ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity - pravidla

Od podzimu loňského roku jedná SVOL s Ministerstvem zemědělství o finanční pomoci vlastníkům netátních lesů na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích. Odborníci ze SVOL vyčíslili potřebnou podporu na 3,2 mld. Kč. Dotační program schválila vláda 30. července t. r. a z vládní rezervy vyčlenila na tento účel 2,5 miliardy korun s tím, že v letošním roce by mělo být vyplaceno 1,5 miliardy, zbytek po vyhodnocení situace v příštím roce. Nový dotační titul byl notifikován Evropskou komisí 8. srpna t. r. Zákonný rámec pro výplatu této podpory ale poskytne až novela zákona o lesích, kterou bude na plenární schůzi začínající 30. října projednávat Senát. Nestátní vlastníci lesů věří, že senátoři a následně i pan prezident nebudou přijetí novely bránit.

21. října zveřejnilo Ministerstvo finální podobu pravidel (před stanovením termínu příjmu žádostí) finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity a příručku se základními informacemi k dotačnímu programu (včetně vzoru formuláře žádosti), aby se vlastníci lesů mohli na podávání žádostí přichystat.

Zásady dotačního programu nabydou své účinnosti podpisem ministra zemědělství v návaznosti na účinnost vládní novely zákona o lesích (následující den po vyhlášení novely ve Sbírce zákonů).

Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018 bude poskytován všem vlastníkům nestátních lesů mimo území národních parků a jejich ochranných pásem a mimo území vojenských lesů. Výše příspěvku je dána součinem objemu jehličnatého dříví z nahodilých těžeb v uvedeném období (podle jednotlivých čtvrtletí) a sazbou, která představuje rozdíl mezi průměrnou tržní cenou jehličnatého dříví z nahodilých těžeb v jednotlivých čtvrtletích a cenou, která je nutná pro zajištění prostředků na financování obnovy lesa, následné péče o les a odborné správy lesa. Objem jehličnatého dříví z nahodilých těžeb bude muset být prokázán příslušnými účetními, daňovými nebo výrobními doklady.

Žádost (jedna souhrnná za uvedené období) se bude podávat ke krajskému úřadu kraje, na jehož území byla nahodilá těžba jehličnatého dříví provedena. Žádost se bude sestavovat ve formulářové aplikaci (tzv. modulu pro žadatele), která bude zveřejněna na internetových stránkách MZe od okamžiku zahájení příjmu žádostí.

SVOL doporučuje všem potenciálním žadatelům, aby žádost o poskytnutí finančního příspěvku podali co nejdříve po vyhlášení příjmu žádostí.

Pravidla jsou k dispozici zde.