ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Národní lesnický program

Motto:
„Silná hospodářská výkonnost musí
jít ruku v ruce s udržitelným využíváním
přírodních zdrojů.“

Národní lesnický program je základním programovým dokumentem na období do roku 2013. Ve všech zemích Evropské unie je považován za koncept pro uplatnění trvale udržitelného obhospodařování lesů při dlouhodobém zlepšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství způsobem, který respektuje národní suverenitu.

Národní lesnické programy (NLP) jsou součástí státní lesnické politiky a zároveň by v nich měla být naplňována Lesnická strategie pro EU z roku 1998, která zdůrazňuje důležitost multifunkční role lesů a určuje základní zásady a principy určující pro naplňování této strategie.

NLP mají poskytovat plánovací rámec pro vymezení vlivů jiných sektorů na lesnickou politiku, zvýšit povědomí o důležitosti lesů a zajistit spoluúčast zodpovědných resortů vlády a zájmových skupin na řešení problémů lesů a lesnictví, vytvořit předpoklady k zajištění příslušných kapacit a mají se zaměřovat na sporné otázky, jejichž řešení je v kompetenci různých státních institucí.

Lesní hospodářství je v rámci Evropy vnímáno jako součást rozvoje venkova a využívání krajiny se svými třemi pilíři (skupinami funkcí lesů). Jsou to funkce ekonomické, ekologické a sociální, jejichž naplňování je uskutečňováno na principu trvale udržitelného rozvoje.

NLP II pro Českou republiku byl schválený vládou ČR 1. října 2008. Tomu předcházela náročná, téměř dva roky trvající jednání. V lednu 2007 vyzvali zpracovatelé druhého přepracovaného návrhu (první návrh byl zcela odmítnut) k zaslání připomínek. Těch se sešlo okolo 500 a byla proto vytvořena pracovní skupina složená ze zástupců ekologů, dřevařů, vlastníků lesů a státní správy, která měla za úkol vyřešit rozpory všech zainteresových stran a dospět ke konsensu. Jednání byla zakončena 26. června 2007 návrhem společného znění NLP II - kompromisem mnohdy zásadně odlišných přístupů a názorů účastníků pracovní skupiny.

Výsledný text NLP II byl postoupen Ministerstvu zemědělství a Ministerstvu pro životní prostředí, která po dohodě o konečném znění předložila návrh aktualizovaného NLP vládě České republiky. Vláda dokument projednala na svém zasedání 1. října 2008. Oproti konsensu v expertní skupině doznal vládou schválený program změny v oblasti úpravy stavů zvěře, vypustil návrh na zrušení daně z nemovitostí a výslovné vymezení práv a povinností vlastníků lesa podle velikosti lesního majetku.

Počátkem roku 2009 byla zřízena Koordinační rada NLP, která měla jednotlivé obecně formulované cíle rozpracovat a připravit konkrétní návrhy jejich realizace. Na jmenování členů této rady se podílela opět obě ministerstva. Ustavující zasedání se uskutečnilo 4. února 2009. Oficiálním zástupcem SVOL v Koordinační radě NLP II jmenoval předseda SVOL Ing. Ctibora Zárubu a jeho zástupcem Ing. Petra Jelínka.

Za účelem zpracování doporučení a stanovisek pro orgány státní správy, která měla vést k naplnění klíčových cílů NLP, jmenovala Koordinační rada na základě doporučení zainteresovaných organizací 17 expertních skupin, jejichž návrhy měla projednat a schválit. Na činnosti expertních skupin se podíleli i zástupci SVOL. Diskuse trvala čtyři roky, neboť představy ekologů a lesních hospodářů, jak dále v lesním hospodářství pokračovat, byly často diametrálně odlišné.

Členové Rady se nakonec dohodli, že závěry budou přijímány konsenzuálně, což prakticky znamenalo, že pro přijetí návrhů vzešlých z expertních skupin museli souhlasit s navrženým textem všichni členové Rady. V případě, že jeden z členů Rady s návrhem nesouhlasil, byl návrh odmítnut. Upravením materiálu do finální podoby, která bude pro ministerstva lépe využitelná, byl Radou pověřen Ústav pro hospodářskou úpravu lesů.

Konsenzuálních návrhů bohužel není mnoho a navíc mají pouze doporučující charakter. Některá doporučení se sice již objevila v listopadu 2012 ve vládou přijatých Zásadách státní lesnické politiky, ovšem i jejich další osud záleží především na pracovnících ministerstev.

Zde je k dispozici výsledný materiál "Závěry a doporučení Koordinační rady k realizaci Národního lesnického programu II".