ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu reaguje na kůrovcovou kalamitu. Přečtěte si podrobnosti

Se záměrem přispět k řešení dopadů kůrovcové kalamity upravilo  Ministerstvo průmyslu a obchodu i na základě některých připomínek SVOL podmínky dotačního programu Expanze - úvěry.

Program je financován ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Od 15.8.2019 mohou o podporu žádat malé a střední podniky v případě Zvláštní podporované aktivity Zpracování kalamitního dřeva - projekt musí být realizován žadateli podnikajícími v CZ-NACE 02 Lesnictví a těžba dřeva, 16.1 Výroba pilařská a impregnace dřeva či 16.21 Výroba dýh a desek na bázi dřeva.

Výzva k podávání žádostí o podporu je průběžná, příjem žádostí byl zahájen 1.6.2017, ukončení příjmu žádostí je 30.6.2023.

Žadatelům lze poskytnout zvýhodněný úvěr u Českomoravské záruční a rozvojové banky za těchto podmínek:

  • výše úvěru:  45 % (malý podnik), 35 % (střední podnik) z předpokládaných způsobilých výdajů projektu, minimálně však 650 tis. Kč, maximálně 60 mil. Kč,
  • doba splatnosti úvěru: až 10 let od data uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru,
  • úvěr je bezúročný,
  • doba odkladu splátek jistiny: maximálně 4 roky,
  • zajištění úvěru: dle dohody mezi příjemcem podpory a ČMZRB,
  • finanční příspěvek na úhradu úroků komerčního úvěru (neplatí pro CZ-NACE 02, tito podnikatelé mohou žádat pouze o bezúročný úvěr) - max. 10 % bankovního úvěru a zároveň max. 2 mil. Kč u zvýhodněných regionů dle přílohy č. 3 Výzvy, v ostatních způsobilých regionech max. 8 % bankovního úvěru a zároveň max. 1 mil. Kč
  • režim podpory: de minimis

Způsobilé výdaje projektu:

a) dlouhodobý hmotný majetek: pořízení strojů a zařízení, pořízení a technické zhodnocení (tj. nástavby, přístavby, rekonstrukce, modernizace) staveb, pořízení pozemků

b) dlouhodobý nehmotný majetek

V případě zájmu další informace naleznete ZDE.