ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Pro vlastníky: Finanční příspěvky na obnovu lesa přehledně

Zalesňování lze provádět přirozenou nebo umělou obnovou. Přirozená obnova by měla být vzhledem k úspoře finančních prostředků vždy preferována. Ne všude jsou však pro ni vhodné podmínky. V případech, kdy hrozí nebo již došlo k silnému zabuřenění obnovované plochy, je nutno přistoupit co nejrychleji k umělé obnově výsadbou sadebního materiálu, případně výsevem osiva. Pro vlastníky přinášíme přehledný souhrn možností, jak získat finanční přípěvky na obnovu lesa.

V souvislosti s přirozenou nebo umělou obnovou lesa lze u příslušného krajského úřadu požádat o finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku.

Příspěvky jsou poskytovány na tyto činnosti:

  • přirozená obnova (15 000 - 18 000 Kč/ha),
  • umělá obnova síjí (15 000 - 18 000 Kč/ha),
  • umělá obnova sadbou první (4 - 12 Kč/ks),
  • umělá obnova sadbou opakovaná (4 - 9 Kč/ks).

(Upozornění: Sazby se v tuto chvíli liší dle souboru lesních typů a kategorie lesů, od 1.7.2020 by mělo dojít novelou nařízení vlády k jejich sjednocení na jedinou /vyšší/ sazbu pro danou činnost).

Finanční příspěvky na přirozenou obnovu se poskytují na stanovištně vhodné meliorační a zpevňující dřeviny (převážně listnaté dřeviny a jedle bělokorá) i dřeviny základní cílové dle vyhlášky MZe č. 298/2018 Sb.

Podmínkou získání finančního příspěvku na první nebo opakovanou umělou obnovu sadbou je dodržení počtů (od stanovených minimálních po jejich 1,3násobek), ale i dřevinné skladby.

Obrázek

Příspěvek na opakovanou umělou obnovu se poskytuje nejvýše jedenkrát za období platnosti LHO a nejvýše na 30 % plochy první obnovy. Finanční příspěvek na umělou obnovu síjí se poskytuje na stanovištně vhodné meliorační a zpevňující dřeviny i dřeviny základní cílové. Ze stanovištně vhodných základních dřevin přípravných jsou podporovány pouze bříza bělokorá, bříza pýřitá, jeřáb ptačí, olše lepkavá a olše šedá.

Bližší informace k finančním příspěvkům vlastníkům lesů poskytne a s vyplněním žádosti poradí jejich odborný lesní hospodář.

Vzhledem k aktuálnímu nedostatku reprodukčního materiálu lesních dřevin je vhodné si připomenout zákonné možnosti, jak si může vlastník lesa tento sadební materiál (semenáčky, sazenice, poloodrostky nebo odrostky), popř. osivo k umělé obnově lesa opatřit:


Nejběžnějším způsobem zajištění sadebního materiálu je jeho nákup v lesních školkách s příslušnou licencí Ministerstva zemědělství (http://www.lesnískolky.cz/adresar/). Prodávající sadebního materiálu musí v takovém případě vystavit kupujícímu doklad o původu (průvodní list pro sadební materiál), který slouží k evidenci o původu sadebního materiálu podle lesního zákona a současně je nezbytnou podmínkou získání finančního příspěvku na umělou obnovu lesa sadbou.

Vlastník lesních porostů, popř. jednotlivých stromů nebo skupin stromů, splňujících stanovené parametry si je může nechat úředně uznat za tzv. zdroj reprodukčního materiálu lesních dřevin a následně s tímto materiálem obchodovat. Vlastník těchto zdrojů následně může prodávat semenáčky vyzvednuté z přirozeného zmlazení (zásadně s balem zeminy), popř. i osivo některých listnatých dřevin (zejména dubů a buku). Větší vlastník lesa s vlastní lesní školkou může rovněž prodávat sadební materiál vypěstovaný v této školce.

V případě tzv. vybraných dřevin (smrk ztepilý, modřín opadavý, borovice lesní) se musí jednat o kvalitnější porosty (selektovaný zdroj), v případě ostatních dřevin může jít i o porosty méně kvalitní (identifikovaný zdroj). Uznat lze porosty starší 20 let (olše, bříza, jeřáb, topol, vrba, hrušeň polnička a jabloň lesní), starší 40 let (jilm, ořešák, douglaska tisolistá, jedle obrovská, borovice vejmutovka, třešeň ptačí a kaštanovník jedlý) nebo starší 60 let (ostatní dřeviny). U selektovaných zdrojů je další podmínkou minimální celková plocha uznaného porostu (1 ha) a minimální počet stromů dané dřeviny v lesním porostu (40 kusů).

Obrázek

Žádosti o uznání těchto zdrojů ke sběru osiva se podávají na místně příslušnou pobočku Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (http://www.uhul.cz/kontakty) a pro selektovaný a identifikovaný zdroj jsou uvedeny v příloze. Nakládání s reprodukčním materiálem z uznaných zdrojů podléhá stanovenému administrativnímu režimu. S vyplněním žádosti o uznání zdroje reprodukčního materiálu i administrativními úkony při nakládání s ním (např. průvodním listem pro sadební nebo semenný materiál) poradí vlastníku lesa jeho odborný lesní hospodář.

S výjimkou vybraných dřevin může vlastník lesa na svém lesním majetku použít k obnově lesa reprodukční materiál z úředně neuznaných, běžných (průměrných) lesních porostů. To se týká zejména jedle bělokoré, dubu zimního a letního, buku, javorů, lip, jilmů, jasanu a olše). Nejčastěji se jedná o použití semenáčků vyzvednutých z přirozeného zmlazení (náletu, nárostu), zejména u dubů a buku lze na podzim po opadu žaludů a bukvic provádět sběr osiva. Takto posbírané osivo lze na podzim nebo na jaře využít k umělé obnově lesa síjí nebo podsíjí (pod porostem). Např. síje dubu se provádí zpravidla jako bodová, tj. výsevem 1-2 žaludů do hloubky 4-8 cm „pod motyku“ nebo do štěrbiny vytvořené plochým sazečem ve vzdálenosti cca 80 cm. Důležitá je ochrana vysetých semen a klíčních rostlin před poškozováním zvěří oplocením, popř. i ochrana před ptáky a hlodavci tzv. nízkým krytím (např. klestem), které se po vyklíčení odstraní.

Doklad o původu si v uvedených případech vyhotoví sám vlastník lesa formou čestného prohlášení. S vyplněním čestného prohlášení poradí vlastníku lesa jeho OLH.