ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Novoroční anketa

Jak hodnotíte rok 2019 z hlediska dopadů kůrovcové kalamity na nestátní vlastníky lesů?
V průběhu roku 2019 došlo v celé ČR k dalšímu rozšiřování oblastí zasažených kůrovcovou kalamitou i k dalšímu dramatickému poklesu cen dříví v důsledku jeho přebytku na trhu. Nákupní ceny kulatinových jehličnatých sortimentů jsou mimořádně nízké, jehličnatá vláknina je prakticky neprodejná, ceny ani nepokryjí náklady na výrobu tohoto sortimentu. Majetky v nejvíce postižených oblastech s velkými obtížemi shání pracovníky k těžbě a zpracování dříví, odbyt dříví je prakticky nerealizovatelný a ekonomicky se většina majetků dostává do červených čísel. Udržet tzv. černou nulu, tedy alespoň nebýt ve ztrátě, je mimořádně obtížné a zajistit následné vyklizení a zalesnění holin je pro vlastníky lesů bez státní pomoci při dnešních cenách dříví prakticky nemožné.

Na konci roku byl spuštěn „Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za roky 2017 a 2018“. Jak probíhalo jednání o tomtokompenzačním nástroji a jak hodnotíte jeho výslednou podobu?
SVOL na všechny problémy, do kterých se postupně dostávalo hospodaření vlastníků lesů v ČR, upozorňoval a snažil se je se státními orgány řešit již více než dva roky. Lesní hospodářství po dlouhá desetiletí zajišťovalo nejen dostatek dřevní suroviny pro celé hospodářství, ale významnou měrou přispívalo k ochraně životního prostředí, ochraně biodiverzity a všechny ostatní ekosystémové služby včetně rekreačních služeb pro veřejnost zajišťovalo bez nároků na dotace ze státního rozpočtu, prakticky jen z výtěžků z prodeje dříví. Když se situace vlivem klimatických změn zcela změnila, očekávali vlastníci lesů určitou vstřícnost státních orgánů. Opak však byl pravdou a požadavky SVOL byly v počátcích jednání ze strany státu zlehčovány, až odmítány. Teprve systematický tlak, argumentace a přesvědčování i pomocí sdělovacích prostředků vedlo k současnému stavu, kdy je dotační program již vyhlášen a žádosti o kompenzaci nízkých cen dříví jsou již přijímány. Původní požadavek SVOL vycházející z ekonomických dat vlastníků lesů byl výrazně vyšší, než je současně stanovená výše příspěvků, její čerpání bude odvislé od toho, jak se podaří dostat informaci o této podpoře k potenciálním žadatelům.

O jakou výši podpory bude SVOL usilovat za rok 2019?
Pokud bude i pro rok 2019 zachován stejný rozsah a směřování podpory, pak je nutno vzhledem k objemům kůrovcových těžeb a vývoji cen dříví v průběhu roku 2019 počítat na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok 2019 s částkou 7 miliard Kč. Jakkoli se tato částka může zdát vysoká, je třeba jednak připomenout, že lesníci nikdy nestáli s nataženou dlaní směrem ke státnímu rozpočtu, naopak odvodem daní jej naplňovali, a pak porovnat tuto částku s desítkami miliard, které každoročně proudí do zemědělství. Negativní vliv dnešního monokulturního, velkoplošného zemědělství na půdu a krajinu je znám, a ve srovnání s lesním hospodářstvím regulovaným přísným lesním zákonem, je dalším argumentem ve prospěch lesů.

V roce 2019 vešla v platnost opatření obecné povahy, jimiž se Ministerstvo zemědělství snažilo pomoci v boji s kůrovcovou kalamitou. Jak hodnotíte účinnost těchto opatření?
Vyhlášení opatření obecné povahy bylo jednoznačnou snahou MZe řešit narůstající objemy kůrovcového dříví, odložit těžbu suchých stromů a umožnit (zejména u dodavatelských firem LČR) přesun těžebních kapacit do míst, kde je kůrovec aktivní. Kůrovcová kalamita současného rozsahu není záležitostí jednoho roku, či dvou let. Suché kůrovcové souše, které je možné v současné době ponechat v porostu, bude nutno v dalších letech zpracovat a to pravděpodobně bude kůrovcová kalamita v rámci celé ČR ještě pokračovat. Pokud není dříví z kůrovcové kalamity prodejné dnes, za několik let tato hmota nebude ani palivem, se všemi ekonomickými důsledky pro vlastníka. Navíc se výrazně zvýší riziko zranění pro návštěvníky lesa. I když pro vlastníky lesa znamená opatření obecné povahy dočasné oproštění od povinnosti zpracovat nahodilou těžbu, jde o odložení problému.

S jakými výsledky hospodaření počítají nestátní vlastníci lesů za rok 2019?
Jak již bylo uvedeno výše, za rok 2019 bude jen velmi málo majetků, které vykáží kladný výsledek hospodaření. Tržby za dříví dnes v oblastech s převažujícími jehličnatými dřevinami nepokryjí mnohdy ani náklady na těžbu dříví, je nutné uhradit režijní náklady spojené s vlastním chodem majetku, zajistit výsadbu holin a výchovu porostů. Situace je opravdu vážná.

Jak vypadá situace na Vysočině po roce 2019?
Na Vysočině je v současné době situace s kůrovcovou kalamitou podobná té ze severní Moravy před několika lety a aktuálně je tato oblast asi nejpostiženější z celé republiky. Jižní část Vysočiny (Dačice, Třebíč a Velké Meziříčí) již má snad to nejhorší za sebou a na mnohých majetcích jsou smrk a borovice prakticky dotěženy, kalamita se přesouvá do centra Vysočiny, trochu lepší, pokud se to tak dá nazvat, je jen situace v nejvyšších polohách Vysočiny (Žďár n.S., Nové Město n.M.). V každém případě by bylo velmi předčasné mluvit o tom, že Vysočina má kůrovcovou kalamitu již za sebou.

Co považujete za nejdůležitější kroky SVOL pro rok 2020?
Jednoznačnou prioritou v činnosti SVOL pro rok 2020 bude prosadit pokračování výplat příspěvků na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity a to s uvažovanou celkovou částkou blížící se uvedeným 7 mld. Kč. Bez této podpory by byla ohrožena obnova kalamitou postižených lesů se všemi důsledky pro vodu v krajině, ochranu ovzduší, biodiverzitu a další ekosystémové služby. Vlastníci lesů rozhodně nejsou těmi, kdo probíhající klimatickou změnu zapříčinili, ale jsou ti, kteří dopadům těchto změn musí čelit, k tomu potřebují pomoc celé společnosti.  Pokud bude MZe skutečně otevřena novela zákona o myslivosti, bude další naší prioritou dosažení takových změn, které umožní snížit stav zvěře spárkaté v oblastech, kde jsou neúměrné stavy, a tím usnadnit odrůstání nově obnovovaných porostů.

Ing. František Kučera
předseda SVOL
Lesnická práce 1/2020