ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Program rozvoje venkova 2007-2013

Nejdůležitějším finančním nástrojem podpory rozvoje venkova včetně lesnictví je pro období 2007-2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova označovaný zkratkou EAFRD (European Agriculture Fund for Rural Development). Opatření programu, která zajišťují čerpání prostředků z tohoto fondu v ČR, vesměs navazují na předchozí programy - Operační program Zemědělství a Horizontální plán rozvoje venkova 2004-2006.

Oblasti podpory

Jednotlivé dotační tituly EAFRD jsou rozděleny podle svého zaměření do čtyř oblastí tzv. os. Osa I je zaměřena na podporu konkurenceschopnosti zemědělství, lesnictví a posílení dynamiky podnikání v těchto oborech. Prioritní oblastí podpory je modernizace zemědělských a lesnických podniků, odborné vzdělávání, osvětová a informační činnost a poradenství. Opatření v oblasti lesnictví: I.1.2 Investice do lesů, I.1.3.4 Využívání poradenských služeb.

Cílem osy II je zlepšování životního prostředí a krajiny. Podpora je zaměřena na biologickou rozmanitost rostlinných a živočišných druhů, zachování a rozvoj zemědělských a lesnických systémů s vysokou přírodní hodnotou a tradičních forem zemědělské krajiny, na ochranu vody, zmírňování negativních důsledků klimatických změn a podporu využití obnovitelných zdrojů, jako je výsadba rychlerostoucích dřevin pro energetické využití. Opatření relevantní pro oblast lesnictví: II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy, II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích a Opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální platby, II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů.

Hlavním cílem osy III je zlepšování kvality života ve venkovských oblastech podporou rozmanitosti hospodářských činností na venkově směrem k nezemědělským činnostem, jako jsou například turistické sluľby spojené s pobytem na zemědělských farmách. Hlavní důraz je soustředěn na tvorbu nových pracovních míst a zlepšení podmínek pro život rodin a mladých lidí na venkově.

Osa IV Leader podporuje aktivity venkovských mikroregionů. Je založena na principu evropské iniciativy Leader - tj. partnerství a spolupráce místní samosprávy s podnikatelským sektorem a neziskovými organizacemi směrem "zdola nahoru" (činnost Místních akčních skupin).

Čerpání prostředků z EAFRD probíhá v České republice prostřednictvím projektů Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, který byl schválený Evropskou komisí 23.5.2007.

Podmínky dotací, formuláře žádostí, registrace, akutální informace

Obecné i specifické podmínky jednotlivých opatření, formuláře žádostí a aktuální informace o čerpání dotací z PRV jsou ke stažení na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu nebo Ministerstva zemědělství v sekci Podpora EU - Program rozvoje venkova.  Tamtéž je možno se přihlásit na Portál farmáře a podat po zaregistrování se na místně příslušné Zemědělské agentuře žádost o dotaci elektronickou formou - je bodově zvýhodněno.