ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Základní údaje a poslání SVOL, priority 2016-2018

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (zkr. SVOL) je dobrovolnou organizací s celorepublikovou působností, která sdružuje vlastníky a správce nestátních lesních majetků.

Obce a lesní družstva obcí jsou ve SVOL organizovány přímo, a to v komoře obecních lesů. Soukromí vlastníci a círke se podílejí na činnosti SVOL prostřednictvím komory soukromých a církevních lesů - samostatné právnické osoby, která je kolektivním členem SVOL.

Impulsem pro založení SVOL bylo přijetí restitučních zákonů po roce 1989, jimiž český stát vrátil obcím zpět jejich historický lesní majetek, který vlastnily k 31.12.1949. Sdružení bylo založeno ke dni 3. března 1992, ustavující valná hromada SVOL se uskutečnila 2. dubna 1992 v Pelhřimově.

Poslání a cíle SVOL:

 • Obhajovat společné zájmy vlastníků nestátních lesů a prosazovat oprávněné požadavky členů
 • Podílet se na tvorbě lesnické politiky a legislativy
 • Metodicky pomáhat členům sdružení při obhospodařování lesních majetků
 • Zajišťovat poradenskou činnost a školení pro vlastníky a správce lesních majetků
 • Vydavatelská a publikační činnost
 • Spolupracovat s obdobnými institucemi v tuzemsku i v zahraničí
 • Prostřednictvím systému společného obchodu spolupůsobit při vytváření výhodných podmínek pro prodej dříví členy SVOL jejich smluvním partnerům
 • Práce s dětmi a mládeží

Vrcholným orgánem SVOL je konference a výkonným orgánem, který zastupuje SVOL na veřejnosti, je předsednictvo SVOL, volené na dvouleté funkční období. Činnost sdružení v období mezi konferencemi řídí republikový výbor, tvořený členy předsednictva SVOL a zástupci regionálních organizací.

Ke dni 20.3.2018 bylo ve SVOL organizováno 628 přímých členů (více než 1260 vlastníků lesů) s celkovou výměrou 403 967 ha lesa.

Priority SVOL v období 2016-2018

Schválené XV. konferencí SVOL dne 28. dubna 2016

 • Stažení stávajícího návrhu zákona o myslivosti z legislativního procesu
 • Zahájení prací na koncepci české myslivosti a poté na tvorbě nového zákona o myslivosti včetně otevření otázek minimální výměry honiteb a nového formulování zásad pro jejich tvorbu
 • Pokračovat v úsilí o převedení nepotřebných lesních cest ve vlastnictví státu na majitele lesů
 • Dokončit novelizaci náhradových vyhlášek
 • Aktivně se podílet na avizované novele lesního zákona, příp. na přípravě nového lesního zákona
 • Hájit zájmy vlastníků lesů při řešení problematiky odumírání dřevin v důsledku působení kalamitních faktorů a klimatické změny
 • Věnovat maximální pozornost úpravám právních předpisů, které se týkají omezení hospodaření v lesích z důvodu ochrany přírody
 • Usilovat o zákonný nárok vlastníka lesního majetku na náhradu za poskytované celospolečenské funkce lesa
 • Aktivně se podílet na tvorbě pravidel pro jednotlivá kola Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, prosazovat změny reflektující praktické zkušenosti a požadavky členů
 • Pokračovat v poradenské a vzdělávací činnosti SVOL
 • Pozitivně působit na veřejnost a ovlivňovat veřejné mínění
 • Pokračovat ve spolupráci s organizacemi vlastníků lesů v Evropě
 • Prohlubovat spolupráci s církevními majetky
 • Spolupracovat s lesnickými školami a lesnickými ústavy na společných projektech
 • Pokračovat v organizaci společného obchodu se dřívím a usilovat o sjednocení normativních předpisů pro měření a přejímky dříví u odběratelů