ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Lesní a zemědělské právo

Lze na lesním pozemku (PUPFL) vedeném v LHP jako "bezlesí, DB-další bezlesí" požadovat náhradu dle § 4 vyhlášky č. 55/1999 Sb.? Na základě rozhodnutí OSSL byl tento pozemek kdysi dočasně omezen pro plnění produkční funkce lesa z důvodu umístění jímacího zařízení pro pitnou vodu. Při následném zařízení lesa byla předmětná plocha zařízena jako bezlesí. Vlastník dotčeného pozemku měl uzavřenou nájemní smlouvu za užívání jeho pozemku. Nyní končí doba platnosti dočasného omezení a provozovatel jímacího zařízení žádá OSSL o vydání nového omezení ve využívání PUPFLu na další období. Lze požadovanou náhradu vypočítat dle vyhl. 55/1999 Sb. (§ 1 dočasné odnětí nebo dočasného omezení plnění produkční funkce)? Děkuji.

Daný postup je legislativně v pořádku, neboť vlastník "bezlesí" by bez omezení hospodaření v lesích vyplývajícího z existence jímacího zařízení předmětný pozemek užíval pro plnění funkcí lesa. Pokud vlastník lesa vyjedná s uživatelem jímacího zařízení nájemní smlouvu, která bude vlastníku lesa poskytovat část zisku z čerpání pitné vody, má takováto dohoda přednost před výpočtem dle citované vyhlášky. Pokud se obě strany nedohodnou na výši nájemného, bude výše náhrady za omezení plnění funkcí lesa odvozena od platného znění vyhl. č. 55/1999 Sb.

Stávající výše náhrady se stanoví dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 55/1999 Sb. a činí 100 až 1300,- Kč/ha. Navrhovaná změna vyhlášky by měla tuto hodnotu až 30x navýšit.

Ing. Roman Šimek
1.7.2015