ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Možnosti financování lesní pedagogiky

Formy provozování aktivit lesní pedagogiky i způsoby jejího financování se liší v závislosti na konkrétních podmínkách a možnostech provozovatele. Na některých majetcích je v provozních možnostech uspořádat maximálně dvě až čtyři akce v průběhu celého roku. Naproti tomu lesní správy v blízkosti velkých městských aglomerací poskytují pravidelné programy lesní pedagogiky až třikrát týdně, mají pro tyto aktivity speciálně vyčleněného pracovníka, provozují vlastní centrum ekologické výchovy či lesní školu. Některé příspěvkové organizace mají programy environmentálního vzdělávání, ekologickou výchovu a osvětu či výslovně lesní pedagogiku zahrnutou do předmětu své hlavní činnosti. Obchodní společnosti kryjí náklady související s aktivitami lesní pedagogiky především ze svého zisku. Pokud mají živnostenské oprávnění (živnost volná dle přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání), je možné od účastníků programů lesní pedagogiky vybírat finanční příspěvek (cena obvyklá 50 Kč na žáka).

Dotace na lesní pedagogiku

O finanční příspěvek na samotné aktivity lesní pedagogiky (účelovou neinvestiční dotaci) mohou organizace městských lesů požádat svého zřizovatele (resp. zakladatele) nebo kraj, v němž má poskytovatel lesní pedagogiky své sídlo, resp. budou tyto aktivity probíhat. Spolufinancování je v některých případech možné zajistit také zapojením organizace do Celostátní sítě pro venkov (informace lze získat na krajských agenturách pro zemědělství a venkov) nebo spoluprací a partnerstvím na společných projektech lesní pedagogiky se SVOLem, případně s jinými neziskovými subjekty, které se mohou ucházet o národní či krajské neinvestiční dotace na environmentální vzdělávání.

O dotace na infrastrukturu určenou k posílení společenských funkcí lesů, a tedy i pro lesní pedagogiku, bude možné v roce 2015 žádat např. z Programu rozvoje venkova 2014-2020 v gesci Ministerstva zemědělství (operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích, předpokládaný termín pro předkládání žádostí září/říjen 2015), ale také např. z Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020, eventuálně z operačních programů přeshraniční spolupráce, obojí patří do gesce Ministerstva pro místní rozvoj.

Informace k financování EVVO z evropských a národních zdrojů

- podrobnosti jsou uvedeny v prezentaci "Možnosti finanční podpory EVVO a lesní pedagogiky" z odborného semináře SVOL a Městských lesů Hradec Králové a. s., který se konal dne 24.6.2015 v Hoděšovicích v rámci projektu Poznávej les všemi smysly II., podpořeného dotací poskytnutnou Ministerstvem zemědělství.