ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Vladimír Souček, Lesy Města Stříbro: Nejdůležitější cesty pro lesníky z dotací PRV neopravíte

Síť lestních cest všech kategorií napříč republikou je těžce zkoušená kůrovcovou kalamitou a s ní souvisejícím pohybem techniky v lese. Ale nejen to – v lesích se nyní pohybuje násobně větší množství lidí než v době před Covid-19. Opravit cesty však není „jen tak“, nejpalčivější problémy z praxe v rozhovoru zmiňuje Vladimír Souček, prokurista obecního lesního majetku Lesy města Stříbra s. r. o. „Je v našem zájmu cesty opravovat, abychom se z důvodu zvládnutí lesnických činností do lesa dostali co nejlépe. Bohužel objem prací díky kůrovcovým těžbám u nás narostl až o trojnásobek, to znamená, že ne vždy a všechno stačíme dát hned do pořádku,“ říká.

Obrázek

Co lesní cesty na majetku nyní nejvíce zatěžuje?

Nejvíce lesní cesty zatěžují čtyřkolky a velký pohyb veřejnosti. Zřídili jsme naučnou stezku, ale lidé chtějí chodit až na „místo“. Na nové lesní cesty tak zřejmě budeme muset instalovat závory.

Shledáváte dotační tituly a jejich podmínky jako správně nastavené, nebo byste viděl prostor ke zlepšení a v čem?

Dotační tituly jsou nastaveny tak, že chceme-li žádat „evropské peníze“ z programu PRV, abychom splnili dotační podmínky, musíme vystavět cestu kategorie 1 L, což je pro nás samozřejmě velice finančně náročné. Takto spravíte sice páteřní cesty, ale ty nejdůležitější – pro náš přístup do lesa – z hlediska těžby, obnovy a výchovy lesa - neopravíte, protože Vám nezbývají peníze. Vezmeme-li v úvahu, že podíl k dotaci jsme platili z vlastních prostředků ve výši 20 % z celkové ceny díla, tak než naspoříme na další podíly k dotacím, bude to trvat delší dobu.

Obrázek

Budou finance na opravy lesních cest aktuálním tématem v příštích letech?

Samozřejmě, že finance budou nutné, kůrovec zasáhl a zlikvidoval snad všechny smrkové porosty od stáří 40 let na našem LHC. Vezmeme-li v úvahu propad cen kůrovcového dřeva v roce 2017, 2018 a 2019, tak peníze na opravu cest budou opravdu chybět. Jelikož jsme se snažili kůrovcová ohniska včas likvidovat a těžba zasáhla celou porostní plochu našeho LHC, tak jsme ne všechny cesty po zásahu dokázali opravit. Peníze budou určitě chybět i v dalších letech.

Jaké zaznamenáváte reakce na stav lesních cest ze strany veřejnosti a co by bylo vhodné v této souvislosti směrem k veřejnosti komunikovat? Co by si návštěvníci lesa měli uvědomit?

Reakce veřejnosti na stav lesních cest vnímáme hlavně negativní. V následku karanténních opatření covid 19 mnohonásobně narostla návštěvnost našich lesů - u nás i díky zhotovení nové naučné stezky. Lidé mylně žijí v představě, že i když je les veřejně přístupný, že se jim vše bude podřizovat.  Jak s nimi komunikovat? Co by si měli uvědomit? No to je jednoduché. Každý les někomu patří a každý les má svého vlastníka. Lesní cesty slouží k obhospodařování lesa nám lesníkům. Jestli někomu mají vadit rozbité cesty, způsobené převážně těžbou, má to vadit hlavně nám, lesákům, kteří se o les staráme.

Obrázek

Konkrétní projekty rekonstrukce lesních cest na majetku "zblízka":

LESNÍ CESTA SULISLAV – I.etapa
Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na akci „Lesní cesta – Lesnická infrastruktura“ podala společnost již v roce 2015. Tato žádost však nebyla schválena a společnost proto vypracovala následně nový projekt, který se již podařilo realizovat.
Páteřní lesní cesta v k.ú. Sulislav zajišťuje dopravní obslužnost pozemků v dané oblasti. Její realizací se zlepšila pěší a cyklistická doprava, zlepšilo se napojení stávající sítě pozemních komunikací a lesní komplex se tak stal přístupnější široké veřejnosti. Zároveň se také zvýšila bezpečnost při zajištění lesnických prací a svozu dřevní hmoty. Rekonstrukcí byl odstraněn nevyhovující a poškozený stávající povrch, který byl nahrazen mechanicky zpevněným kamenivem, byly zbudovány propustky a svodnice. Celková délka upravené lesní cesty je 1021 m. Tato akce byla dokončena v roce 2019 a byla financována Státním zemědělským intervenčním fondem - SZIF, náklady byly ve výši 2 574 566,00 Kč. Lesy na akci přispěly částkou 870 199,08 Kč.

Obrázek

LESNÍ CESTA SULISLAV – II.etapa
Název projektu – „SULISLAV – Lesní cesta – k.ú. Sulislav 2.etapa“, opatření Lesnická infrastruktura - navazuje na etapu první. Předmětem akce byla rekonstrukce lesní cesty, oprava konstrukce a povrchu lesní cesty včetně rozšíření směrových oblouků, odvodnění pomocí svodnic a propustků v délce 929,296 m. Tato akce byla zahájena v roce 2017 a dokončena byla v roce 2020. Financována byla z dotačního Programu rozvoje venkova ČR - Státním zemědělským intervenčním fondem - SZIF, náklady na realizaci II. etapy byly ve výši 2 767 279,00 Kč.  Lesy na akci přispěly částkou 903 898,65 Kč.

LESNÍ CESTA ČERNÝ RYBNÍK
V rámci realizace vodního díla „Černý rybník – Sulislav“ ležící na bezejmenném PBP Mže, IDVT 10263316, č.h.p. 1-10-01-132, původně na p.p.č. 805/1, dle GP č. 294-288/2015 na p.p.č. 805/37 a st.p.č. 164 v k.ú.Sulislav, okres Tachov, kraj Plzeňský, který je součástí lesních porostů, spravovaných společností Lesy města Stříbra s.r.o., byla také opravena lesní cesta v délce 550 m.  Z prostředků společnosti byly provedeny terénní úpravy, byl zpevněn povrch a opraveny propustky a zřízeny nové svodnice. Akce byla dokončena v roce 2020.