ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Petice Zdravé a prosperující lesy pro příští generace – na tahu je vláda a její ministři

Senát na své plenární schůzi 13. června jednomyslně podpořil petici Zdravé a prosperující lesy pro příští generace. Petice, kterou podepsalo 16 543  občanů, varuje, že v důsledku pomalého a nepříliš efektivního postupu státu při řešení současné kůrovcové kalamity jsou ohroženy statisíce soukromých a obecních lesních majetků ekonomickou a ekologickou devastací, a vyzývá vládu a Parlament ke skutečné, efektivní a rychlé pomoci majitelům lesů.

Senát označil petici za důvodnou a uložil vládě a dotčeným institucím realizovat mimořádné kroky, které by vlastníkům lesů pomohly současnou mimořádnou situaci v českých lesích zvládnout.

Petice byla v listopadu loňského roku předána také do Poslanecké sněmovny, ale navzdory přijatému usnesení neučinila vláda žádné zásadní kroky, které by situaci významně pomohly řešit. Dosavadní opatření jsou sice vítanými, ale nesmělými krůčky.

Obrázek

O tom, jakou vážnost přikládá hrozící ztrátě až 1 miliónu lesů v České republice naše vláda, leccos napovídá to, že z pozvaných ministrů a ministryň dotčených ministerstev se jednání pléna Senátu nikdo nezúčastnil a vyslali za sebe náhradníky, většinou ředitele odborů.

Projednávání petice v Senátu byla věnována maximální pozornost. Po schůzce s petenty následovalo veřejné slyšení, postupně byla projednána v garančním Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, který si vyžádal stanoviska dalších výborů, a to Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, včetně jeho podvýboru pro zemědělství, a Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jejichž stanoviska byla samozřejmě do usnesení Senátu promítnuta. S návrhem usnesení seznámila přítomné zpravodajka tisku senátorka Jaromíra Vítková.

Obrázek

Za petenty vystoupil Radomír Charvát, který poukázal na tíživou odbytovou a finanční situaci vlastníků lesů a možné ohrožení ekologické a rekreační funkce lesa: „Zpracovatelské kapacity v této zemi nestačí, naši tradiční odběratelé za hranicemi dřevo odmítají, kalamita je i u nich. Prodej dříví zajišťoval i ostatní funkce lesů, které jsme na vlastní náklady pro tuto společnost hradili. Mírné podpory z hlediska některých vybraných činností do lesnictví nám pouze kompenzovaly určité náklady. Lesníci v minulosti toho od státu příliš nepožadovali. V současné době nám zdroje na udržování lesa jako takového, na udržování jeho funkcí, došly. Proto se obracíme na vás, abyste nás podpořili. Aby vláda slyšela na naše nářky. Aby pochopila vážnost situace. Protože se lehce může stát, že tato republika přijde o významnou část svých lesů.“

  • Náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský žádal o naplnění legislativního úkolu přijatého Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu, který v horizontu roku 2020 ministerstvu zemědělství ukládá v rámci zákona o myslivosti, a to odvozovat výši lovu od stavu ekosystému, a tím mj. zajistit dosažení únosných stavů spárkaté zvěře.
  • Ředitel odboru Ministerstva zemědělství ČR Václav Lidický informoval o přípravě novely zákona o lesích a přípravě novelizace vyhlášky pro plánování lovu podle stavu životního prostředí. Přítomné informoval, že odvody ze státního podniku v letošním a v dalším roce nebudou realizovány, nicméně odvod ve výši 2,5 mld. korun, se kterým státní rozpočet na r. 2019 počítal, již byl uskutečněn. S ohledem na připravovanou kompenzaci pro vlastníky lesů pak senátory vyzval k přehodnocení navrhovaného  intervenčního odkupu dříví státem.
  • Ředitel odboru Ministerstva financí ČR Pavel Kouřil uvedl, že v těchto dnech bylo ukončeno připomínkové řízení k iniciativnímu materiálu MZe, jehož prostřednictvím bude předložen návrh do vlády na realizaci dotačního programu v avizovaném objemu tří miliard korun, a to v období 2019 až 2021. „Problematika boje proti stavu, který nastal v lesích, bude předmětem diskusí při přípravě návrhu státního rozpočtu a to v té řekl bych nejdůležitější komunikační fázi, počátkem měsíce srpna letošního roku.“
  • Ředitel odboru Ministerstva pro místní rozvoj ČR Pavel Fidler označil vyjmutí lesního hospodářství z působnosti zákona o zadávání veřejných zakázek za rizikové  s tím, že takovou výjimku  z působnosti hospodářské soutěže údajně neumožňuje evropská zadávací směrnice a petentům navrhl společné jednání k vytvoření  metodického standardu pro zakázky týkající se lesního hospodářství.

Rozzlobení senátoři

Senátor Miloš Vystrčil v rozpravě označil za naprosto tristní přístup státu, který v době hrozící kalamity „vysál“ z Lesů ČR miliardy korun namísto toho, aby je ponechal lesům na boj s kůrovcem a nyní má problém peníze na záchranu lesů uvolnit. „Opravdu chce stát ty lesy zachránit, nebo potřebuje, aby ztratily svoji hodnotu a daly se částečně někým koupit? Já prostě ten pocit, že je chce zachránit, nemám. Kdyby je chtěl zachránit, tak by se musel chovat úplně jinak, než se chová. Jsem přesvědčen, že jestli se tady stát nevzpamatuje, nepoužije všechny nástroje k tomu, aby zachránil své lesy, tím zachránil i soukromé lesy, tak se z toho nevyhrabeme a dopadne to tak, že tady budeme bez lesů. Minimálně nějakou dobu. A to je přece věc, kterou bychom jako odpovědní hospodáři, ti, co mají děti a vnuky, připustit opravdu neměli.“

V závěru pak vyzval všechny senátory k tlaku na vládu a odpovědné činitele: „Pokud ti, co mají v rukách tu skutečnou moc, to nevezmou za své, nic nezměníme. Jediné, co můžeme udělat, a to se snažíme maximálně, je tlačit ze své pozice horní komory na vládu a na odpovědné činitele, aby se konečně přestali schovávat a začali ten problém reálně řešit, se všemi pro a proti, které to bude znamenat, protože kroky, které bude potřeba učinit, nebudou vždycky kroky příjemnými, bude to někoho bolet, ale jiné možnosti nemáme, pokud chceme skutečně naše přírodní bohatství pro tu budoucnost zachovat.“

Na liknavost státu a nezájem vedoucích představitelů ministerstev o řešení problému poukázal rovněž senátor Zbyněk Linhart: „Už vloni na našem výboru jsme řešili tento problém, snažili jsme se to téma otevřít za účasti náměstků nebo ministrů. Ale zatím jsme slyšeli jenom sliby. Už loni v září jsme slyšeli o 3 mld., ale soukromí vlastníci potřebují ty peníze co nejdřív.“ Ve svém vystoupení také odsoudil podceňování situace v národních parcích, ohrožení okolních lesů a zamlžování faktů: „Proč si lžeme, když v době, kdy ministr říkal, že v národních parcích je situace v pořádku, tak NP České Švýcarsko vyhlašoval kalamitní stav?“

V podobném duchu se vyjádřil i senátor Jan Horník: „My budeme tak dlouho vymýšlet až mezi tím kůrovec napadne úplně všechno a nebudeme mít vodu, protože naše lesy ji nebudou schopny zachytit. Mně vadí, že tato vláda se k tomu nepostavila čelem, že po dva dny sem nepřišel zodpovědný ministr, který to má na starosti.“

Na závěr jednání podpořili návrh na usnesení všichni přítomní senátoři beze změn.

Senát ve svém usnesení důrazně připomíná, že stát nemůže využívat výsledky hospodaření ve státních lesích zejména pro posilování příjmů státního rozpočtu, neboť tím znemožňuje jejich odpovědnou správu a ochranu.

Upozorňuje, že současná situace v českých lesích vyžaduje realizaci mimořádných kroků a opatření, zejména v oblasti přímé podpůrné ekonomické a odbytové pomoci, v oblasti možného nasazení všech dostupných pracovních sil a prostředků, v oblasti přijímání rychlých změn zákonných a podzákonných norem a v oblasti činnosti orgánů státní správy ve prospěch vlastníků lesů.

Dále žádá o součinnost vládu a pomoc všech resortů a zároveň žádá vládu, aby při realizaci těchto mimořádných kroků a opatření postupovala koordinovaně a ve spolupráci s vlastníky obecních, církevních a soukromých lesů. Senát žádá Ministerstvo zemědělství a státní podniky Lesy ČR o předložení návrhu způsobu výkup dřevní hmoty od drobných vlastníků lesů, který zohlední stávající situaci na trhu.

Doporučuje uvolnit minimální částku 3 mld. Kč na pomoc vlastníkům lesů při zpracování kalamity a opětovném zalesnění pro rok 2019 a vyčlenit ve státním rozpočtu na rok 2020 na obnovu lesů 5 až 7 mld. Kč.

Senát podporuje přijetí novely zákona o lesích, která upraví odpovědnost vlastníků lesů za škody návštěvníkům, změnu dosavadního mysliveckého plánování a zahájení přípravy návrhu novely zákona o myslivosti za účelem snížení vysokých stavů zvěře a škod, které působí na lesních porostech.

Senát doporučuje v současné kalamitní situaci zrušit výběrová řízení na provádění těžby, asanace a přepravy kůrovcového dříví, kdy lhůty a odvolání soutěžitelů ztěžují rychlé a účinné zasahování v napadených oblastech a doporučuje rovněž neprodleně zahájit diskuzi o reformě státní správy lesů a správy malolesů.

Podrobnosti přímo ze Senátu naleznete ZDE.

Tisková zpráva k možnému využití.