ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Poslanci žádají více peněz do lesů. Koronavirus boj s kalamitou nesmí zastavit

Jakkoliv je epidemie koronaviru vážná a obavy i veškerá opatření na místě, neměly by zastínit přetrvávající bezprecedentní kůrovcovou kalamitu v lesích a fakt, že mnozí nestátní vlastníci lesů jsou již zcela bez finančních prostředků.

Také Poslanecká sněmovna dala na svém posledním zasedání jasně najevo, že pomoc státu je pro budoucnost lesů klíčová. V reakci na informace ministra zemědělství a ministra životního prostředí o řešení kůrovcové kalamity, škod způsobených bekyní velkohlavou a přemnožením hraboše polního a ke zprávě ministra zemědělství o řešení krize v lesnictví v souvislosti s kůrovcem Poslanecká sněmovna přijala následující usnesení, ve kterém:


I. žádá předsedu vlády České republiky

o posílení rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství nad rámec schváleného státního rozpočtu na rok 2020 o dodatečné finanční prostředky účelově vázané na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích a na podporu následné obnovy lesů;

II. žádá Ministerstvo zemědělství

1. o předložení materiálu pro jednání vlády, který bude kvantifikovat potřebu dodatečných finančních prostředků podle bodu I tohoto usnesení, a to v časové návaznosti na sumarizaci potřebných údajů za rok 2019,
2. o koordinaci spolupráce s dotčenými ministerstvy a ostatními ústředními orgány státní správy při řešení problematiky aktuální kůrovcové kalamity v lesích na území České republiky,
3. o vytváření nezbytných podmínek pro vlastníky a správce lesů pro účinnou ochranu lesů proti škůdcům a pro úspěšnou obnovu nových, odolnějších lesů,
4. o vytváření legislativních podmínek pro vlastníky a správce lesů, které zohlední dopady objektivní změny přírodních podmínek na jejich zákonné povinnosti při obnově lesa,
5. o to, aby při povinnosti vlastníků lesů postižených kůrovcem znovu vysazovat les zohlednilo fakt, že na území České republiky jsou lokality, kde dlouhodobě nespadne potřebné množství srážek, a naděje, že se stromy dožijí dospělého věku, se tak výrazně snižuje;

III. žádá Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí 

o zpracování analýzy možných opatření proti snižování výparu vody z půdy na kalamitních holinách za účelem zadržování vody v lese v termínu do 30. 6. letošního roku;

IV. žádá Ministerstvo životního prostředí 

o součinnost při vytváření podmínek pro efektivní ochranu lesů před škůdci, a to v rámci působnosti orgánů státní správy na úseku ochrany přírody a jejich rozhodovací praxe.

SVOL vítá přístup Poslanecké sněmovny a také Senátu. Je zřejmé, že vzhledem k vývoji událostí by pomoc vlastníkům lesů v boji proti kůrovcové kalamitě a při obnově lesů měla být pro stát jednou z priorit.

Vlastníci lesů by nyní kromě jednání o náhradě škod způsobených kůrovcem v roce 2019 aktuálně potřebovali:

  • Neprodleně doplatit zbytek slíbených finančních prostředků za kompenzaci ztrát suchem a kůrovcem za rok 2017 a 2018 ve výši 1,8 mld. Kč nestátním vlastníkům lesů, kteří mají podanou žádost do 29.2.2020. Peníze totiž zatím neobdrželi ani mnozí vlastníci, kteří podali žádost ještě v prosinci loňského roku. Tyto prostředky jsou pro financování obnovy lesů klíčové.
  • Vzhledem k zákazu vstupu cizinců na úzení ČR automaticky prodloužit tříměsíční víza pro zahraniční pracovníky, kteří se již nacházejí v ČR. V opačném případě by byly ohroženy jarní zalesňovací práce a další pěstební a těžební činnosti v lese.
  • Bezodkladně vyhlásit opatření obecné povahy umožňující dovoz semenného materiálu  z Karpatské oblasti a  zvážit možnost přednostního odbavení. Dostupnost semenného materiálu je podmínkou pro úspěšnou obnovu holých ploch vzniklých po kůrovcové kalamitě.

Aktuální rozhovor s odborným lesním hospodářem přímo z uzavřené Litovle.