ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

MZe přidalo na mapu ČR nová katastrální území zasažená kůrovcem - Jaká jsou pravidla pro zalesnění?

Mininisterstvo zemědělství rozšířilo počet katastrálních území mimořádně zasažených kůrovcem v České republice. Pro takto vymezené zóny bude platit možnost odkladu zalesnění až na pět let a také uvolnění pravidel přenosu sadebního materiálu při zalesňování kalamitních holin.

Pro nově vyjmenovaná území mimořádně zasažená kůrovcem platí, že:

  1. Vlastník lesa není povinen používat jako obranná opatření lapače a lapáky; povinnost aktivně vyhledávat kůrovcové stromy a provádět jejich včasnou a účinnou asanaci zůstává zachována.
  2. Holina vzniklá na lesních pozemcích v důsledku nahodilé těžby musí být zalesněna do 5 let a lesní porosty na ní zajištěny do 10 let od jejího vzniku.
  3. Povoluje se, aby při zalesňování kalamitních holin o souvislé výměře větší než 2 ha byly ponechány nezalesněné pruhy o šířce až 5 m ve vzdálenosti přiměřené velikosti, terénním a ostatním poměrům zalesňované plochy, minimálně 20 metrů, a tam, kde kalamitní holina tvoří okraj lesa, se povoluje ponechat nezalesněný pruh o šířce až 5 metrů pro vytvoření porostního pláště.
  4. Je stanoveno, že pokud vlastník lesa ponechá nezalesněný pruh nebo pruhy podle bodu 3., považují se tyto body za bezlesí a o jejich plochu je možno snížit plochu určenou k zalesnění v rámci plochy holiny.
  5. Při zalesňování v období do 31. prosince 2022 je odchylně od ustanovení § 29 odst. 1 lesního zákona možno použít reprodukční materiál lesních dřevin z kterékoli přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky. To neplatí pro zalesňování reprodukčním materiálem smrku ztepilého. Pravidla nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin podle zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, nejsou tím dotčena.

  Ve vyjmenovaných katastrálních územích (příloha č. 1 opatření obecné povahy MZe) tedy není nutné pro holiny z nahodilé těžby žádat OSSL o povolení delších lhůt pro zalesnění a zajištění.

  Úplné znění opatření obecné povahy MZe.

  Mohlo by vás zajímat:

  Smrk, dřevina prokletá?

  Douglaska předmětem otevřeného dopisu na Ministerstvo životního prostředí