.2017.
 • 5. kolo příjmu žádostí na lesnické operace 8.3.1 Zavádění preventivních opatřeních v lesích, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství bude probíhat od 10.10. do 30.10.2017.
 • 6. kolo příjmu žádostí na lesnické operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi, 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích, 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin, 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven bude probíhat od 3.4. do 23.4.2018.
 • 8. kolo příjmu žádostí na lesnické operace 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi, 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích, 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin, 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství bude probíhat prostřednictvím Portálu farmáře od 8. října 2019 8:00 hodin do 29. října 2019 18:00 hodin.
 • 11. kolo příjmu žádostí lesnické operace: 4.3.2 Lesnická infrastruktura, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin a nelesnické operace: 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační, 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 6.4.2 Podpora agroturistiky, bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 6. 10. 2020 8:00 hodin do 27. 10. 2020 18:00 hodin.
 • 13. kolo příjmu žádostí lesnické operace: 4.3.2 Lesnická infrastruktura, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách a nelesnické operace: 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 5. 10. 2021 8:00 hodin do 26. 10. 2021 18:00 hodin.
 • 15. kolo příjmu žádostí lesnické operace: 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství a 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven, a nelesnické operace: 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 4. 10. 2022 8:00 hodin do 25. 10. 2022 18:00 hodin.

Znění schválených pravidel, alokace a další podrobnosti na webových stránkách Ministerstva zemědělství nebo Státního zemědělského intervenční fondu.