ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Deváté kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

V termínu od 16.2.2010 do 8.3.2010 proběhne na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu příjem žádostí pro tato lesnická opatření:

  • II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách
  • II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích

Ke změnám společným pro projektová opatření osy I, II a III patří zmírnění sankce za opožděné předložení žádosti o proplacení (administrace žádosti nebude ukončena, ale výše dotace bude krácena v závislosti na době, o kterou byla lhůta překročena). Žadateli, který předložil žádost o proplacení v době stanové pro realizaci projektu, bude dotace snížena o maximálně 50 %, na rozdíl od současných postlupů, kdy dotace nebyla vyplacena vůbec. Nově bude SZIF informovat žadatele, že lhůta stanovená pro předložení jeho žádosti o proplacení již vypršela a o možnosti předložit žádost o proplacení opožděně.

Žádost o dotaci a Žádost o proplacení je možné zaslat v elektronické podobě prostřednictvím Portálu farmáře na webových stránkách Ministerstva zemědělství. Tento způsob podání žádosti je v rámci hodnocení preferenčních kritérií bodově zvýhodněn.

Návrhy SVOL na úpravu podmínek v opatření II.2.4.1, které zahrnovaly připomínky k rozdělování prostředků vlastníkům postiženým kalamitou, rozšíření způsobilých výdajů ke spolufinancování (vyklizování klestu v nepřístupných terénech, výdaje na stavbu oplocenek pro meliorační a zpevňující dřeviny), rozšíření formy financování o věcné plnění ze strany žadatele (zalesňování vlastními zaměstnanci) a možnost získání dotace z krajských rozpočtů v případě neschválení dotace z PRV, nebyly přijaty. Zde je k dispozici úplné znění schválených pravidel opatření II.2.4.1 platných pro 9. kolo.

V opatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích, záměr a) Zvyšování společenské hodnoty lesů, došlo oproti minulým rokům na návrh SVOL ke snížení výše maximálních způsobilých výdajů na 1 projekt o 50 %, tedy na 2 mil. Kč. Zde je k dispozici úplné znění pravidel opatření II.2.4.2 pro nadcházející 9. kolo příjmu žádostí.

Marie Růžková