ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Veřejná správa: Vyjádření odborníků k prohlášení Hnutí Duha

Hnutí DUHA se vyjádřilo k novele vyhlášky Ministerstva zemědělství. Jde o nepochopení a neznalost? Prohlášení představitelů hnutí DUHA k novele vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů
rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, vyvolalo reakci předních zainteresovaných odborníků.


Zmíněná vyhláška a její příloha, včetně „Vymezení cílových hospodářských
souborů“, je syntetickým dílem předních lesnických odborníků, vědců a výzkumných pracovníků Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy univerzity v Brně, Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., se sídlem Strnady a uznávaných
odborníků lesnické praxe Lesů České republiky a Sdružení vlastníků
obecních a soukromých lesů (SVOL).

Autoři této vyhlášky upozorňují na to, že vyjádření představitelů hnutí DUHA znevažuje komplexní výsledek týmové práce a svým obsahem deklaruje:

  • absolutní nepochopení smyslu vyhlášky jako nástroje pro podporuvnášení melioračních a zpevňujícíchdřevin (MZD) a funkceoblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) a lesních hospodářskýchplánů (LHP), jejichž účelem je návrhpěstebních opatření včetně druhových skladeb,
  • zásadní odbornou neznalost problematiky melioračních a zpevňujícíchdřevin (MZD) směřující k zásadní změně druhové skladbylesů, která není v  krátkodobém horizontu reálně řešitelná,
  • naprosté ignorování současného stavu poznání, vycházejícíhoz dlouhodobého vědeckého výzkumu(projekty NAZV, TAČR) podpořeného provozními  experimentya dlouholetou zkušeností praxe v podmínkách probíhající klimatické změny v České republice.

Úvodem vyjádření hodnotí hnutí DUHA návrh novely vyhlášky jako absolutní
selhání Ministerstva zemědělství, které ignoruje plošné hynutí našich lesů včetně
toho, že nově navrhovaná vyhláška umožňuje vysazovat až 75 % smrku i tam, kde smrky nyní hynou.

Toto tvrzení je naprosto nesmyslné a v návrhu novely se nikde neobjevuje. Návrh naopak téměř vylučuje smrk v nižších lesních vegetačních stupních (LVS), ve třetím lesním vegetačním stupni označuje jeho zastoupení za velmi rizikové a ve stupni čtvrtém za rizikové s možností jeho náhrady širokým spektrem dalších dřevin druhové skladby, včetně dřevin listnatých. Až teprve od pátého, respektive šestého vegetačního stupně se uvažuje se smrkovým hospodářstvím s příměsí dalších dřevin. Nikde ve vyhlášce nenajdete doporučení pro jeho 75% zastoupení.

Periodicity sucha, zejména od roku 2015, které jsou spouštěcím mechanismem
chřadnutí a plošného hynutí nejen smrkových porostů, ale i porostů borovice lesní, jedle bělokoré, jedle obrovské, jasanu ztepilého či olše lepkavé, lze jen stěží přičíst na vrub neodbornému lesnickému obhospodařování lesů.

Jestliže se sucho od roku 2015 rozšířilo z Moravy do Čech, je třeba v prvé řadě upozornit na zásadní rozdíly v distribuci atmosférických srážek, která se významně regionálně liší. Například v roce 2015 na Opočensku spadlo 381 mm srážek (50 % dlouhodobého průměru), v roce 2016 na Dobříšsku 201 mm (!), ale v Orlických horách (Deštné) přes 1 000 mm. V kritickém období července 2017 byl zaznamenán dokonce přínos 52 mm půdním vzlínáním pro tyto horské smrkové porosty. To je jen krátký příklad změněných rozdílných klimatických podmínek současnosti,
na které aktuálně navazuje novela vyhlášky s navrženou diferencovanou skladbou dřevin pro jednotlivé lesní vegetační stupně a samozřejmě na základě nových poznatků lesnické typologie.

Vždyť právě oblastní plány rozvoje lesů (OPRL) umožňují uplatnit diferencovaně
druhovou skladbu dřevin s potřebnou biodiverzitou i diferenciaci hospodaření ve všech jednačtyřiceti přírodních lesních oblastech (PLO), a uvést tak záměry vyhlášky do praxe.

Cílem a smyslem navržených rámců druhové skladby v cílových hospodářských
souborech (CHS) a podsouborech bylo a je umožnit lesním hospodářům využít nejširší možné skladby dřevin odpovídající stanovišti a klimatu právě v reakci na jeho současně probíhající změny. Regionální specifika jsou pak řešena na úrovni oblastních plánů rozvoje lesů. Návrh byl proveden tak, aby respektoval doporučení Národního lesnického programu, Klíčové akce 7, která doporučuje doplnit seznam melioračních a zpevňujících dřevin o dřeviny přirozené dřevinné skladby.......

Vyjadřujeme absolutní souhlas s vyhlášením hnutí DUHA urychleně řešit lesnické hospodaření v souvislosti s vodohospodářskou funkcí lesů, která v některých oblastech převyšuje svým významem funkci dřevoprodukční. Les je nezastupitelným zdrojem vody, její akumulace v geologických vrstvách,
retence, zachování kvality vod, zmírnění přívalových srážek, zpomalování
odtoku a příznivého koloběhu vody v celkové její bilanci. Obecně řečeno:
Tam, kde je les, je i voda, bez vody není života. Společnost si vůbec ani v  nejmenším neuvědomuje nezastupitelnost lesů jako jedinečného zdroje vody v Čechách a na Moravě.

Je nejvyšší čas legislativně deklarovat vodu jako základní strategickou surovinu (na Slovensku tomu tak je), povýšit vědomí společnosti o významu lesa a jeho vodohospodářské funkci, ale i uhradit zvýšené náklady vlastníkům na zajištění plnění vodohospodářské funkce, kterou poskytují jako veřejný statek celé společnosti. Zlepšování situace a řešení problémů s vodou není jen proklamace dotací (například „Dešťovka“), ale i podpora a využití dlouhodobých vodohospodářských výzkumných projektů, na jejichž výstupy nereaguje
ani Ministerstvo životního prostředí, ani Ministerstvo zemědělství, a v této
souvislosti ani hnutí Duha.

Závěrem je třeba připomenout, že samotná vyhláška č. 83/1996 Sb. je pro vlastníky lesů a lesní hospodáře jenom doporučením, závazným ustanovením je zde pouze minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin. Konkrétní druhová skladba v porostních skupinách je pro vlastníka specifikována až v lesním hospodářském plánu.

Celý článek autorů Ing. Ladislava Šimerdy, Ph.D., doc. RNDr. Mariana Slodičáka, CSc., Ing. Jiřího Nováka, Ph.D., prof. Ing. Oldřicha Mauera, DrSc. a prof. Ing. Viléma Podrázského, CSc., který byl uveřejněn v časopisu Veřejná správa 15/2018 je k dipozici  zde.