ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Kandidáti do Europarlamentu: Komu na lesích záleží?

Téměř polovina, konkrétně 43 %, půdy v EU (182 mil. ha) je pokryta lesy, o něž se stará více než 16 miliónů vlastníků lesů. V České republice je více než 300 tisíc vlastníků, které zajímá, jaké názory mají hlavní politické subjekty a jejich kandidáti do Evropského parlamentu na úlohu evropských lesů a podporu jejich obhospodařování.

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) zastupuje vlastníky lesů hospodařící na 20 % všech lesů v ČR, ve spolupráci s Konfederací evropských vlastníků lesů (CEPF).

Za vlastníky, ale i za všechny ostatní občany, jsme položili jednotlivým stranám otázky (nejen) ohledně budoucnosti lesů. Odpovědi vám přinášíme v přehledném článku (který budeme průběžně aktualizovat)

Volby do Evropského parlamentu se budou konat v pátek 24. května a sobotu 25. května.

Otázky:

  1. Jaké by měly být 3 hlavní priority EU na příštích 5 let?
  2. Jakou roli by měly hrát lesy v řešení klimatické krize?
  3. Co Vaše politická strana (hnutí, koalice) navrhuje k podpoře trvale udržitelného hospodaření v lesích s cílem příspět k řešení evropských společenských výzev?
Obrázek

KDU - ČSL - Lídrem kandidátky je Pavel Svoboda, na otázky odpověděl kandidát strany a europoslanec Tomáš Zdechovský.

1. První prioritou by měla být reforma EU, institucionální (např. zrušit nepotřebné agentury, zamyslet se nad rolí Komise i EP) i hodnotová, kdy bychom měli spolupracovat třeba v oblasti bezpečnosti a společné zahraniční politiky vůči třetím státům. Další věci už by měly co nejvíce být řešeny v rámci principu subsidiarity jednotlivými státy, kraji až obcemi. Druhou prioritou by měla být revize dotační politiky, třetí pak celkové přiblížení se občanům s tématy, které skutečně řeší a chtějí, aby se o ně zajímala EU.

2. Zde jsem pro závazek EU, aby každá země dostala za úkol vysadit určitý počet stromů. Pro ČR bych to viděl na cca 500 000 000 (půl miliardy), protože se nám nedaří držet vodu v krajině. Měly by se vrátit remízky na polích, stromové parky a sady a celkově je potřeba revitalizovat smrkové monokultury, které špatně odolávají kůrovci apod. Tedy zkráceně řečeno, lesy by nyní měly hrát velmi klíčovou roli.

3. Jsou to různá opatření v boji se suchem, které započaly už během mandátu Mariana Jurečky na ministerstvu zemědělství. Dále je to systematická odborná a technická podpora malých a středních vlastníků lesa, aby dokázali správně hospodařit a sledovali moderní trendy v oblasti lesního hospodářství. Celkově chci systematicky podporovat činnost SVOL, což znamená scházet se s vedením i jednotlivými členy a řešit i ad hoc záležitosti – tak, jako jsem to dělal doposud, kdy jsem se sešel s desítkami členů.

Obrázek

ČSSD - Lídrem kandidátky je europoslanec Pavel Poc, který na otázky sám odpověděl.

1. Jednoznačně životní prostředí. Je totiž největším limitujícím faktorem naší civilizace, ať už si to někteří chtějí přiznat nebo ne. Hrozí nám hned několik problémů od zhroucení ekosystémů, ztráty lesů, funkčnosti půdy, vysychání krajiny a mnohé jiné. Dovolili jsme, aby se v naší krajině nahromadily toxické látky, které tam nepatří. Ony samy i jejich chemický koktejl škodí nejen životnímu prostředí, ale i našemu zdraví. Pokud nám jen trochu záleží na osudu nás a našich dětí, tak by mezi priority mělo bezpochyby patřit i zdraví. V případě, že smím jmenovat jen jedno další téma, tak by mělo jít o uzavření pomyslných nůžek bohatství v naší společnosti. Jen s těžkým srdcem můžu jako sociální demokrat akceptovat situaci, kdy se například finanční pomoc z Evropské unie dostává k těm, kteří by se bez ní obešli a naopak schází tomu, kdo přichází s inovativními řešeními nebo těm, kteří tahají za pomyslný kratší konec provazu. To není žádné „jánošíkovství“, ale vyrovnávání nerovnováh ve společnosti. Vždyť i důsledky klimatické změny nejdříve pocítí ti slabší, kteří často nejsou jejich hlavní příčinou

2. Hlavní! Mnozí si neuvědomují, že lesy nejsou jen o produkci dřeva. Jejich role je daleko rozmanitější, jsou zdrojem velké biologické rozmanitosti a jsou velmi důležité pro regulaci klimatu. Evropské lesy jsou schopny pohltit až 11 % celkových emisí skleníkový plynů na našem kontinentu. Švýcarští vědci potvrdili, že sázení stromů by mohlo být naší hlavní zbraní proti změnám klimatu.Toto musíme mít na paměti během jakéhokoliv legislativního procesu na evropské i národní úrovni a já to svým kolegům pravidelně při tvorbě legislativy i na odborných konferencích připomínám. Jsem rád, že se mi naposledy například podařilo pozvednout roli lesnictví, včetně potřeby udržitelné správy lesů, investic do jejich obnovy, biodiverzity nebo potenciálu zachycovat uhlík, v nařízení o budoucí Společné zemědělské politice po roce 2020, v jehož návrhu jedné z největších politik Komise roli lesů nepochopitelně podcenila. Malým zadostiučiněním je mi, že mou úpravu podpořil i celý Výbor pro životní prostředí, ochranu zdraví a bezpečnosti potravin.

3. Jako sociální demokraté vycházíme z toho, že základní hodnotou moderního zemědělství je péče o krajinu. Ta se i v lesnictví bezpochyby musí zlepšit. Současný téměř katastrofální stav způsobený kombinací nevhodného managementu a klimatických změn si to vyžaduje. Musí skončit nekoncepčnost a využívání českých lesů jako kasičky, která zaplácá díry ve státním rozpočtu. Lesy si zaslouží a vyžadují naši péči a investici, kterými bychom jim měly vrátit alespoň část toho, co vše nám poskytují. Musíme si uvědomit, že sucho, povodně a „bláznivé“ počasí v Česku jsou důsledkem klimatických změn. Změn, na které nám lesy mohou pomoci se adaptovat, a jejichž následky nám do jisté míry pomohou zmírnit. Chceme určitě zvýšit podíl listnáčů v lesích. Také nastavit zemědělské i lesnické hospodaření tak, aby vedlo ke zvýšení biodiverzity krajiny. Především však nesmíme neustále hledat záplaty, ale řešit příčiny současných problémů.

Z volebního štábu Sociální demokracie ještě dorazily odpovědi za všechny ostatní kandidáty:

1. Zachování multifunkčního a trvale udržitelného obhospodařování lesů v EU v podmínkách měnícího se klimatu (podpora adaptace lesů na změnu klimatu a řešení následků abiotických a biotických škod v lesích – vichřic, gradací škůdců, či lesních požárů). Zlepšení konkurenceschopnosti lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví (důsledné uplatňování principu subsidiarity pro lesní hospodářství, podpora rozvoje venkova, podpora využívání dřeva jako obnovitelné suroviny, rozvoj plateb za lesní ekosystémové služby, snižování administrativní zátěže a omezení vyplývajících z evropských předpisů).Změna přístupu ve vztazích mezi ochranou přírody a lesním hospodářství. I ochrana přírody se musí přizpůsobit dynamicky se měnícím podmínkám prostředí: být flexibilnější, ve větší míře založena na smluvní spolupráci, spravedlivých kompenzacích a integračních přístupech. Vyhlašování chráněných území by mělo být až poslední možností.

2. Z hlediska uhlíkové neutrality zdůrazňujeme, že lesy, lesní půda a výrobky ze dřeva slouží jako dlouhodobé úložiště uhlíku, ale zároveň mohou být v případě kalamit zdrojem emisí skleníkových plynů. Rovněž je zapotřebí si uvědomit, že samotné lesy jsou vystaveny negativním vlivům klimatických změn a je nutné hledat vhodné nástroje k obnově lesů a ke zvýšení jejich schopnosti adaptace na nové přírodní podmínky. Zvýšení ukládání uhlíku v lesích by tedy nemělo být prvotním cílem politiky EU, ale mělo by spíše vyplynout z účinné adaptace lesů na změnu klimatu. Ve vztahu k odvětví změny ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) zdůrazňujeme, že v nejbližších letech se v České republice změní role lesního hospodářství ve smyslu propadů uhlíku z důvodu nahodilých těžeb souvisejících s likvidací kůrovcové kalamity. Proto je pravděpodobné, že dočasně bude sektor lesního hospodářství vykazovat emise oxidu uhličitého. Hlavní důraz v nejbližších letech bude kladen na obnovu postižených lesů a jejich adaptaci na změnu klimatu.

3. Kromě shora uvedeného je za účelem zajištění obnovy a adaptace lesů nutné hledat možnosti pro finanční podporu dodatečných opatření, včetně zjednodušení poskytování národních podpor prostřednictvím blokových výjimek, což je pro ČR významné především z hlediska řešení kůrovcové kalamity a dalších negativních vlivů v souvislosti s klimatickou změnou.

Obrázek

STAN a TOP O9 - Lídrem společné kadidátky je europoslanec Jiří Pospíšil.

1. Podle našeho názoru by hlavními prioritami EU měly být bezpečnost, životné prostředí a rozvoj regionů.

2. Lesy hrají v boji s klimatickou změnou významnou roli a TOP 09 je pro podporu pěstování lesů. Těmto změnám klimatu odolné lesy, které budu mít velkou schopnost fixovat atmosférický CO2 musí být přírodě blízké lesy s bohatou druhou a věkovou strukturou. Svoji klimatickou roli nemohou plnit stejnověké monokultury, protože jsou náchylné ke kalamitám, které právě se změnou klimatu musíme bohužel očekávat. Proto TOP 09 podporuje přírodě blízké, nepasečné lesnictví a plochy takových lesů je třeba rozšiřovat i do dosud nelesního prostředí jako jsou degradované zemědělské půdy či brownfieldy.  Také podporujeme ponechávání lesů v chráněných oblastech přirozenému vývoji, protože v těchto lesích je největší potenciál dlouhodobého ukládání uhlíku do půd.

3. K podpoře trvale udržitelného lesnictví navrhujeme na národní úrovni především nový lesní zákon, který by zrovnoprávnil všechny způsoby pěstování lesa s důrazem na přírodě blízké lesnické a maximální využití přírodních procesů při obnově lesů. Na evropské úrovni pak debatu o významu lesů v boji s klimatickou změnou a podporu případné společné akce vedoucí ke zvyšování množství stabilních a přírodě blízkých lesů v celé EU.  Začleňovat přírodě blízké a trvale udržitelné lesnictví do všech nových akcí týkajících se evropské politiky (zmíněno například v manifestu Pledge for Europe´s Forests).

Obrázek

Česká suverenita - Lídrem kandidátky je David Rath, na otázky odpověděl osobně.

1. Budeme prosazovat následující priority - A) zastavit migraci B) zvýšit váhu hlasů národních států v orgánech EU ( znovuzavedení práva veto)  C) zavést programy EU směřující k omezení populační exploze v zemích třetího světa (např. bezplatná antikoncepce, motivace k plánovanému a zodpovědnému rodičovství) - populační exploze je jednou z hlavních příčin masivní migrace a je příčinou klimatických změn a devastace přírody.

2. Role lesů je zásadní. EU musí změnit svůj přístup. Podpora biopaliv 2. a 3. generace znamená kácení tropických pralesů a jejich přeměnu na palmové plantáže. To považujeme za nepřijatelné. Současně musí jít Evropa příkladem svým přístupem k vlastním lesům. Jde o podporu rozšiřování - výsadba nových porostů a podporu druhové diverzity.

3. EU masivně podporuje zemědělství. Stejnou pozornost si zaslouží i majitelé lesů, na které se poněkud zapomnělo. Budeme prosazovat změnu dotačních priorit z tzv. měkkých projektů (různá školení) na tvrdé projekty, mezi které řadíme i obnovu a rozšiřování lesních porostů. Navrhujeme zjednodušení způsobu podávání žádostí o dotace - zásadní snížení byrokracie a zpřístupnění dotací běžným lidem. 100% dotaci by dostat ty obce a města, která okolo svých hranic vysázejí tzv. zelené prstence tvořené lesy a loukami, propojené cestami pro pěší a cyklisty s vlastními centry. Obdobné dotace by se vztahovaly na obnovu lesa v žádoucí druhové skladbě dřevin nebo dotace na nekácení lesa určitého stáří tj. dotacemi prodlužovat délku života stromů za hranici plynoucí z ekonomičnosti těžby nebo dotace na šetrnou těžbu formou individuální probírky za užití šetrných prostředků ( např. koní atp.) tj. zachování celistvosti lesních porostů bez holosečí.

Obrázek

KSČM - Lídrem kandidátky je Kateřina Konečná.

1. Bezpochyby je to institucionální reforma. Evropský parlament musí dostat legislativní pravomoc, občané silnější a závaznější evropskou občanskou iniciativu a nikým nevolená komise méně pravomocí a více kontroly.  Dále nás čeká reforma rozpočtu EU, která je spjata s reformou společné zemědělské politiky, snížení administrativy s návrhem změn v legislativě EU, která způsobuje nadměrnou zátěž, podpora nových technologií, vzdělání a výzkumu. Neodmyslitelnou věcí je i zajištění bezpečnosti v Evropě a jejím nejbližším okolí.

2. Lesy by měli hrát jednu z hlavních rolí při řešení klimatické krize. Z hlediska životního prostředí poskytují lesy řadu ekosystémových služeb. Přispívají k ochraně půdy, brání erozi, podílejí se na koloběhu vody, zadržení vody v krajině a regulují jak místní klima tak potažmo i světové. Lesy zároveň chrání biodiverzitu tím, že poskytují útočiště mnoha druhům fauny a flóry. Na základě nového LULUCF nařízení  mají členské státy možnost započítávat zachycování emisí CO2 lesy  k plnění jak svých klimatických cílů  v rámci EU tak i společného závazku vyplývajícího z Pařížské úmluvy. I proto je co nejrychlejší obnova lesů v ČR naprosto nezbytná. Nesmíme se bránit anii jejich rošíření. Z hlediska ekonomického vede využití lesů k vytváření zdrojů, zejména dřeva. Těžba dřeva představuje cca dvě třetiny celkového ročního nárůstu objemu dřeva. To se využívá především v odvětví energetiky, dále na pilách, v papírenském průmyslu a pro výrobu dalších dřevěných produktů. Přibližně jedna polovina spotřeby energie z obnovitelných zdrojů u nás a i v EU je pokryta dřevem. Kromě toho poskytují lesy produkty nedřevnaté (např. houby, pryskyřice, lesní plody, hrabanku a oleje). Lesy jsou také zdrojem pracovních míst. Lesy zaujímají  proto v české a evropské kultuře velmi významné místo a jsou tím nejlepším zdrojem pro zlepšení klimatu, životního prostředí a krajiny.

3. Trvale udržitelné hospodaření je neustále se vyvíjející proces, jehož požadavky se mění v čase a v závislosti na nejnovějších vědeckých poznatcích a získaných zkušenostech. To znamená, že kritéria pro udržitelné obhospodařování lesů musí by neustále přizpůsobována novým podmínkám a musí zohledňovat nejen národní cíle, ale i konkrétní ekologické, ekonomické, politické a kulturní rozměry. Trvale udržitelné obhospodařování lesů znamená užívání a správu lesů a lesních pozemků tak, abychom co nejlépe udrželi jejich produktivitu, schopnost obnovy a vitalitu. Není to jednoduchý proces, ale bez nastolení všech opatření, které z toho vyplývají to nepůjde. Situaci v ČR bude ještě řadu let komplikovat katastrofální situace týkajícíc se kůrovce a jeho přemnožení. Je jasné, že současné hospodaření a stav, lze za udržitelné označit jen velmi ztěží.  Konkrétně navrhujeme, aby se smrk vysazoval pouze na specifických stanovištích, tedy zejména tam, kde se sám přirozeně zmlazuje a je odolnější vůči dopadům klimatických změn. Dále podporujeme ekologické technologie při hospodaření v lese, přirozené zmlazování lesních porostů, změnu druhové skladby, náhradu méně odolných dřevin za odolnější a také intenzivnější provádění ochranných a obranných opatření proti kůrovci.

Náš tip: Zajímavá aplikace pro utřídění vlastních preferencí pro Eurovolby ZDE.