ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Novelizace zákona o myslivosti 2015 - 2017

Za jednu z hlavních priorit svého rezortu označil ministr zemědělství Marian Jurečka při svém nástupu do funkce novelizaci zákona o myslivosti. Tento záměr vlastníci lesů přivítali, neboť jejich opakované pokusy o úpravu hlavních nedostatků myslivecké legislativy v průběhu uplyných 10 let narážely na odmítavý postoj Ministerstva zemědělství.

Za zásadní považuje SVOL tyto změny:

 • § 36, odst.(1) – zrušit sčítání zvěře jako jeden z podkladů plánování lovu, upravit příslušnou vyhlášku o plánu lovu, změnit plánování lovu na stanovování lovu zvěře podle výše dlouhodobých škod zvěří a stavu vegetace
 • § 55, odst.(3) – řešení a vymáhání škod zvěří – návrat k rozhodčím komisím, nebo podobné nesoudní instituci
 • § 42, odst. (2) – upravit vyhlášku o dobách lovu tak, aby umožňovala co nejdelší dobu lovu a nejméně omezení zejména u zvěře černé (i dospělé) a zvěře sičí (jelení, dančí, mufloní)
 • lov samičí a mladé zvěře nenormované bez jakéhokoli omezení
 • normování černé, ale i ostatní spárkaté zvěře (kromě srnčí) zvěře i v nelesních honitbách nejen v lesních komplexech ≥ 1.000 ha
 • § 3, § 9 - souhlas vlastníka pozemku k umísťování zařízení pro přikrmování i pro lov, umisťování krmných zařízení a zejména krmelišť v blízkosti porostů do 40 let věku
 • § 18 – změna v pravidlech pro uznávání honiteb tak, aby byl umožněn vznik nových honiteb při změnách vlastnictví pozemků v rámci již uznané honitby (orgán státní správy je povinen uznat za novou honitbu pozemky splňující požadavky zákona na vznik honitby i tehdy, jsou-li předmětné pozemky již součástí uznané honitby)
 • §§ 22 – 24 -  honební společenstvo a jeho vznik: povinnost na svolání valné hromady jedenkrát ročně,zlepšit postavení vlastníků honebních pozemků malých výměr, změna usnášeníschopnosti „náhradní“ valné hromady, povinné umožnění nahlížení členům HS do zápisů honebního výboru
 • § 30, odst.(2) – úředně stanovená náhrada za přičleněné pozemky nesmí být nižší než nájemné, je-li honitba pronajata
 • § 32, odst.(5) – vypustit část textu, který zakazuje přenechat lov zvěře za úplatu, pokud se nejedná o poplatkový odstřel s doprovodem
 • § 45 – zakázané způsoby lovu, jejich zúžení, umožnění využití zařízení pro pozorování a lov zvěře v noci

Připomínky SVOL k okruhům projednávaným k novele zákona o myslivosti - 28.4.2015

V dubnu 2015 proběhla jednání s majiteli pozemků na Ministerstvu zemědělství a poté kulaté stoly za účasti všech zainteresovaných stran na ÚHÚL. Výsledek jednání není ovšem nijak povzbudivý; u jednotlivých projednávaných bodů se nepodařilo dosáhnout konsensu.

Návrh novely měl byl podán do vnějšího připomínkového řízení ve druhém pololetí 2015. Návrh novely nereflektoval zásadní požadavek SVOL na zjednodušení podmínky změny honiteb při změně vlastnictví honebních pozemků, na němž se kromě ČMMJ shodli všichni účastníci kulatého stolu k myslivosti dne 5.5.2015. Na základě tlaku zástupců vlastníků zemědělských a lesních pozemků byl prosinci 2015 stáhlo Ministerstvo zemědělství návrh novely z procesu projednávání k dalšímu přepracování. Přepracovaný návrh byl podán do vnějšího připomínkového řízení 7. března 2016 - podrobnosti zde.

Vzhledem k tomu, že po přepracování návrhu žádný ze zásadních požadavků SVOL není v návrhu novely zákona o myslivosti zohledněn a novela neřeší ani další z podstatných a zásadních požadavků vlastníků pozemků tak, jak byly prezentovány na kulatých stolech k myslivosti např. změny § 30 – Přičlenění, ve smyslu možnosti volby honitby, kam jsou pozemky vlastníka přičleněny nejen v průběhu procesu tvorby honitby, ale i po vytvoření honiteb, rozhodl republikový výbor SVOL 10.3.2016 o vyslovení zásadního nesouhlasu s celým zněním novely zákona o myslivosti s tím, že SVOL požaduje stažení návrhu novely z legislativního procesu, zahájení prací na koncepci české myslivosti a poté na tvorbě nového zákona o myslivosti i s otevřením otázek minimální výměry honiteb a nového formulování zásad pro jejich tvorbu.

Návrh novely zákona o myslivosti, jak byl předložen Ministerstvem zemědělství do vnějšího připomínkového řízení zásadně odmítly Asociace soukromého zemědělství ČR, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR a Sdružení vlastníků honebních pozemků v ČR na společné tiskové konference, která se konala 13. dubna 2016 v Praze - podrobnosti zde.

Dne 22. března 2017 byl po roce projednávání a vypořádání připomínek vládní návrh novely zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, tisk 1073, předán do poslanecké sněmovny ke schválení. Jak se odmítaná přeloha zákona změnila? Názory vlastníků honebních pozemků a některých zákonodárců přináší publicistický pořad Nedej se Plus.