ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Upozornění: Konec příjmu žádostí o příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity se blíží

Nestátní vlastníci lesa, kteří dosud nepodali žádost o příšpěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za poslesní čtvrtletí roku 2017 a rok 2018, by si měli pospíšit. Čas je pouze do konce února.

Praktické informace k podání žádosti:

Kdo může být žadatelem

 • vlastník lesa nebo jiná osoba s právy a povinnostmi vlastníka lesa podle § 58 odst. lesního zákona ke dni příjmu žádosti (např. nájemce, pachtýř, vypůjčitel),
 • pouze vlastníci nestátních lesů mimo území národních parků a jejich ochranných pásem a mimo vojenských újezdů
Výše příspěvku: součin objemu jehličnatého dříví z nahodilé těžby v porostní skupině za čtvrtletí a sazby příspěvku pro toto čtvrtletí.


Čtvrtletí Sazba v Kč/m3

IV. Q 2017 26
1.Q 2018 152
2. Q 2018 256
3. 2 2018 375
4. Q 2018 510


Doložení objemu jehličnaté nahodilé těžby v daném čtvrtletí (obecně):

 • účetním nebo daňovým dokladem o provedení těžby - v případě provedení těžby dodavatelem), nebo
 • pracovním lístkem (výrobní, mzdový nebo výrobně mzdový lístek) – v případě provedení těžby nebo soustřeďování dříví vlastními zaměstnanci, nebo
 • účetním nebo daňovým dokladem o prodeji dříví na stojato – v případě prodeje dříví nastojato (v aukci nebo pro samovýrobu).
 • Pokud v předložených účetních nebo daňových dokladech ani v souvisejících výrobních dokladech (v pracovních lístcích, v odvozních lístcích) nejsou uvedeny objemové jednotky, přepočítají se peněžní jednotky (za prodej, těžbu nebo soustřeďování dříví) na objem dříví (z ceny bez daně z přidané hodnoty, pokud je v dokladu vylišena) pomocí těchto sazeb: 1 452Kč/m3 pro prodej dříví v roce 2017, 1205 Kč/m3 pro prodej dříví v roce 2018, 187 Kč/m3 pro těžbu dříví, 252 Kč/m3  pro soustřeďování dříví.
 • Pro převod prostorových metrů na plnometry se použije převodní číslo 0,64.
 • POZOR! Objem jehličnaté nahodilé těžby se prokazuje odlišně (jinými doklady) u žadatele, který je účetní jednotkou vedoucí účetnictví, a u žadatele, který není účetní jednotkou vedoucí účetnictví!
 • Každý z těchto dvou typů žadatele předkládá různé přílohy spolu s žádostí.

Podmínka poskytnutí dotace:

V zákonné lhůtě (dle § 31 odst. 6 lesního ve spojení s příslušným opatřením obecné povahy) řádně obnovit lesní porosty na holinách vzniklých nahodilou těžbou jehličnatého dříví, na kterou byl poskytnut finanční příspěvek.

Jak podat žádost:
 • žádost se sestavuje elektronicky v modulu pro žadatele (odkaz je umístěn na internetové stránce Ministerstva zemědělství na adrese EAGRI.CZ/PRISPEVKY-KUROVEC)
 • podává se pouze jedna souhrnná žádost za IV. 2017 a rok 2018
 • žádost sestavenou v modulu je nutné vytisknout a nechat potvrdit odborným lesním hospodářem
 • podepsanou žádost je možné podat na příslušný krajský úřad, v jehož územní působnosti leží katastrální území, ve kterém byla nahodilá těžba jehličnatého dříví provedena: osobně, písemně, datovou zprávou do datové schránky
 • znění zásad dotačního programu - k dispozici ZDE
 • stručná příručka pro žadatele - k dipozici ZDE
 • pro vlastníky lesů zařízené v lesní hospodářské osnově (do 50 ha), kteří nejsou účetní jednotkou, připravil SVOL podrobný návod k vyplnění žádosti v modulu pro žadatele.