ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Pravidla pro 8. kolo příjmu žádostí z PRV schválena

K prvnímu srpnu 2019 byla schválena Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 8. kolo příjmu žádostí. Přinášíme užitečné podrobnosti.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 8. října 2019 8:00 hodin do 29. října 2019 18:00 hodin.

Celková alokace pro 8. kolo činí na všechny operace 1,643 mil. Kč. Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u lesnických operací předběžně stanoven následovně:

Lesnické operace

Alokace (Kč)

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích 27 000 000

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 100 000 000

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi 33 000 000

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 30 000 000

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích 28 000 000

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin 140 000 000

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 170 000 000

Zásadní změny obecných podmínek:

  • úprava pravidel zadávání veřejných zakázek - u zakázek do 2 mil. Kč bez DPH na dodávky a/nebo služby resp. do 6 mil. Kč bez DPH v případě stavebních prací byly zrušeny uzavřené výzvy a jsou nahrazeny cenovým marketingem. Cenový marketing u zakázek do 500 tis. Kč bez DPH je dokládán až k Žádosti o platbu. Cenový marketing s předpokládanou hodnotou rovnou nebo vyšší než 500 tis. Kč bez DPH se předkládá již po podání žádosti. Upravená Příručka pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 - ke stažení
  • jsou stanoveny 2 termíny pro dokládání příloh po podání Žádosti o dotaci,
  • byl upraven systém doručování dokumentů přes Portál farmáře,
  • žadatel, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou veřejného práva, musí být nově nejpozději ke dni, ke kterému je povinen dokládat přílohy k Žádosti o dotaci, zapsán v Evidenci údajů o skutečných majitelích,
  • byla rovněž vydána aktualizovaná Příručka pro publicitu - ke stažení.

Obecné podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 platné pro 8. kolo příjmu žádostí (PDF, 1 MB) - ke stažení

Zásadní změny specifických podmínek u lesnických opatření:

  • 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin - nově byl stanoven závazný přehled maximálních hodnot výdajů, na které může být poskytnuta dotace, tzv. limity,
  • 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství - nový způsobilý výdaj: postřikovače pro asanaci kůrovcového dříví. Zvýšení preference pro malé projekty do 250 tis. Kč.

Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 8.kolo příjmu žádostí jsou k dispozici na webu MZe vždy u příslušného opatření/operace a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.