ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

SVOL signatářem Lesnické výzvy

Lesnická výzva je společným prohlášením vlastníků lesů, profesních lesnicko-dřevařských organizací a dalších subjektů s vazbou na lesnictví, které upozorňují na obrovská rizika, jež může přinést podcenění dopadů současné kůrovcové kalamity, způsobené primárně následky extrémního sucha a nadprůměrných teplot.

Lesníci a majitelé lesů vyzývají politickou reprezentaci k aktivnímu a zodpovědnému řešení této situace a poprvé od roku 1989 žádají český stát o významnější podporu a přijetí účinných opatření. Lesníci jsou odhodláni s kalamitou bojovat. Pro efektivní boj je ale nezbytně nutná adekvátní podpora boje s kůrovcovou kalamitou a adaptačních opatření na klimatické změny a výkyvy i podpora obnovy lesů v zasažených oblastech.

Signatáři Lesnické výzvy reprezentují vlastníky nebo správce více než 75 % rozlohy českých lesů. Výzvu dále podporují subjekty zastupující přes 60 % kapacit v oblasti těžby dříví a pěstebních činností, většinu kapacit zpracování dříví v ČR a zhruba 70 % produkce sazenic lesních dřevin.

Obrázek

Co je podstatou Lesnické výzvy?
Lesy a péče o ně by se měly stát jednou z nejvyšších priorit politické reprezentace České republiky, protože podcenění současné situace negativně poznamená kvalitu života nejen naší generace, ale i generace našich dětí. Zástupci lesnicko-dřevařského sektoru žádají tímto o významnou podporu poprvé v porevoluční době. "Do roku 2018 bylo lesní hospodářství ekonomicky plně soběstačné, ve srovnání se zemědělstvím bylo příjemcem minimálních podpor a z lesních majetků byly státu odvedeny desítky miliard. Pouze z podniku Lesy ČR bylo za posledních 6 let odvedeno do státní pokladny zhruba 37 miliard korun. Bohužel z tohoto podniku (největšího správce lesů v ČR) byly také odčerpány všechny rezervy včetně dříve nedotknutelných rezerv na obnovu lesa," uvádí se v textu Lesnické výzvy.

"Vyzýváme politickou reprezentaci, aby v přístupu k lesům plnícím nezastupitelné celospolečenské funkce reflektovala závažnost situace. Stát by měl, podobně jako při jiných živelních katastrofách, podpořit opatření pro zastavení dalšího rozvoje katastrofy. Žádáme o urychlené zahájení kroků k odpovídající podpoře zachování lesních ekosystémů a všech jejich funkcí, prioritně pak o zohlednění role lesů v zadržování vody v krajině. Je nezbytné, aby závažnost problému zohlednily všechny zúčastněné resorty a konstruktivně spolupracovaly v otázkách finanční podpory, ochrany životního prostředí a zdrojů vody, ale i v oblasti logistiky a skladování dříví," zdůrazňují signatáři Lesnické výzvy.

"Prosíme občany o podporu v boji s dopady sucha a kůrovcovou kalamitou a o toleranci s omezeními, která z tohoto mohou plynout. Žádáme všechny vlastníky lesů, aby své lesy pravidelně kontrolovali a neohrožovali svou případnou nečinností lesy sousedních vlastníků. Vyzýváme k solidaritě mezi všemi subjekty lesnicko-dřevařského sektoru," stojí ve výzvě.

Návrhy opatření
Signatáři Lesnické výzvy také navrhují opatření, která by měla přispět k řešení situace. Za prioritní považují vytvoření kompenzačního nástroje dopadů sucha na lesy pro všechny vlastníky lesů, kde ale výše celkové podpory musí být adekvátní ke skutečným škodám. Navýšena by měla být podpora v ochraně lesa v perspektivních oblastech pro pěstování smrku nebo podpora asanace kůrovcového dříví u všech vlastníků lesů.

Stát by měl podle Lesnické výzvy také aktivně napomoci v hledání nástrojů stabilizace trhu s dřívím a efektivní ochrany lesa. Podle signatářů Lesnické výzvy je nezbytné také podpořit rychlou a úspěšnou obnovu porostů včetně využití přirozené obnovy.

Úplné znění výzvy a aktuální seznam signatářů je k dispozici zde.