ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Poradenská a vzdělávací činnost 2017-2019

Informace z odborných akcí uskutečných v r. 2017

 • terénní seminář "Herbicidy a další opatření pro zajištění lesních kultur - nové trendy, 4. pokračování" ve spolupráci se společností Orlík nad Vltavou s. r. o a L. E. S. CR - 20. 6. 2017, Olšičky u Sobědraže - sborník
 • seminář "Nový zákon o přestupcích a odpovědnost za újmu ve vazbě na hospodaření v lesích" - 17. 10. 2017, Tři Věžičky, Střítež u Jihlava - prezentace lektora

Informace z odborných akcí uskutečných v r. 2018

 • participace na odborném semináři MERCATA LES s.r.o. - 14. - 15. 2. 2018, Třebíč
 • odborná exkurze "Hospodaření u Vojenských lesů a statků, divize Horní Planá", "Hospodaření u Cisterciáckého opatství Vyšší Brod - 29.-30. 5. 2018
 • odborná exkurze „Příklady dobré praxe z uplatňování PRV
  a výměna zkušeností s hospodařením v lesích v období klimatických změn
  na příkladech z východních Čech“ v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov - 28.-30. 8. 2018

Informace z odborných akcí uskutečných v r. 2019

Seminář "Hospodaření na lesním majetku obce v období klimatických změn" ve spolupráci se Sdružením místních samospráv - 3. 6. 2019, Jihlava, 17. 6.2019 Kostelec nad Černými lesy

Seminář "Škody zvěří na lesních porostech - výpočet, vymáhání" - 5. 6. 2019, Kostelec nad Černými lesy - prezentace lektora

Z tiskové konference SVOL - 22.8.2019, Země živitelka, České Budějovice

Publikace "Proč a jak v lese hospodařit"

Správná lesnická praxe v pěstební a těžební činnosti, příručka pro vlastníky lesů do 50 ha

Praktická pomůcka pro hospodaření shrnující zásady správné lesnické praxe. Vedle legislativních požadavků na lesní hospodaření obsahuje také popis způsobu provádění jednotlivých pěstebních a těžebních činností v lese a shrnutí všech aktuálních možností k získání finanční podpory či příspěvků na hospodaření v lesích.

Obrázek

Z obsahu publikace:

 1. Základní povinnosti vlastníka lesa
 2. Odborný lesní hospodář
 3. Státní správa lesů
 4. Poradenství
 5. Hospodářská úprava lesů: Způsoby hospodaření v lese, Lesní hospodářská osnova, Lesní hospodářská evidence
 6. Pěstební a těžební činnost v lesích: Obecné zásady, Předpoklady provádění prací v lese, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Další požadavky na provádění prací, Úklid klestu, Obnova lesa, Ochrana mladých lesních porostů, Výchova lesa, Rekonstrukce a přeměny lesních porostů do 40 let věku, Vyvětvování lesních porostů, Ochrana lesa, Těžba dříví, Soustřeďování dříví
 7. Specifika hospodaření v lesích zvláštního určení a lesích ochranných: Základní zásady, Lesy zvláštního určení z důvodu ochrany vodních zdrojů, Lesy zvláštního určení z důvodu ochrany přírody
 8. Ekonomika lesního hospodaření: Ceny dříví a náklady pěstební a těžební činnosti, Nákupy a prodeje lesních majetků, Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu MZe, Poskytování dotací z Programu rozvoje venkova 2014-2020, Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu krajů, Poskytování dalších finančních podpor vlastníkům lesů
 9. Kalendárium činností v lese
Publikace byla vydána za finanční podpory Ministerstva zemědělství v rámci realizace projektu SVOL "Za zdravé a prosperující lesy - osvětová a informační kampaň" v r. 2019. Autor: Ing. Tomáš Dohnanský, ISBN 978-80-906022-8-1, brož., počet str. 76. Neprodejné. Zájemcům zašleme oproti úhradě poštovného.