ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Členství

Jste majitelem, případně správcem lesa?  Hledáte odbornou radu nebo právní pomoc při obhospodařování svého (svěřeného) lesního majetku? Zajímají Vás aktuální informace z oboru, možnosti dotací, možnost společného obchodu se dřívím a praktické zkušenosti vlastníků a lesních hospodářů v tuzemsku  i v zahraničí? Chtěl byste se podělit o své zkušenosti a znalosti, nebo i pomáhat při prosazování vlastnických práv v kolotoči legislativních úprav, které mají vazbu na hospodaření v lese? Tyto příležitosti a možnosti Vám nabízí členství ve SVOL.

Kdo může být členem SVOL?

Obec, město, kraj, lesní družstvo obcí, církev vlastnící lesy nebo právnická osoba založená resp. určená k hospodaření v těchto lesích a k jejich správě. Prostřednictvím komory soukromých lesů, samostatné právnické osoby, může být členem SVOL vlastník soukromého lesa, sdružení vlastníků lesů nebo právnická osoba založená nebo určená k hospodaření v těchto lesích a k jejich správě. Církve nebo právnické osoby určené k hospodaření v církevních lesích jsou také členy komory soukromých lesů.

Se statutem mimořádného člena - zástupce subjektů a organizací obhospodařujících lesy ve vlastnictví státu, resp. právnických osob státem zřízených nebo ovládaných (lesnické školy, výzkumné ústavy).

Práva a povinnosti členů SVOL

Práva a povinnosti člena SVOL určují Stanovy - platné znění bylo schváleno konferencí SVOL dne 15.4.2010. Dotatek č. 1 stanov byl schválen 19.4.2011, dodatek č. 2 stanov schválený konferencí SVOL 17.4.2012, dodatek č. 3 stanov schválený konferencí SVOL 28.4.2016.

Roční členský příspěvek je diferencován podle výměry lesa. Slevu z úhrady členského příspěvku obdrží majitel, který má les certifikovaný podle standardů trvale udržitelného hospodaření v lesích systémem PEFC. Majitelé lesů s nízkou výnosovostí (např. v oblastech postižených imisemi) s výměrou od 100 ha a hranicí ročního etátu do 3 m3/ha platí členské příspěvky v poloviční výši. Podrobnosti viz příspěvkový řád platný od 1.1.2008.

XIV. konference SVOL dne 16.4.2015 schválila změnu výše členských příspěvků s účinností od 1.1.2016.

Jak získat členství?

Řádně vyplněnou přihlášku zašlete na ústředí SVOL. Přijetí za člena potvrzuje republikový výbor.

Přihláška za člena komory obecních lesů

Obrázek
stáhnout

Přihláška za člena komory soukromých lesů

Obrázek
stáhnout

Přihláška do společného obchodu dřívím členů SVOL

Obrázek
stáhnout

Aktualizace údajů člena komory obecních lesů

Obrázek
stáhnout

Aktualizace údajů člena komory soukromých lesů

Obrázek
stáhnout