ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035 schválena. SVOL ji přijímá s rezervou

Základní strategii lesnictví, která bude reagovat na aktuální stav a situaci, přijala v pondělí 17. února vláda. Z pohledu SVOL je výsledek dlouhých a náročných jednání pro vlastníky lesů v řadě ohledů příznivý. Platí však i opak – řada připomínek nebyla zohledněna.

Koncepci připravovala pracovní skupina 23 subjektů, včetně Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů SVOL. Ve skupině byli zástupci dotčených ministerstev, lesnických svazů, univerzit, krajů, obcí i nevládních organizací. Právě velikost skupiny označuje Radomír Charvát, člen předsednictva SVOL, který se jednání účastnil, za klíčový problém. „Skupina byla příliš početná na to, aby bylo možné dojít k fundovanému výsledku. O záležitostech, které se týkají výhradně vlastníků, tak rozhodovaly subjekty, které o vlastnictví lesa nic nevědí, nemají poznatky z praxe a také nenesou za žádný majetek zodpovědnost,“ poznamenal. „Věřím, že se řadu důležitých záležitostí podaří ještě vyjednat.“ Na základě závěrů vyplývajících z projednání Koncepce státní lesnické politiky vládou, vznikne podrobný aplikační dokument. Ten bude obsahovat konkrétní opatření, která povedou k realizaci koncepce a související gesce, termíny a nároky na státní rozpočet.

Koncepce navrhuje čtyři dlouhodobé cíle:

 1. Zajistit vyrovnané plnohodnotné plnění všech funkcí lesa pro budoucí generace.
 2. S ohledem na probíhající klimatickou změnu zvyšovat biodiverzitu a ekologickou stabilitu lesních ekosystémů při zachování produkční funkce.
 3. Zajistit konkurenceschopnost lesního hospodářství a navazujících odvětví a jejich význam pro regionální rozvoj.
 4. Posilovat význam poradenství, vzdělávání, výzkumu a inovací v lesním hospodářství.
Mezi klady, které koncepce z pohledu nestátních vlastníků lesů přináší, patří podle SVOL zejména:
 • Minimální požadavky na vlastníky při obhospodařování lesů- možnost zvolit si svobodně způsoby hospodaření dle konkrétních podmínek. V textu je někde kladen zbytečný důraz na nepasečné způsoby. Volba je na vlastníkovi, hovoří se o rovnoprávnosti způsobu  hospodaření.
 • Při podpoře hospodářských opatření je zmiňována motivace, nikoliv direktivy, zákazy a příkazy. Není tomu tak ale vždy.
 • Záměr zbavit vlastníka lesa odpovědnosti za újmu na zdraví či životě návštěvníků lesa, vstup do lesa na vlastní nebezpečí. Současná praxe je nejednoznačná dle různých právních norem.
 • Snaha po zjednodušení administrace poskytovaných podpor pro LH.
 • Podpora druhově a strukturně bohatých lesů.
 • Snížení legislativních omezení vlastníků lesů na „nezbytnou“ úroveň. (Dosavadní nepřijatelná administrativní zátěž.)
 • Zohlednění ekosystémových služeb pro vlastníky lesů – platba na plochu.
 • Snaha po reformě státní správy, oddělit státní správu od samosprávy.
 • Posílení významu LH, dřevozpracujícího průmyslu, podpora využití dřeva, rozvoj bioekonomiky. Podpora malých a středních firem, možnost (jednoduchá?) zaměstnávání pracovníků ze zemí mimo EU.
 • Možnost scelování lesů za účelem efektivity hospodaření. I mezi různými vlastníky.
 • Podmínky pro zvyšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti hodnotového řetězce založeného na domácím zpracování a využívání dřeva.
 • Spolupráce vědy, výzkumu a praxe.
Zásadních nedostatků je však z pohledu SVOL řada. Patří mezí ně:
 • U myslivosti velká snaha po byrokratizaci (odborné posouzení nezávislým subjektem?) a nepřiměřených kontrol pro plány lovu a chovu zvěře. Chybí snaha o umožnění různých způsobů lovu bez další administrace, liberalizace výkonu práva myslivosti vůči vlastníkovi pozemků.
 • Snaha po regulaci při ponechávání těžebních zbytků. Přirozeného materiálu zůstává při tradičním  hospodaření v řádu desítek % v lese. Ponechávání většího množství dřevní hmoty, včetně stromů ponechaných na dožití, není v souladu s pozitivní bilancí uhlíku v přírodě.
 • Rozpor v některých tvrzeních. Např: dotační podporou chce dokument zamezit využívání klestu a těžebních zbytků pro energetické účely – rozptýlení na ploše a zároveň podpořit využití nekvalitní dřevní hmoty pro energetické účely.
 • Přílišný důraz na účast a angažovanost neziskových organizací mimo vlastnický poměr k lesům.
 • Nevyjasněné kompetence jednotlivých resortů k LH, dvojkolejnost SSL, chybí samostatný resort pro lesy a vodu
 • Malý důraz na optimalizaci odborného školství.

Finální návrh koncepce, který schválila vláda, naleznete ZDE

.