ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Členství

Jste majitelem, případně správcem lesa?  Hledáte odbornou radu nebo právní pomoc při obhospodařování svého (svěřeného) lesního majetku? Zajímají Vás aktuální informace z oboru, možnosti dotací, možnost společného obchodu se dřívím a praktické zkušenosti vlastníků a lesních hospodářů v tuzemsku  i v zahraničí? Chtěl byste se podělit o své zkušenosti a znalosti, nebo i pomáhat při prosazování vlastnických práv v kolotoči legislativních úprav, které mají vazbu na hospodaření v lese? Tyto příležitosti a možnosti Vám nabízí členství ve SVOL.

Kdo může být členem SVOL?

Obec, město, kraj, lesní družstvo obcí, církev vlastnící lesy nebo právnická osoba založená resp. určená k hospodaření v těchto lesích a k jejich správě. Prostřednictvím komory soukromých a církevních lesů, samostatné právnické osoby, může být členem SVOL vlastník soukromého lesa, sdružení vlastníků lesů nebo právnická osoba založená nebo určená k hospodaření v těchto lesích a k jejich správě. Členem této komory jsou rovněž církve nebo právnické osoby určené k hospodaření v církevních lesích.

Se statutem mimořádného člena - zástupce subjektů a organizací obhospodařujících lesy ve vlastnictví státu, resp. právnických osob státem zřízených nebo ovládaných (lesnické školy, výzkumné ústavy).

Práva a povinnosti členů SVOL - Stanovy SVOL

Práva a povinnosti člena SVOL určují Stanovy - znění schválené konferencí SVOL dne 15.4.2010 je k dispozici zde.
Dotatek č. 1 stanov byl schválen 19.4.2011.
Dodatek č. 2 stanov byl schválen konferencí SVOL 17.4.2012.
Dodatek č. 3 stanov byl schválen konferencí SVOL 28.4.2016.
Dodatek č. 4 stanov byl schválen konferencí SVOL 23.4.2018.
Zde je k dispozici aktualizované znění Stanov ve znění všech dodatků platné od 23.4.2018.

Členské příspěvky

Roční členský příspěvek je diferencován podle výměry lesa. Slevu z úhrady členského příspěvku obdrží majitel, který má les certifikovaný podle standardů trvale udržitelného hospodaření v lesích systémem PEFC. Majitelé lesů s nízkou výnosovostí (např. v oblastech postižených imisemi) s výměrou od 100 ha a hranicí ročního etátu do 3 m3/ha platí členské příspěvky v poloviční výši.
XIV. konference SVOL dne 16.4.2015 schválila změnu výše členských příspěvků s účinností od 1.1.2016.

Jak získat členství?

Řádně vyplněnou přihlášku zašlete na ústředí SVOL. Přijetí za člena potvrzuje republikový výbor.

Přihláška za člena komory obecních lesů

Obrázek
stáhnout

Přihláška za člena komory soukromých a církevních lesů

Obrázek
stáhnout

Přihláška do společného obchodu dřívím členů SVOL

Obrázek
stáhnout

Aktualizace údajů člena komory obecních lesů

Obrázek
stáhnout

Aktualizace údajů člena komory soukromých a církevních lesů

Obrázek
stáhnout