ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Naše priority

NAŠE PRIORITY


Posílit význam lesního hospodářství
Lesní pozemky pokrývají 34 % území České republiky, z toho přibližně 50 % rozlohy připadá na nestátní vlastnictví lesů.  Trvale udržitelné hospodaření v lesích zajišťuje obnovitelnou surovinu pro výrobky šetrné k životnímu prostředí, má zásadní vliv na klimatickou, vodoochrannou a půdoochrannou funkci celé krajiny, je důležitým faktorem pro zachování vody v krajině a v globálním cyklu uhlíku, při zajišťování sociálních a rekreačních služeb pro společnost a rozvoji regionů.
Probíhající klimatická změna podtrhuje význam lesů a péče o ně. Je hrozbou, ale současně i výzvou. Změny v lesnických přístupech musí vycházet z dobré lesnické praxe a ověřených výsledků lesnické vědy a výzkumu, nemohou být překotné a neuvážené zejména s ohledem na dlouhou produkční dobu v lesích a nedotknutelnost soukromého majetku. Místo zákazů a sankcí je třeba uplatňovat motivaci, která je pro dosažení požadovaných změn mnohem efektivnější.

Obrázek

Zajistit trvale udržitelné hospodaření v lesích
Středoevropské lesní hospodářství vychází z principů trvalosti a rovnoměrnosti produkce dříví za současného plnění všech mimoprodukčních funkcí lesů (ekosystémových služeb). Cílem nestátních vlastníků lesů v ČR je trvale udržitelné lesní hospodaření (TUH) s vyrovnaným plněním všech tří jeho pilířů - ekologického, ekonomického i sociálního.
Specifické přístupy k lesnímu hospodaření jsou uplatňovány v lesích ochranných a v lesích zvláštního určení při splnění podmínky odpovídající náhrady zvýšených nákladů ze strany subjektu, který je požaduje. Preference ekologických požadavků je akceptovatelná ve zvláště cenných územích pro ochranu přírody za adekvátní náhradu újmy.

Adaptovat lesy na klimatickou změnu – podpora zakládání druhově pestrých porostů
V důsledku změny klimatu a s tím související kůrovcové kalamity dochází ke zhoršování ekonomické situace vlastníků lesů. Obnova lesa je orientována na zakládání druhově pestrých lesních porostů tvořených stanovištně vhodnou směsí cílových lesních dřevin (zejména dubů, buku, jedle, borovice, modřínu, douglasky a smrku). Takové lesní porosty vznikají promyšlenou kombinací přirozené a umělé obnovy lesa. Obnovu na velkých kalamitních holinách lze dočasně zajistit s využitím stanovištně perspektivních přípravných dřevin.

Ponechat volbu optimálního způsobu hospodaření věcí na svobodném rozhodnutí vlastníka lesa – odpovědnost za lesní majetek
Podle platného lesního zákona je vlastník lesního majetku přímo odpovědnou osobou za plnění funkcí lesa. Volba optimálního způsobu hospodaření v konkrétních přírodních podmínkách je proto prioritně věcí svobodného rozhodnutí vlastníka lesa, popř. ve státních lesích věcí dlouhodobě stabilního společenského zadání, které musí vycházet z odborných hledisek s vědomím dopadů na nestátní lesní majetky.
Současně je nezbytné sejmout z vlastníka lesa za případné škody na zdraví a životě vzniklé návštěvníkům lesa a dosáhnout vyváženého postavení vlastníka lesa ve vztahu k vlastníkům a provozovatelům staveb a zařízení na PUPFL nebo  sousedství lesa.
Vlastník lesa je odpovědnou osobou za plnění funkcí lesa, a proto má právo vybrat si takovou certifikaci lesů, která nejvíce odpovídá jeho představě o zajištění a zlepšování hospodaření v lesích.

Obrázek

Posílit konkurenceschopnost – snížit míru omezení hospodaření v lesích na nezbytně nutnou úroveň, zjednodušit lesnickou legislativu a snížit administrativní zátěž
České lesní hospodářství je součástí širšího evropského prostoru. Významným faktorem konkurenceschopnosti v mezinárodním měřítku je míra omezení lesního hospodaření, a to jak ve zvláště chráněných územích, tak zejména v lesích hospodářských. Omezení lesního hospodaření směřovat prioritně do lesů ve vlastnictví státu. Případnou regulaci způsobu hospodaření ze strany státu lze vůči vlastníkům nestátních lesů uplatnit pouze v nezbytně nutném rozsahu a za adekvátní náhradu újmy a zvýšených nákladů, resp. s využitím pozitivní finanční motivace.

Zavést dlouhodobě udržitelný systém financování lesního hospodářství

 • Právně nárokovatelný systém podpory lesního hospodářství s ohledem na jeho strategický význam (dřevo, voda, poutání CO2, životní prostředí obyvatelstva) – finanční příspěvky na hospodaření v lesích, platby za ekosystémové služby lesa
 • Zajištění finančních kompenzací na zmírnění dopadů kalamit
 • Založení státního lesního kalamitního fondu jako účelově vázané finanční rezervy státu na obnovu lesních ekosystémů pro případy budoucích lesních kalamit
 • Obnovení ekonomického výzkumu v rámci rezortu (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů) s cílem získat věrohodné a ověřené ekonomické údaje o hospodaření vlastníků lesů, jako podklad pro rozhodování o druhu a výši podpor, kompenzací a náhrad
 • Zavedení ekonomického informačního systému pro lesní hospodářství (rozšíření předmětu činnosti Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů)


Zavést platbu za ekosystémové služby pro vlastníky lesů

Právo na volný vstup do lesa pro širokou veřejnost, sběr plodů a hub pro vlastní potřebu nebo provozování nejrůznějších sportovních a rekreačních aktivit není v řadě okolních zemí samozřejmostí.  Mimoprodukční či ekosystémové služby lesů neprocházejí trhem, jejich poskytování však není pro majitele lesů beznákladové. Je proto spravedlivé a motivující zahrnout platby za tyto služby mezi pobídky v oblasti obhospodařování lesů.

Reformovat státní správu - oddělit státní správu lesů od samosprávy (samostatné lesní úřady), místo zákazů a sankcí motivace

 • Zjednodušit legislativu a související administrativu pro lesní hospodářství a změnit roli státu z mocenské (zákazy a sankce) na motivační (dotace a poradenství)
 • Odstranit současnou dvojkolejnost státní správy lesů podřízené dvěma ministerstvům, tj. zrušit působnost ČIŽP v ochraně lesa a vrchní státní dozor v lesích vykonávaný MŽP tak, aby výkon jejich pravomocí nebyl duplicitní se státní správou lesů
 • Zřídit samostatné ministerstvo hájící oprávněné zájmy lesního hospodářství
 • Oddělit státní správu lesů od samosprávy založením samostatných lesních úřadů s územní působností bývalých okresních úřadů ke zlepšení odborného fungování a dohledu státní správy lesů včetně poradenské a osvětové činnosti


Vytvořit vhodné podmínky pro sdružování drobných lesních majetků

 • Za účelem zlepšení odborné správy drobných lesních majetků legislativně zakotvit novou právní formu sdružování vlastníků lesů zařizovaných v LHO – lesní společenstva
 • Připravit dotační rámec k podpoře vzniku a fungování sdružení vlastníků lesů (lesních společenstev)
 • Za účelem zlepšení odborné správy drobných lesních majetků zahrnout institut odborného lesního hospodáře (OLH) do předmětu činnosti samostatných lesních úřadů


Umožnit scelování lesů za účelem efektivity hospodaření

 • Nastavit vhodné podmínky pro transparentní arondace lesních majetků v ČR s ohledem na zlepšení efektivity hospodaření státních i nestátních vlastníků lesů:
 • Rozšířit případy bezúplatných převodů pozemků pod lesními cestami nacházejícími se v komplexu lesů obcí popř. dalších nestátních vlastníků
 • Odstranit současné nerovné podmínky při nákupu a prodeji lesních pozemků ze strany státu, tj. sjednotit cenovou úroveň při převodech lesních pozemků na ceny v místě a čase obvyklé (tržní hodnoty)
 • Stanovit povinnost státních subjektů zpřístupnit mapy arondací pozemků určených k převodu
 • Rozšířit předmět činnosti Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) o tvorbu a aktualizaci databáze kupních cen lesa a zpracování tržních ocenění lesních pozemků státu určených pro prodeje a směny


Snížit vysoké stavy spárkaté zvěře v honitbách a zvýšit ochranu práv vlastníků honebních pozemků

 • Plán chovu a lovu zvěře odvozovat od skutečné míry škod na lesních ekosystémech (stavu lesních ekosystémů)
 • Zvýšit pravomoci vlastníků lesů jako držitelů honiteb při stanovení plánu chovu a lovu
 • Zvýšit pravomoci vlastníků lesů v honebním společenstvu
 • Zvážit úpravu limitů přiměřené výše jednotlivých druhů škod (v současné právní úpravě je to 1 %)
 • Neomezovat možnost lovu za úplatu s doprovodem či bez doprovodu
 • Snížit minimální velikost výměry vlastní honitby na 250 ha


Optimalizovat daňovou soustavu ČR ve vztahu k vlastnictví lesa

 • S ohledem na to, že les je ze zákona veřejně přístupný, poskytuje řadu celospolečenských, mimoprodukčních funkcí a služeb, které s sebou nesou jednak omezování možností hospodaření, ale také zvýšené náklady vlastníka lesa a odpovědnost za bezpečnost návštěvníků lesa považuje SVOL za vhodné zrušit daň z pozemků u hospodářských lesů, eventuelně podobně jako u zemědělských pozemků nezvyšovat základní sazbu daně u hospodářských lesů místním koeficientem.
 • Podporovat zachování veškerých krajinných prvků (meze, zeleň), ne pouze těch, které se nacházejí na zemědělsky obhospodařované půdě, a osvobodit je od daně z nemovitých věcí.
 • Podporovat tvorbu přidané hodnoty zpracováním českého dříví v tuzemsku – podpora dřevostaveb např. osvobozením od daně z nemovitých věcí na 15 let prvního vlastníka nové dřevostavby (bytu v dřevostavbě, dřevostavby domu)


Upravit zákon o zadávání veřejných zakázek ke zjednodušení zadávání lesnických činností a k podpoře rozvoje regionů

 • Podpora zaměstnanosti na venkově, přizpůsobení podmínek zadávání veřejných zakázek hospodaření v krajině
Dokument Naše priority ke stažení.