ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Lýkožrout smrkový v Senátu

Problematikou lýkožrouta smrkového na území České republiky se zabývalo včerejší jednání Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Senátory zajímalo, jak stát pomáhá vlastníkům lesů zvládat kůrovcovou kalamitu finančně i legislativně. Zda jsou navrhovaná opatření dostatečná a rychlá, aby vlastníci lesů nebyli přinuceni k prodeji svých majetků. Zda jsou opatření adekvátní k probíhající klimatické změně a zároveň zda berou v potaz, že se týkají kulturní krajiny. Senátoři se také ptali na zdravotní stav lesů, zda jsou dostatečné zásoby osiva a sadby na zalesnění pokalamitních holin, jak ministerstva zemědělství a životního prostředí řeší otázku změny druhové skladby dřevin našich lesů a jak bude řešena s tím související nutnost snížit vysoké stavy zvěře, protože jinak by prostředky vynaložené na podporu melioračních a zpevňujících dřevin (MZD) byly zbytečné vynaložené.

Náměstek ministra zemědělství Patrik Mlynář informoval o dílčích opatřeních, která byla realizována jako např. přijetí vyhlášky o ochraně lesa, zajištění výjimek pro nákladní dopravu dříví v letních měsících, nákupu 500 vagónů pro ČD Cargo, vytvoření katalogu skladovacích ploch. Zmínil také chystanou výjimku na užití sadby v rámci ČR, plánované zvýšení příspěvků státu na meliorační a zpevňující dřeviny a záměr vytipovat země pro odbyt dříví. Ve světle současné zoufalé ekonomické situace vlastníků lesů je to však málo, vlastníci lesů potřebují od státu rychlou finanční pomoc, kolabuje trh se dřívím a ceny dříví setrvale klesají. Podle vyjádření náměstka Mlynáře by krizový plán resortu na základě akutálního kůrovcového monitoringu měl být hotov v listopadu. Přislíbil rovněž intenzivní spolupráci na tvorbě nové formy finanční pomoci vlastníkům dle návrhu, který na jednáních s ministrem zemědělství předložil SVOL.

Náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský krátce informoval o situaci v národních parcích, připomněl stávající kompetence svého resortu a zmínil strategické materiály, na jejichž schválení resort participoval.

Předseda Komory soukromých lesů a místopředseda SVOL Richard Podstatzký zdůraznil, že vlastníci lesů od státu potřebují především dotaci na úhradu ztráty zpeněžení ve výši cca 3000 Kč/ha, aby měli prostředky na kácení stromů napadených kůrovcem a následné zalesnění ploch, a kvalitní legislativu.  Kontroverzním návrhem je zvažovaný zákaz těžeb, který by ještě více prohloubil ekonomickou krizi vlastníků a prakticky zastavil likvidaci napadených stromů. Samostatnou kapitolou je pak novela vyhlášky 83/1996. Jednání zatím nebyla uzavřena z důvodu zásadního rozporu mezi oběma ministerstvy ve věci povinného procentního podílu MZD. Pohled Ministerstva životního prostředí je spíše v rovině ideologické, zatímco Ministerstvo zemědělství bere v potaz disponibilitu vhodné sadby, vysoké náklady a nároky na pracovní sílu potřebnou na zalesnění těmito dřevinami a následnou péči o ně, ekonomickou situaci vlastníků lesů a možnosti státního rozpočtu. Pro vlastníky lesů je razantní navýšení minimálního podílu MZD dle návrhu MŽP nepřijatelné.

Člen předsednictva SVOL Jiří Svoboda varoval přítomné, že vlastníci lesů jsou na prahu ekonomického kolapsu a bez pomoci politiků situaci nedokážou zvládnout. Na tíživou situaci statisíců drobných vlastníků, kteří kůrovcovou kalamitu nezpůsobili, nyní jim vznikají obrovské škody, ale stát jim nijak nepomáhá, upozorňovali v následné diskusi také další řečníci: Martin Lang, starosta obce Žďár u Protivína, Jiří Bartoš z Krajského úřadu Kraje Vysočina, Jiří Pohan, předseda Komory odborných lesních hospodářů a Jana Čacká z České lesnické společnosti. Všichni se shodli na tom, že vlastníci mají právo na pomoc od státu v současné situaci. Ta by však měla být uchopitelná, dosažitelná a efektivní.

Na tiskové konferenci, která následovala po jednání výboru, předseda SVOL uvedl, že současná situace není dílem posledních měsíců, ale začala se projevovat již v roce 2015. Politici jí však nevěnovali patřičnou pozornost. Připomněl, že téměř 100 % příjmů vlastníků lesů tvoří příjmy z prodeje dřeva a zvažovaný zákaz úmyslných těžeb bez jakékoliv kompenzace by vlastníkům lesů znemožnil prodej cennějších sortimentů a dále ztížil jejich ekonomickou situaci.

Na tom, že je pomoc vlastníkům lesů při zvládání kůrovcové kalamity nezbytná, se ve svých vystoupeních na tiskové konferenci shodli i všichni přítomní senátoři.

Obrázek

Obrázek